Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

poniedziałek, 11 września 2017

Konsultacje współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi

Zgodnie z Regulaminem Konsultacji projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, przyjętym Uchwałą Nr 420/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 roku, przedkładam Państwu do konsultacji projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Konsultacje odbywają się zgodnie z ww. uchwałą w formie prezentacji projektu aktu na stronie internetowej z zaproszeniem do składania pisemnych uwag, tzn. mogą Państwo składać swoje uwagi dotyczące w/w programu, które można złożyć w formie pisemnej na dziennik podawczy tut. Urzędu, do dnia 26 września br. Projekt aktu zamieszony na stronie internetowej pod poniższym linkiem:

Uchwała Rady Miejskiej ws. konsultacji rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi