Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

piątek, 02 marca 2018

EKS: ogłoszenie oferty Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice na realizację zadania publicznego

EKS.524.3.2018                                                                                                                                                                                                                                                                               Myślenice, 01.03.2018 r.                                                                                                        
 

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 01.03.2018 r.

w sprawie: ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice  na realizację zadania publicznego pn. „III Rejonowe Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem”.

Na podstawie art. 5 ust. 4 i art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2018, poz. 450) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach  Nr 364/XLI/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, informuję że do tutejszego Urzędu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice - na realizacje zadania publicznego pn. „III Rejonowe Konfrontacje Muzyczne „Śpiewam sercem””, która stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Oferta zostaje zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice na 7 dni. Każdy w terminie 7 dni od daty ogłoszenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Gmina Myślenice zawrze umowę o wsparcie realizacji w/w zadania publicznego.