Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu

Obszar w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2019r. do 14.02.2019r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 12.02.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 11.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: w Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9)
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustalenia planu
Rysunek planu

Ustalenia do Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Rysunek do Prognozy Oddziaływania na Środowisko

 

Obszar w mieście Myślenice pn. „Zarabie część zachodnia” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 24.01.2019r. do 14.02.2019r.
w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:
1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu (oznaczone kolorem czerwonym) wprowadzone w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze drugiego wyłożenia do publicznego wglądu - obejmujące;
1) § 5, ust.13, pkt 3;
2)  § 6, ust.2, pkt 3a tiret 6
3)  § 6, ust.3 ;
4)  § 10, ust.2, pkt 6.
5) wykreślenie ust.5 w § 6.

2. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną;

3. Rysunek planu, który nie został skorygowany w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 02 stycznia 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze drugiego wyłożenia do publicznego wglądu i na przedmiotowym wyłożeniu stanowi dokument informacyjny.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 12.02.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00
 

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: w Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9)
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustalenia planu 
Rysunek planu nr 1
Rysunek planu nr 2

Ustalenia do Prognozy Oddziaływania na Środowisko
Ryseunek do Prognozy Oddziaływania na Środowisko nr 1
Ryseunek do Prognozy Oddziaływania na Środowisko nr 2


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice - Centrum”

w zakresie określonym:

- uchwalą nr 422/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum” zmienionej uchwałą nr 467/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 r. oraz

- uchwałą nr 481/LII/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21.02.2019r. do 15.03.2019r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zostanie przeprowadzona w dniu 07.03.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 1200.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice Rynek 8/9)
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustalenia zmiany planu
Rysunek planu nr 1
Rysunek planu nr 2
Rysunek planu nr 3
Rysunek planu nr 4
Rysunek planu nr 5
Rysunek planu nr 6
Rysunek planu nr 7
Rysunek planu nr 8

Ustalenia do Prognozy Oddziaływania na Środowisko