Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

poniedziałek, 27 listopada 2017

EKS: Konkurs ofert na wspieranie zadań w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu realizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w 2018 roku.

Na realizację w/w zadania w 2018 r. przeznaczono z budżetu Gminy kwotę 800.000 zł.

CELE I RODZAJ ZADAŃ.

Konkurs ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty i zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych miasta i gminy Myślenice w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki odpowiadający celom „rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”.

Cele będą realizowane poprzez zlecanie następujących rodzajów zadań:

  1. Szkolenie i udział w zawodach w dyscyplinach: piłka nożna, siatkówka, narciarstwo, szachy, kolarstwo, zapasy, judo, koszykówka, pływanie, tenis stołowy, jeździectwo itp.

  2. Organizację imprez sportowych przez myślenickie (miasto i gmina) kluby i stowarzyszenia sportowe.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI I OBOWIĄZUJĄCE TERMINY.

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” prowadzących działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Miasta i Gminy Myślenice, niedziałających w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie wypełnionego formularza oferty, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 poz.1300) wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do dnia

20 GRUDNIA 2017 ROKU GODZ. 15.30 na adres:

URZĄD MIASTA I GMINY, RYNEK 8/9 32-400 MYŚLENICE.

  1. Oferta powinna zawierać listę aktywnych (na dzień wniesienia oferty) zawodników (wraz z adresami) zameldowanych na terenie Gminy Myślenice.

  2. Deklarowany udział środków finansowych własnych oferenta na realizację zadania publicznego musi wynosić nie mniej niż 10 % planowanych całkowitych kosztów realizacji zadania.

  3. Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty do konkursu nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

  4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na odpowiednim formularzu w terminie jak wyżej.

  5. Oferty złożone na niewłaściwych formularzach będą odrzucone.

Szczegóły oraz kryteria w załączonym dokumencie - Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice