Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

wtorek, 10 kwietnia 2018

EKS: ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

EKS.2111.5.2018

Zarządzenie Nr OA.0050.59.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia; 06.04.2018 r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017 r. poz. 1875 ) oraz art. 63 ust. 10 i ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoly ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA