Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 12 lutego 2020

Inicjatywa Lokalna Myślenice 2020 nabór wniosków od 17 lutego

Od poniedziałku 17 lutego rusza nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej - Myślenice 2020. Pierwszy tegoroczny nabór wniosków potrwa do 26 lutego, a pula środków w nim przewidziana wynosi 50 000 zł.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem. Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania wynosi 10 000 zł.

Na co można złożyć wniosek?

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalność charytatywna
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocję i organizację wolontariatu
- Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
- Turystykę i krajoznawstwo
- Ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Jak złożyć wniosek?

Wniosek  może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dopuszcza się możliwość przesyłania skanu wniosku w wersji elektronicznej na adres info@myslenice.pl W przypadku wysyłania wniosków pocztą lub w formie elektronicznej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami znajduje się poniżej.

Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji na stronie internetowej miasta www.myslenice.pl

Na jakich zasadach działa Inicjatywa Lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:
- pracę społeczną (np. organizacja imprezy)- świadczenie pieniężne
- świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia)

Z kolei wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:
- rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku)
- organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy)
- finansowy

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2020, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia. Drugi nabór wniosków zaplanowany jest od 24 sierpnia do 9 września z pulą środków w wysokości 30 000 zł.

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór wniosku
- Lista poparcia
- Kryteria oceny wniosku

- Wzór sprawozdania
- Regulamin konkursu