Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 06 września 2017

Projekt "Bezpieczna Małopolska" w Gminie Myślenice

Gmina Myślenice zakupiła kolejny fabrycznie nowy, pożarniczy samochód specjalny do celów ratowniczo-gaśniczych. Zakup został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”. 

Zakupiony samochód został przekazany w bezpłatne używanie jednostce włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego - Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie. Jednostka ta jest jedną z najczęściej wyjeżdzających do zdarzeń ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Myślenice.

Wartość projektu wyniosła 685.217,01 zł, a jego finansowanie to:

1. 284.550,68 zł - środki unii europejskiej;

2. 31.265,84 - środki budżetu państwa;

3. 369.400,49 - środki własne Gminy Myślenice

Nowe pojazdy zakupione w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”
służą już małopolskim strażakom-ochotnikom!

W ramach projektu zakupiono łącznie 34 auta. Trafiły one do gmin każdego subregionu z Małopolski.
Wartość jednego pojazdu to ponad
680 tys. zł.

Czym charakteryzują się przekazane OSP samochody?

W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się 6 strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej.

Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów.

Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin.

Dodatkowo – w ramach projektu – każda z OSP otrzymła detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

Jaka jest skala pomocy udzielanej przez wybrane OSP?

Wartość projektu to 23 879 812,80 zł. Łączna kwota dofinansowania na zakup pojazdów wyniosła w sumie 11 mln. zł. Resztę dołożyły gminy.

Rozdzielając dotacje komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.


 

Co daje realizacja projektu mieszkańcom i osobom przebywającym na terenie Małopolski?

Dzięki zakupionym samochodom strażacy - ochotnicy będą mieli możliwość szybszego i skuteczniejszego udzielenia pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego oraz mienia. Doposażenie jednostek zwiększy efektywność podejmowanych przez nich akcji w zakresie ograniczania negatywnych skutków pożarów i powodzi zarówno w aglomeracjach miejskich, na terenach wiejskich i leśnych.