Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

środa, 26 kwietnia 2017

Inicjatywa Lokalna - 120 tysięcy złotych na pomysły Mieszkańców!

Masz pomysł na ciekawą  inicjatywę, wydarzenie kulturalne, sportowe…?  
Złóż wniosek a Urząd pomoże Ci go zrealizować. 


Gmina Myślenice uruchomiła właśnie konkurs na inicjatywę lokalną. To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Wnioski mogą składać Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych. W przypadku grupy nieformalnej pod wnioskiem o inicjatywę wymagane jest poparcie inicjatywy przez minimum 20 Mieszkańców. 

Na co można złożyć wniosek?

- Wnioski można składać w zakresie:
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalności charytatywnej
- Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocji i organizacji wolontariatu,
- Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
- Turystyki i krajoznawstwa
- Ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 
- Porządku i bezpieczeństwa publicznego 

Kiedy i jak złożyć wniosek 

W tym roku Gmina zaplanowała dwa nabory. W pierwszym naborze wnioski można składać w terminie 26 kwietnia do 9 maja 2017 r. Kwota jaką dysponuje samorząd na wspólne przedsięwzięcia wyniesie 90 000 zł. Kolejny nabór planowany jest z końcem sierpnia, pula środków w ramach tego naboru wyniesie 30 000 zł. W sumie na wspólną inicjatywę myślenicki samorząd przeznaczy w tym roku 120 tysięcy złotych. 

Regulamin konkursu i kryteria oceny wniosku
- Wzór wniosku
- Wzór sprawozdania
- Zarządzenie ws. powołania komisji ds. wspierania inicjatyw lokalnych

Dodatkowych informacji i pomocy w wypełnianiu wniosków udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta pod nr tel. 12 639 23 08. 

* Inicjatywa Lokalna 2017 jest przewidziana na projekty realizowane w bieżącym roku, na projekty planowane na początku 2018 roku nabór przewidziany jest jeszcze w listopadzie lub grudniu 2017 roku.