Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 06 lutego 2019

Obwieszczenie PGW Wody Polskie - RZGW Kraków

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Na podstawie art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm./ w związku z art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm./ obwieszcza się, iż zostało wszczęte na wniosek spółki Myślenice Sport Arena Sp. z o.o. Sp. K, działającej przez prezesa zarządu Rafała Herzyka, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:

Na czasowy pobór wody z rzeki Raba istniejącym ujęciem w km 77+600 na potrzeby sztucznego naśnieżania tras narciarskich na górze Chełm w miejscowości Myślenice w ilości Qmax = 240m3/h = 0,066m3/s, Q dop = 86 400m3/rok. Termin poboru wody planuje się w okresie od 15 listopada do 15 marca (4 miesiące)

Zasięg oddziaływania inwestycji obejmuje działkę nr 1/6 obręb 4 Myślenice, gmina Myślenice.

W związku z powyższym strony mogą złożyć odpowiedź na pismo wszczynające postępowanie, a w każdym stadium postępowania zapoznać się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w tym złożyć wyjaśnienia na piśmie, w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny Myślenice, ul. Drogowców 6, pokój nr 113, telefon 12-628-41-65, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od  730 do 1430, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W przypadku złożenia wniosków, zarzutów i uwag informuje się, że każde pismo dotyczące w/w sprawy zostanie włączone do akt sprawy i poddane ocenie, a odpowiedź na nie znajdzie się w decyzji kończącej postępowanie w sprawie.

Zgodnie z art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm./ zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostaje podane stronom do wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń i na stronach internetowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Miasta i Gminy Myślenice i Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Treść obwieszczenia nr KR.ZUZ.2.421.1094.2018.BH