Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

środa, 29 maja 2019

Ogłoszenie - XX Turniej Piłkarski im. Gustawa Grochala

Na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) publikujemy uproszczoną ofertę złożoną przez Klub Sportowy „Dalin” z siedzibą w Myślenicach, ul. Zdrojowa 7a na realizację zadania publicznego pt. „XX Turniej Piłkarski im. Gustawa Grochala”. Ofertę zamieszcza się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Myślenice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na załączonym formularzu lub drogą elektroniczną na adres: eks@myslenice.pl

Urząd Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9
32-400 Myślenice

Po rozpatrzeniu uwag do oferty, niezwłocznie zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego. 

Do pobrania:

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Oferta – KS Dalin
- Fomularz zgłoszenia uwag