Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

czwartek, 28 grudnia 2017

Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią": małe granty dla organizacji pozarządowych z obszaru Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest stowarzyszeniem działającym na terenie dwóch gmin: Myślenice oraz Sułkowice. Obszar ten liczy ponad 57 tysięcy mieszkańców. Priorytetami działań LGD są m.in.: rozwój przedsiębiorczości, poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem turystyki oraz rekreacji, czy też inwestowanie w sferę społeczną. Ostatni aspekt jest możliwy do zrealizowania dzięki środkom na realizację tzw. projektów grantowych.

W najbliższym czasie LGD „Między Dalinem i Gościbią” planuje realizację takich właśnie projektów, których beneficjentami są instytucje i organizacje działające na obszarze objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej. Będą one skupiać się wokół trzech kierunków tematycznych, a mianowicie:
1. Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
2. Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna 
3. Promocja obszaru - działania i publikacje

W ramach każdego z zakresów tematycznych Grantobiorca będzie mógł uzyskać od 10 000 zł do 40 000 zł (w zależności od realizowanego przedsięwzięcia) przy 100% poziomie dofinansowania. 

Pierwszy zakres tematyczny „Wsparcie działań i kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego” dotyczy wsparcia finansowego grup zainteresowań, lub organizacji czasu wolnego (o łącznej wartości 210 000 zł na realizację 21 zadań) oraz ochrony lub rewitalizacji zabytków lub ich remontów lub konserwacji (o łącznej wartości 90 000 zł na realizację 3 zadań). Podmioty działające w sferze kultury będą miały możliwość wykorzystania środków pieniężnych na doposażenie swoich organizacji lub zorganizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru LGD. W ramach tego kierunku tematycznego możliwe będzie również realizowanie działań z zakresu renowacji zabytków.

Na drugi zakres tematyczny, jakim jest „Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i ekologiczna” składają się przedsięwzięcia związane z utworzeniem ścieżek rekreacyjnych, dydaktycznych, miejsc służących turystyce, oznakowanie szlaków turystycznych, obiektów historycznych lub przysiółków (o łącznej wartości 220 000 zł na realizację 10 zadań). Ponadto możliwe będzie wybudowanie wraz z doposażeniem miejsc integracji lub rekreacji, bądź wypoczynku (o łącznej wartości 80 000 zł na realizację 2 zadań).

Ostatni z zakresów będzie skupiał się na „Promowaniu obszaru lub jego walorów poprzez kultywowanie lub odtwarzanie lub wsparcie lokalnej tradycji lub twórczości lub wydawanie opracowań lub publikacji lub promocja w Internecie lub spotkania lub imprezy promocyjne” (o łącznej wartości 300 000 zł na realizację 14 zadań). W ramach tego przedsięwzięcia możliwe będzie opracowanie publikacji promujących obszar LGD, zorganizowanie spotkań promujących jego walory oraz imprez i wszelkiego typu działań mających na celu kultywowanie, odtwarzanie i wsparcie lokalnej tradycji i twórczości.

Wszelką pomoc oraz niezbędne informacje dotyczące dofinansowań można uzyskać w biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią” w Myślenicach od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500 (ul. Słowackiego 28) oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65. Możliwe jest również umówienie się na spotkanie w punkcie konsultacyjnym w Sułkowicach (ul. Rynek 6) we wtorki – chętnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę internetową: www.dalin-goscibia.pl. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020