Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 14 maja 2018

EKS: ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI W MYŚLENICACH
ul. Sobieskiego 3, 32-400 Myślenice

I. Kandydaci ubiegający się o stanowisko powinni posiadać lub wykazać się:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów (np. historia, historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, etnologia, konserwacja zabytków);
2. Podyplomowe studia, kursy lub szkolenia z zakresu zarządzania,
3. Udokumentowaną działalnością społeczno-kulturalną,
4. Znajomością problematyki, będącej przedmiotem działalności Muzeum Niepodległości w Myślenicach, w tym znajomością zagadnień prawnych regulujących funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, a w szczególności:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o muzeach,
- ustawy o finansach publicznych,
- prawa pracy,
5. Obywatelstwo polskie,
6. Umiejętnością kierowania zespołem oraz zdolności organizatorskie,
7. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
8. Niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.
II. Oferty kandydatów powinny zawierać :
1. Wniosek ze wskazaniem motywów przystąpienia do konkursu,
2. Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (odpisy lub potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów),
3. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Muzeum Niepodległości w Myślenicach,
4. Kwestionariusz osobowy,
5. Dokumenty potwierdzające staż pracy,
6. Dokumenty potwierdzające ewentualne prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej,
7. Kserokopię dowodu osobistego,
8. Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym,
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. I pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1311 z późn. zm.),
1O. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
11. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).
13. Do oferty mogą być dołączone opinie i rekomendacje.
III. Informacje o sposobie składnia ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Niepodległości w Myślenicach" z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego kandydata, do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach lub drogą pocztową na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.
Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego – 18 czerwca 2018 r.
Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 22 czerwca 2018 r.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Konkurs odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice
Informacja o wynikach postępowania konkursowego umieszczona zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://myslenice.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
Kandydaci na stanowisko dyrektora mogą zapoznać się z warunkami organizacyjno-finansowymi działalności Muzeum Niepodległości w Myślenicach w jego siedzibie w Myślenicach, ul. Sobieskiego 3, 32-400 Myślenice.