Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 13 lipca 2017

Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią"

Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” jest to stowarzyszenie działające na terenie dwóch gmin: Gminy  Myślenice oraz Gminy Sułkowice, którego Lokalna Strategia Rozwoju skierowana jest dla ponad 57 tys. mieszkańców.

Jej założeniem jest poprawa atrakcyjności tego obszaru pod względem zamieszkania, inwestowania, turystyki i rekreacji. Priorytetem jest również rozwój przedsiębiorczości i inwestowanie w sferę społeczną. Ważne, aby mieszkańcy cieszyli się obszarem czystym ekologicznie, rozwiniętym gospodarczo i kulturowo oraz pielęgnowali lokalne dziedzictwo.
LGD „Między Dalinem i Gościbią” działa w ramach PROW Osi IV podejście LEADER od 2008 roku. Głównym celem, który przyświeca każdemu z podejmowanych przedsięwzięć jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Działania te dofinansowywane są ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Instrumentem, który w ramach perspektywy finansowej UE 2014-2020 umożliwia zastosowanie metody LEADER jest RLKS czyli Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Cechuje się m.in. szerokim udziałem społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, współpracą różnych grup interesu, lokalnością oraz partnerstwem trójsektorowym tj.: publicznym, społecznym i gospodarczym. 

Lokalna Grupa Działania zakończyła pierwsze nabory wniosków związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze obu gmin. Dotyczyły podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej oraz operacji ukierunkowanych na innowacje. Każdy Beneficjent zobowiązany jest m.in. do utworzenia nowego miejsca pracy poprzez samozatrudnienie lub zatrudnienie dodatkowej osoby w prowadzonej działalności gospodarczej. Projekty skierowane są w szczególności do osób z grup defaworyzowanych określonych w LSR, tj. osób młodych do 30 roku życia, osób powyżej 50 roku życia oraz do osób niepełnosprawnych. Przynależność do tych grup wiąże się z otrzymaniem dodatkowych punktów przy ocenie wniosku według lokalnych kryteriów wyboru operacji. 
W drugim półroczu planowane są nabory w zakresie projektów grantowych składających się z szeregu małych projektów, których realizatorami są instytucje i organizacje działające na obszarze objętym LSR nieprowadzące działalności gospodarczej oraz projektów „dużych” skupiających się na działaniach niekomercyjnych. 
Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią” organizuje wiele inicjatyw, które mają na celu kultywowanie lokalnej tradycji, ukazanie piękna i wyjątkowości tradycji związanych z obszarem objętym LSR- tj. Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice oraz rozwijanie wśród wszystkich mieszkańców zainteresowania lokalną tradycją. Obecnie realizowany jest konkurs fotograficzny „TRADYCJA W OBIEKTYWIE”. Ma on na celu zobrazować konkretny obrzęd, tradycję bądź inny element charakterystyczny dla tego obszaru związany np. z sianokosami, żniwami, dożynkami itp. Termin przesyłania prac kończy się 30.09.2017r. Zachęcamy do udziału!


Wszelką pomoc oraz niezbędne informacje dotyczące dofinansowań można uzyskać w biurze LGD „Między Dalinem i Gościbią” w Myślenicach od poniedziałku do piątku w godzinach 800- 1500 (ul. Słowackiego 28) oraz pod numerem telefonu 12 274 00 65. W każdy wtorek od 1300 do 1500 w biurze w Sułkowicach (ul. Rynek 6) prowadzony jest dyżur, w czasie którego również można skorzystać z prowadzonego doradztwa. Biuro zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzeniem naborów wniosków, informuje o zakresie wspieranych projektów, pomaga w ich planowaniu, organizuje bezpłatne konsultacje dla beneficjentów oraz szkolenia z ekspertami. Zachęcamy również do zaglądania na naszą stronę internetową: www.dalin-goscibia.pl

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie LGD „Między Dalinem i Gościbią”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020