LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 09 grudnia 2019

Oświadczenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ws. wycinki drzew przy drodze powiatowej

Szanowni Państwo,

z wnioskiem o wycinkę drzew zwrócił się do tut. Urzędu dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach. We wniosku wskazano, że drzewa rosną w pasie drogi powiatowej i zagrażają bezpieczeństwu ruchu. O usunięcie drzew wnioskował także administrator „Bysinki” (Wody Polskie).  

Z uzasadnienia decyzji: „Drzewa wnioskowane do usunięcia rosną w pasie ul. Słowackiego, (pomiędzy mostami na potoku Bysinka w ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego w Myślenicach). Drzewa rosną tuż przy kamiennym umocnieniu lewego brzegu potoku, niszczą je i administrator Bysinki (Wody Polskie) wnioskuje także o ich usunięcie. Jesiony, akacje chorują i obumierają (widoczne rozległe wypróchniałe pnie), ich suche konary odłamując się spadają na ulicę i do potoku. Drzewa przy wichurach stwarzają duże zagrożenie dla ruchu pojazdów a w razie wywrócenia do potoku tamować będą przepływ wód powodziowych. W trakcie oględzin nie stwierdzono występowania w obrębie drzew, przeznaczonych do usunięcia, chronionych gatunków drzew, zwierząt, roślin, grzybów i porostów.”

Projekt decyzji został wcześniej przesłany do uzgodnień z dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, który nie wniósł do niego zastrzeżeń. Mając na względzie obowiązujące przepisy prawa oraz bezpieczeństwo mieszkańców wydałem decyzję zezwalającą. Dlatego w związku z takimi argumentami nie mogłem postąpić inaczej, gdyż każdy spowodowany wypadek związany z utratą zdrowia albo nawet życia pieszego lub uszkodzeniem samochodu spowodowałby moją odpowiedzialność cywilno-prawną. Ponadto przy podejmowaniu ww. decyzji kierowałem się wiedzą i doświadczeniem, wieloletniego pracownika UMiG, który na moje polecenie sporządził protokół oględzin oraz projekt decyzji.

Ulica Słowackiego oraz pas przyległy do niej jest zarządzany przez Zarząd Dróg Powiatowych podległy Starostwu Powiatowemu w Myślenicach, dlatego też wszystkie pytania związane z wycinką i zagospodarowaniem tego terenu proszę kierować do w/w podmiotów.

Z wyrazamia szacunku,

Jarosław Szlachetka

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice