LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 07 czerwca 2018

Gmina Myślenice w projekcie Małopolski Tele - Anioł

W dniu 6 czerwca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych dotyczących współpracy w ramach projektu „Małopolski Tele – Anioł” - realizowanego przez Wójewództwo Małopolskie wspólnie z Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. 
Celem projektu  jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych dla 10 000 niesamodzielnych mieszkańców województwa małopolskiego.  

W ramach projektu:

1) Utworzone zostanie Centrum Teleopieki w ramach którego 10 000 uczestników zostanie wyposażonych w bezpłatne opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS i kartą SIM. Dadzą one możliwość całodobowego połączenia z Centrum i rozmowy z ratownikami medycznymi, asystentami teleopieki i między innymi psychologami.
Wciśnięcie przycisku SOS umożliwi natychmiastowe połączenie z Centrum Teleopieki. Po odebraniu połączenia oceniony zostanie stopień zagrożenia i udzielona zostanie odpowiednia pomoc lub wsparcie adekwatne do wezwania. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu będą mogli także zadzwonić i uzyskać pomoc w sprawach dotyczących życia codziennego, czy też informację np. o przysługujących świadczeniach socjalnych, możliwych formach pomocy społecznej. Uczestnicy będą mogli także skorzystać ze wsparcia asystentów i psychologa.

2) Dodatkowo 3216 uczestników otrzyma wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności). Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być świadczone do 12 miesięcy w wymiarze 20 godzin dla osoby na miesiąc. A w ich zakres wchodzić będzie m.in.: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna, czy też zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania to wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.

Kryteria

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać łącznie poniższe kryteria:
- mieszkać i przebywać na terenie województwa małopolskiego
- być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego (np. samodzielne robienie zakupów, przygotowywanie i spożywanie posiłków, sprzątanie, poruszanie się, wychodzenie z domu, ubieranie i rozbieranie, higiena osobista, itp.) 

Kryteria premiujące (preferowane)

Osoby z grupy preferowanej do objęcia wsparciem będą włączane do projektu w pierwszej kolejności. W procesie rekrutacji przewidziano dodatkowe punkty dla osób z grup preferowanych tj:
- osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie), o który mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 (współwystępowanie różnych przesłanek) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
- osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (zakres wsparcia dla tych osób nie będzie powielał działań, które dana osoba otrzymała w ramach działań towarzyszących, o których mowa w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa)
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o których mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020

Wsparcie w pierwszej kolejności udzielane będzie także osobom, które nie korzystają z pomocy w ramach istniejącego systemu pomocy społecznej. W odniesieniu do osób korzystających z tego systemu, kierowane do nich wsparcie będzie komplementarne do dotychczasowego. 

Usługi opiekuńcze i sąsiedzkie usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane osobie niesamodzielnej i przysługują:
- osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
- osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
- osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;

Rekrutacja

Rekrutacje uczestników/ Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły, w dwóch turach podzielonych na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne. Podczas każdej tury do projektu zakwalifikowanych zostanie 5000 osób niesamodzielnych. 
Pierwsza tura naboru do projektu  potrwa do 31 października 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Formularze zgłoszeniowe można również składać:
1. Osobiście w jednym z miejsc:
- Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków (parter)
– Sekretariat Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ul. Radziwiłłowska 1, 31-026 Kraków (parter)
- w biurach projektu z możliwością uzyskania pomocy przy wypełnieniu wniosku po wcześniejszym umówieniu spotkania: Biuro projektu Lidera – ul. Lubelska 23, 30-003 Kraków, tel. 12 61 60 611 email: teleopiekia@malopolska.mw.gov.pl
– Biuro projektu Caritas Diecezji Kieleckiej – Zespół Placówek Caritas w Proszowicach ul. Kolejowa 4 32-100 Proszowice, pok. nr 1 , I piętro tel 883 316 158
– Biuro projektu Stowarzyszenia Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego ul. Adama Mickiewicza 175, 34-200 Sucha Beskidzka, pok nr 5 e-mail: teleaniol.maloposka@gmail.com

2. Za pośrednictwem poczty tradycyjnej:
(decyduje data wpływu) na adres: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławiska 56, 30-017 Kraków z dopiskiem „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł".

3. Elektronicznie
Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany w formacie .pdf za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https:///epuap.gov.pl/na adres skrytki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małpolskiego: /947ts6aydy/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Rekrutacja-Małopolski Tele-Anioł” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP).

Szczegółowe informacje o projekcie, regulamin, formularze zgłoszeniowe i harmonogram cykli rekrutacji wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej Tele-Anioła. 

Formularz zgłoszeniowy

Informacji na temat programu oraz pomocy przy wypełnianiu wniosku udzielają pracownicy Wydziału Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. tel: 12 639 23 08, e-mail: promocja@myslenice.pl