Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 
Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011


Wykładane do publicznego wglądu:
1. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: 
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływnia na środowisko w dniach od 31.08.2017 r. do 20.09.2017 r. w Urzedzie Miasta i Gminy Myślenice (32-400 Myślenice, Rynek 8/9 p. 72 II piętro, blok C).
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium zostanie przeprowadzona w dniu 05.09.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice s. nr 13 blok A, początek o godz. 11:00. 
Uwagi do projektu zmiany studium należy wnosić na piśmie lub elektronicznie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2017 r.

Zmiana studium wykładana do publicznego wglądu:
Uchwała o zmianie studium
Załącznik nr 1 - projekt zmiany studium Myślenice
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 3a
Załącznik nr 3b
Załącznik nr 5 - Tom I
Załącznik nr 6 - Tom II
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Prognoza oddziaływania na środowisko - Myślenice, Jawornik, Trzemeśnia
Prognoza oddziaływania na środowisko - Trzemeśnia
Prognoza oddziaływania na środowisko - Polanka, Jawornik

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice i jej granicach administracyjnych:
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmaiany miejscowego planu zagospodarowania wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 31.08.2017 r. do 20.09.2017 r. w Urzedzie Miasta i Gminy Myślenice (32-400 Myślenice, Rynek 8/9 p. 72 II piętro, blok C)
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 05.09.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice s. nr 13 blok A, początek o godz. 10:00
Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.10.2017 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzedzie Miasta i Gminy Myślenice (32-400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32-400 Myślenice Rynek 8/9)
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zmiana planu wykładana do publicznego wglądu:
Projekt uchwały o zmianie planu
Rysunek zmiany planu - projekt
Obowiązujący plan
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek prognozy