LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 09 czerwca 2021

Edukacja ekologiczna i działania proekologiczne w Gminie Myślenice - rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych w Gminie Myślenice w 2021 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), Uchwały Nr 254/XIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 roku, w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przyznaje w roku 2021 następujące dotacje:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Eko-Harce

6 000 zł

2.

Stowarzyszenie SPORTOWNIA

Przystanek Natura

2 000 zł

3.

Stowarzyszenie „Nasza Zasań”

Mały ekolog

1 960 zł

RAZEM:

9 960 zł

Wykaz ofert, odrzuconych:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Uzasadnienie

1.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

www.FestiwalPuszczyBialowiejskiej.pl, www.FestiwalBialowieski.pl, www.FestiwalZubra.pl, www.FirestFestival.Eu

Oferta nie spełniła warunków przystąpienia do konkursu określonych w pkt. I 1.-4. ogłoszenia z dnia 10 maja 2021 r. (znak: PWS.605.1.2021)