Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacje

środa, 11 stycznia 2017

Komunikat ws. ptasiej grypy na terenie Powiatu Myślenickiego

PODJĘTE DECYZJE W ZWIĄZKU ZE STWIERDZENIEM PRZYPADKU WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI) U DROBIU W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA (GM. SUŁKOWICE) W POWIECIE MYŚLENICKIM.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  wystąpił z pismem z dnia 9 stycznia 2017 roku o wydanie rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego, w związku ze stwierdzeniem przypadku wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu w miejscowości Krzywaczka (gm. Sułkowice) w powiecie myślenickim.

W związku z powyższym w dniu 10 stycznia 2017 r.  Wojewoda  Małopolski wydał rozporządzenie  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego.

W myśl powyższego rozporządzenia m.in. na terenie obejmującym Gminę Myślenice uznano:

  1. Za obszar zapowietrzony  wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zapowietrzonym, uznaje się teren ograniczony:
  2. Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 10.01.2017 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów: myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego.
  3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 r., poz. 2091).
  4. Materiały informacyjne Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w związku z wystąpieniem  na terenie województwa małopolskiego potwierdzonych  przypadków wysoko zjadliwej grypy ptaków HPAI (http://www.wiw.krakow.pl/).

1)         od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej nr 7 (Zakopianka) - od węzła drogowego z drogą krajową nr 52 (?Głogoczów) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1938 K (na Bęczarkę).

2)         od strony południowej: od skrzyżowania z drogą krajową nr 7 (Zakopianka) wzdłuż drogi powiatowej nr 1938 K (Bęczarka) do mostu na rzece Krzyszkowianka w miejscowości Bęczarka i wzdłuż tej rzeki w kierunku południowo - zachodnim do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości.

3)         od strony północnej: Wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Radziszów w kierunku południowym i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej przez Głogoczów - Działy do drogi krajowej nr 52 i węzła drogowego z droga krajową nr 7 ("Glogoczów").

2.         Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), zwany dalej obszarem zagrożonym, uznaje się teren ograniczony:

1)         od strony wschodniej: wzdłuż północnej i wschodniej  granicy administracyjnej miejscowości Zawada, wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Polanka, północno - wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice - do drogi wojewódzkiej nr 967 (droga na Dobczyce). Wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 967 i dalej wzdłuż drogi krajowej nr (Zakopianka) do południowej granicy administracyjnej miejscowości Myślenice.

2)        od strony południowej: od drogi krajowej nr 7 (Zakopianka) wzdłuż południowej granicy  administracyjnej miejscowości Myślenice, następnie wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości Bysina, południowej i zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Jasienica.

3.         W obszarze zapowietrzonym  nakazuje się:

1)         niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

2)         oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynsekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa.

4.         W obszarze zapowietrzonym zakazuje się:

1)         przemieszczania do i z gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2)         wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

3)         organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4)         organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego;

5)         przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zapowietrzonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6)         transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7)         targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8)         wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

5.         W obszarze zagrożonym nakazuje się: niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

6.         W obszarze zagrożonym zakazuje się:

1)         przemieszczania do gospodarstwa drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2)         wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych;

3)         organizowania lotów treningowych i lotów konkursowych gołębi;

4)         organizowania polowań i odłowów ptactwa dzikiego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

5)         przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności, a także ich zwłok i jaj z gospodarstw znajdujących się na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

6)         transportu mięsa drobiowego z rzeźni, zakładów rozbioru oraz chłodni bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7)         targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych oraz jaj konsumpcyjnych i wylęgowych;

8)         wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

9)         przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj na obszarze zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

10)      przemieszczania drobiu, w tym drobiu odchowanego do rozpoczęcia nieśności i piskląt jednodniowych oraz jaj do gospodarstw, rzeźni, zakładów pakowania jaj, zakładów wytwarzających lub przetwarzających produkty jajeczne znajdujących się poza obszarem zagrożonym bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

7.         W dniu 10.01.2017 r. na granicy obszaru  zapowietrzonego i zagrożonego ustawiono tablice ostrzegawcze o następującej treści: "WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAPOWIETRZON", "WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - OBSZAR ZAGROŻONY".

8.         W dniu 10.01.2017 r. na granicy obszaru  zapowietrzonego i zagrożonego w miejscowościach Bęczarka i Głogoczów  na drodze powiatowej i drogach gminnych  wyłożono  maty dezynfekcyjne, które są na bieżąco utrzymywane przez miejscowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

9.         W związku z trudnymi warunkami meteorologicznymi (mróz) zaleca się szczególną ostrożność podczas przejazdu przez w/w maty, które są nasączone mieszanką wody oraz preparatu RAPICID. 

10.       Szczegółowe określenie obszarów zapowietrzonego oraz zagrożonego obejmujących obszar powiatów myślenickiego, krakowskiego ziemskiego i wadowickiego określa rozporządzenie wojewody z dnia 10.01.2017 r.

Załączniki: