Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum wykładany do publicznego wglądu – wyłożenie ponowne III, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie określonym:

- uchwalą nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” zmienionej uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. oraz

- uchwałą nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” .

Wyłożenie odbywa się w dniach od 04.09.2019 r. do 25.09.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Ponownemu wyłożeniu podlega projekt uchwały w zakresie dokonanych zmian w zakresie obszarów określonych na załącznikach graficznych nr 3 (cały obszar) oraz nr 8 (obszary położone pomiędzy drogami 1.KDZ.12 /ul. Daszyńskiego/ a 1.KDD.27 /ul. Kopernika i Jana Długosza/) do ww. projektu uchwały.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.09.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 1000.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019 r. z podaniem

Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt planu
Rysunek planu - załącznik nr 3
Rysunek planu - załącznik nr 8