Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

czwartek, 26 października 2017

Wymiana pieców - projekt Gminy Myślenice z dofinansowaniem

Projekt Gminy Myślenice został pozytywnie oceniony przez Urząd Marszałkowski WM i wybrany do dofinansowania. Obecnie jesteśmy na etapie  podpisania umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Myślenice, a Zarządem Województwa Małopolskiego.

Wszystkich mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie informujemy, że o pozytywnym zakwalifikowaniu do projektu decyduje:

  • Pozytywna ocena energetyczna budynku (audytorzy rozpoczną swoje prace na początku listopada) i wykonanie zalecanych w ocenie prac termomodernizacyjnych (jeśli wystąpią)
  • Podpisanie umowy właściciela budynku z Gminą Myślenice zawierającej wytyczne, których mieszkaniec musi przestrzegać

Wszelkie prace związane z wymianą źródła ogrzewania mogą się rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy właścicielem budynku, a Gminą Myślenice. Umowa zawierać będzie wszystkie wytyczne, które muszą zostać spełnione aby otrzymać i rozliczyć dotację.


 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE REALIZACJI UMÓW NA WYKONANIE OCEN ENERGETYCZNYCH

Uprzejmie informujemy, że od 6 listopada br. na terenie Miasta i Gminy Myślenice rozpocznie się sporządzanie ocen energetycznych budynków dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów oraz odbiorców końcowych w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (wymiana starych kotłów węglowych).

Wykonawcą ocen energetycznych na terenie Miasta i Gminy Myślenice jest wybrane w drodze przetargu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego konsorcjum firm: Arkadiusz Kuryś (lider), ul. Osiedle Bolesława Prusa 25, 72-400 Kamień Pomorski i Energo-Term Michał Manikowski, ul. Księcia Warcisława I 22c/3, 71-667 Szczecin.

Audytorzy w pierwszej kolejności będą kontaktować się z mieszkańcami telefonicznie na numery podane w ankietach składanych w Urzędzie Gminy i umawiać się na wykonanie wizji lokalnej.
Osobami upoważnionymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do wykonania wizji lokalnych i ocen energetycznych budynków na terenie Miasta i Gminy Myślenice są:
Arkadiusz Kuryś, Michał Manikowski, Michał Kamiński, Sebastian Mamzer, Jacek Gilek, Bartłomiej Morek, Wojciech Dyrcz, Kamila Jaroszewicz, Marek Wachałowicz, Tomasz Marchiński, Kamil Zięba, Przemysław Zięba, Artur Justyński, Roland Kałużniacki.

Podczas każdej wizyty audytorzy będą posiadać upoważnienie wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego a także upoważnienie zawierające listę audytorów wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Osoby do których zgłoszą się audytorzy mają pełne prawo do ich wylegitymowania w celu potwierdzenia ich tożsamości.

Kluczowe jest, aby podczas każdej z wizyt obecny był właściciel budynku lub osoba przez niego upoważniona posiadająca wystarczającą wiedzę na temat budynku, wykonanych lub planowanych prac remontowych (powinna posiadać pisemne upoważnienie od właściciela).

Pierwsza wizyta u mieszkańca – wizja lokalna
Podczas wizji lokalnej audytor zbierze dane dotyczące budynku, dokona pomiarów i wpisze wszystkie dane do ankiety. Po wizycie właściciel/osoba upoważniona sprawdza poprawność wpisanych do ankiety danych i potwierdza ich prawidłowość podpisem, na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje  żadnych innych dokumentów, oświadczeń ani zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie udziela żadnych informacji o zasadach, terminie uzyskania dotacji ani możliwej wysokości dofinansowania.
W przypadku trudności w skontaktowaniu się z właścicielem/osobą upoważnioną, w celu umówienia pierwszego spotkania, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie z prośbą 
o pomoc. W przypadku braku możliwości skontaktowania się przez koordynatora w gminie
z właścicielem/osobą upoważnioną w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, Wnioskodawca (gmina) podejmuje decyzję, czy dany budynek wykreślić z listy budynków przekazanej do Wykonawcy.

