Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


1. Ponowne wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.05.2019r. do 05.06.2019r. ​w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
2. 
Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku planu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 20 marca 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.
3. 
Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 22.05.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.06.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Tekst prognozy
Rysunek prognozy


 

2. Ponowne wyłożenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15.05.2019 r. do 04.06.2019 r., w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Ponownemu wyłożeniu podlega projekt uchwały w zakresie dokonanych zmian oraz rysunek zmiany planu w zakresie obszarów określonych na załącznikach graficznych nr 1, 3 i 6 do ww. projektu uchwały i zamieszczonych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, oraz w BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 24.05.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 1200.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.06.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Zmiany ustaleń
Tekst jednolity ze zmianami

Rysunek zmiany planu:
- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 6

Prognoza oddziaływania na środowisko