Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 12 stycznia 2018

Ważna wiadomość dla przedsiębiorców sprzedających alkohol

Przypominamy, że zgodnie z art. 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 23), każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ma obowiązek do 31 stycznia 2018 r. złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. i dokonać opłaty za korzystanie z zezwoleń w roku 2018.

Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim:
31 stycznia 2018 r. upływa ustawowy termin na złożenie przez przedsiębiorców pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2017. Oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. W przypadku przesłania pocztą – o terminowości decyduje data stempla pocztowego

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tego obowiązku w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem dodatkowej opłaty. Jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwoleń. W przypadku posiadania zezwoleń na sprzedaż całego asortymentu napojów alkoholowych dodatkowa opłata wynosi 945 zł.

Opłaty za korzystanie w 2018 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
Także do 31 stycznia przedsiębiorcy powinni wnieść I ratę opłaty za korzystanie w 2018 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku dokonywania opłaty za pośrednictwem banku na rachunek Miasta i Gminy Myślenice (BS Wieliczka O/Myślenice 46 8619 0006 0020 0000 0071 0001), za termin dokonania opłaty uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank przedsiębiorcy.

Jeśli przedsiębiorca nie opłaci rat w ustawowej wysokości do 31 stycznia, 31 maja i 30 września, może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym każdorazowo kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% całej należnej opłaty za dany rok kalendarzowy.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.