Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 
Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011


Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu. 
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru  w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zawierającego się pomiędzy ulicami:
-3-Maja,
-Kniaziewicza,
-Dąbrowskiego,
-granicą działek prywatnych i częściowo linią pasa drogowego projektowanego łącznika wschodniego „Obejścia zachodniego”.
-drogą krajową nr 7 „Zakopianką”,
-granicą miasta z wsią Jawornik.
Ponownemu wyłożeniu w dniach od 25.06.2018 r. do 16.07.2018 r. podlega projekt uchwały w zakresie dokonanych zmian oraz rysunek planu w zakresie obszarów określonych linią przerywaną koloru czarnego na załączniku graficznym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, oraz w BIP.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie ponownego wyłożenia zostanie przeprowadzona w dniu 04.07.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 12. 
Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 30.07.2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości której dotyczy uwaga.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1. Ustalenia planu

2. Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

1. Tekst prognozy

2. Rysunek prognozy