Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

czwartek, 09 listopada 2017

Dbajmy o powietrze - ruszają kontrole pieców

Kontrole palenisk będą prowadzone w sezonie grzewczym od października 2017 roku do 31 marca 2018 roku z możliwością przedłużenia do 30 kwietnia 2018 roku.

Główne obszary typowane do kontroli planowej dotyczą lokalizacji ubiegłorocznych zgłoszeń mieszkańców oraz kontroli samodzielnych przeprowadzonych przez strażników. Funkcjonariusze straży miejskiej będą również sprawdzać stan aktualny powietrza obserwując wskaźniki pomiarowe z sensorów rozmieszczonych na terenie naszej gminy. Zachęcamy do korzystania z informacji, dotyczącej badania stanu powietrza w Gminie Myślenice, która znajduje się na stronie www.myslenice.pl pod hasłem ochrona powietrza.

Paleniska w poszczególnych sołectwach będą sprawdzane również przy okazji kontroli sanitarno ściekowej.

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki fekalne (szamba) oprócz rachunków za ich opróżnianie, numer porządkowy na posesji, zaświadczenie obowiązkowego szczepienia psów będą również musieli wpuścić strażników na teren kotłowni. W 2016 i 2017 raku przeprowadzono 125 kontroli ujawniono 13 nieprawidłowości spalania odpadów. Działania są prowadzone w oparciu o specjalne upoważnienia, które wydaje Burmistrz na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska. Uprawniają one do wejścia na posesje i sprawdzenia czy w paleniskach nie są spalane odpady takie jak płyty meblowe, stolarka okienna czy plastikowe butelki. Skala ujawnianych nieprawidłowości w ubiegłych latach jak mówią statystyki nie była bardzo duża. Zgłoszenia interwencyjne od mieszkańców dotyczyły najczęściej „czarnego, uciążliwego dymu”. Kontrole w większości przypadków potwierdzały jednak, że jego źródłem jest niska jakość węgla oraz stan palenisk i nieumiejętność palenia, a nie samo spalanie odpadów. Nieumiejętne używanie kotłów górnego spalania, powoduje wydzielanie się dużych ilości dymu, w którym zawarte są substancje zanieczyszczające powietrze. Kłębowiska tego ciemnego dymu można zaobserwować w godzinach rannych i wieczornych, kiedy mamy do czynienia z rozpalaniem i włączaniem się wentylatorów piecowych (nadmuchów). W kontrolowanych budynkach kominy znajdują się zwykle na wysokości nie większej niż 10 metrów powodując, iż wprowadzane na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania wyrządzając szkody lokalnie mające wpływ na zdrowie mieszkańców, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia ze spadkiem ciśnienia i bezwietrzną pogodą.

Jeśli strażnicy stwierdzą, że doszło do wykroczenia, możliwe są trzy scenariusze - wystawienie mandatu karnego do 500 zł, skierowanie sprawy do sądu, pouczenie. Wysokość grzywny jest zależna od rozmiarów popełnionego przewinienia. W przypadku skierowania sprawy do sądu właściciel posesji jest zagrożony karą do 5000 zł. Ponadto utrudnianie przeprowadzenia kontroli również wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. Jeżeli odmówi, to zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zawartej w art. 225 § 1. Kodeksu karnego za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W sytuacjach spornych, strażnicy będą pobierali z palenisk próbki popiołu, które następnie przekazywane będą do analizy laboratoryjnej, celem stwierdzenia czy w popiele były obecne substancje zabronione. Przypominamy, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Choć regularne kontrole palenisk są prowadzone przede wszystkim w sezonie grzewczym to nasi mieszkańcy mogą przez cały rok zgłaszać sygnały dotyczące spalania odpadów. Prośby o interwencje można kierować pod nr tel. 12 639 23 23 lub 609 600 003 lub sm@myslenice.pl

Poza kontrolą palenisk Straż Miejska w Myślenicach będzie podejmowała działania edukacyjne, profilaktyczne prowadzą zajęcia w szkołach nie tylko z dziećmi ale również z rodzicami pt. „Kochasz dzieci nie pal śmieci” „Nie truj, segreguj, myśl ekologicznie”

Więcej informacji na temat ochrony powietrza w Gminie Myślenice i programach mających na celu dbałość o ochronę zdrowia i środowiska naturalnego można znaleźć w zakładce "Ochrona powietrza"