Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice - Centrum”

w zakresie określonym:

- uchwalą nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” zmienionej uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. oraz

- uchwałą nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.02.2019r. do 15.03.2019r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 07.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 1200.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9)
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustalenia zmiany planu
Rysunek planu nr 1
Rysunek planu nr 2
Rysunek planu nr 3
Rysunek planu nr 4
Rysunek planu nr 5
Rysunek planu nr 6
Rysunek planu nr 7
Rysunek planu nr 8

Ustalenia do Prognozy Oddziaływania na Środowisko