Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Organizacje Pozarządowe

piątek, 18 maja 2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Wakacje 2018"

EKS.524.7.2018                                                    

Myślenice, 17.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

        Na podstawie art. 5 ust. 4  i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 362/XLI/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2018”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert 
na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „WAKACJE 2018” 

I. Rodzaj zadania:

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2018 roku,                      w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2018, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy podmiotu wynosi minimum 10 % kosztów realizacji zadania.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2017 wynosi 140.320,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100 groszy).
2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu nie może być wyższa niż 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
​3.Uczestnik musi pokryć koszty pobytu w kwocie nie mniejszej niż 200 zł (słownie: dwieście złotych 00/100 groszy).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej (art. 4 ust 1, pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), ochrony i promocji zdrowia (pkt 6), oświaty i wychowania (pkt 14), wypoczynku dzieci i młodzieży (pkt 15), kultury i sztuki (pkt 16), upowszechniania kultury fizycznej (pkt 17), turystyki i krajoznawstwa (pkt 19), ratownictwa i ochrony ludności (pkt 23),  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (pkt 32).
2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450) oraz być zgodna ze wzorem określonym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
3. Wzór oferty i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. 43 oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl (BIP).
4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.
5. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów (Rozdział VI pkt. 2).
7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).
8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy. Oferent może także zrezygnować z dokonania aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania i tym samym wycofać ofertę z konkursu. 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin biednych z terenu Miasta i Gminy Myślenice w okresie wakacji 2018 roku.
Zgodnie z Uchwałą nr Nr 362/XLI/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: „Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2018” oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej ustalono, że uprawnionymi do uzyskania dotacji są dzieci i młodzież: dotknięte sieroctwem (półsieroctwem) lub przebywające w rodzinach zastępczych, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, niepełnosprawne, z rodzin w których występuje alkoholizm lub narkomania, przemoc, z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi czy sytuacją kryzysową, z rodzin ofiar klęsk żywiołowych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
2. Dofinansowanie dotyczy organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” - kolonii lub obozu przy czym maksymalne dofinansowanie dla jednego uczestnika nie może być wyższe niż 90 % całkowitych kosztów jednostkowych pobytu uczestnika (w ofercie należy podać koszt jednostkowy pobytu).
3. Do złożonej oferty podmiot ubiegający się o zlecenie i dotację musi dołączyć:
- listę uczestników według poniższego wzoru, zaopiniowaną przez pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły (jeśli w placówce nie ma pedagoga) do której uczęszczają uczestnicy, ewentualnie przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

lp

imię i nazwisko

uczestnika

wiek

uczestnika

adres

zamieszkania

szkoła,

do której uczęszcza

wpłata uczestnika

wysokość

dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 czerwca 2018 roku, do godz. 15.30.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w terminie do 14 dni.
2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

Kryterium

Max. liczba punktów

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

5

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego

5

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie

5

Udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania

5

Uwzględnienie wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków

5

Doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę rzetelność terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

5

Łączna maksymalna ilość punktów:

30

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.
4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym oferty, które otrzymały ocenę poniżej 16 punktów nie podlegają dofinansowaniu.
5. Po dokonaniu oceny i zatwierdzeniu wyników konkursu przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG Myślenice                   i opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.
6. Do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie przyznania dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.  

VII. Informacja o realizacji zadania tego samego rodzaju w roku 2016 i 2017:


 

rok

łączna kwota

(w zł )

organizacje pozarządowe

podmioty

art. 3 ust. 3.

jednostki organizacyjne

2016

79.200

60.000

19.200

0

2017

130.440

96.160

34.280

0

 

Załączniki:
Oferta.doc
Sprawozdanie.doc