Druga wizyta u mieszkańca – przedstawienie wyników oceny. 
Na tym etapie audytor przedstawi dokument oceny energetycznej w całości w wersji papierowej oraz omówi z właścicielem/osobą upoważnioną wynik oceny energetycznej, przedstawi obliczoną moc kotła. Jeżeli z obliczeń wynika, że w budynku należy przeprowadzić określone prace termomodernizacyjne, audytor przedstawi możliwe warianty.
Właściciel/osoba upoważniona powinna sprawdzić prawidłowość wprowadzonych do oceny energetycznej danych adresowych, parametrów techniczno-użytkowych budynku oraz zdjęć.
 Właściciel/osoba upoważniona podpisuje oświadczenie, które jest wyrażeniem zgody lub braku zgody na zaproponowany wariant termomodernizacji, w sytuacji braku potrzeby termomodernizacji  wystarczy złożyć sam podpis. Na tym etapie właściciel/osoba upoważniona nie podpisuje żadnych innych dokumentów, oświadczeń, zgody na przetwarzanie danych osobowych. Audytor nie zostawia egzemplarza oceny energetycznej ani w wersji papierowej ani elektronicznej mieszkańcowi/osobie upoważnionej. Obydwa egzemplarze najpierw składane są w Gminie do rozliczenia.
W przypadku braku możliwości zrealizowania drugiego spotkania i uzyskania podpisu
od właściciela/osoby uprawnionej, Wykonawca zwraca się do koordynatora w gminie. Koordynator, w ciągu 15 dni roboczych od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, po ustaleniach
z właścicielem/osobą upoważnioną, potwierdza prawidłowe wykonanie oceny energetycznej.
W przypadku nie wyrażenia przez właściciela/osobę uprawnioną zgody na drugie spotkanie
z Wykonawcą, lub zgody na złożenie podpisu pod oświadczeniem, w ciągu 15 dni roboczych
od zgłoszenia zaistniałej sytuacji przez Wykonawcę, koordynator w gminie skontaktuje się
z właścicielem/osobą upoważnioną i zweryfikuje, czy jest możliwość uzyskania podpisu
na oświadczeniu. Jeśli jest taka możliwość przekazuje niezwłocznie uzyskaną informację Wykonawcy. Jeśli koordynator w gminie stwierdzi, że brak jest możliwości uzyskania podpisu od mieszkańca, potwierdza prawidłowość przygotowania oceny.

Reklamacje
Właściciel/osoba upoważniona ma prawo, podczas drugiej wizyty, zgłosić reklamację jeśli:
Do oceny energetycznej wpisano błędne dane adresowe, lub błędne parametry techniczno-użytkowe budynku 
W ocenie energetycznej zamieszczono niewłaściwe zdjęcia (innego budynku), dokonano błędów w obliczeniach oraz sformułowano błędne wnioski 
Reklamacja powinna być złożona na formularzu reklamacji/ponownej weryfikacji i powinna zawierać wskazanie konkretnego błędu w ocenie energetycznej. Wykonawca ma obowiązek poprawić ocenę energetyczną budynku na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji.

Wniosek o ponowną weryfikację oceny
Właściciel/osoba upoważniona ma prawo zgłosić żądanie ponownej weryfikacji oceny w przypadku wystąpienia sytuacji, która nie wiąże się z obiektywnymi błędami po stronie Wykonawcy.
Wniosek o ponowną weryfikację składa się pisemnie w formie adnotacji na ocenie energetycznej „nie akceptuję wyniku oceny oraz proszę o ponowną weryfikację oceny przez innego audytora”, podpis właściciela/osoby upoważnionej oraz powinien zawierać odpowiednie uzasadnienie.
 Czas na wykonanie ponownej weryfikacji przez innego audytora to 11 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia i akceptacji przez Zamawiającego
 

Oświadczenie właściciela / osoby upoważnionej
Formularz reklamacji / ponownej weryfikacji