Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywa się w dniach od 30.10.2019r. do 19.11.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
2. Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku pla­nu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzyg­nięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z
dnia 02 lipca 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18.10.2019r.
3. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.11.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 03.12.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek prognozy


Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 września 2019r. do 17 października 2019r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania. Projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
2. Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku planu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 września 2019r.  w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.
3. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 15.10.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.10.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Prognoza oddziaływania na środowisko
Projekt planu
Rysunek planu
Rysunek prognozy