LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

JAWORNIK

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

o ponownym (III) częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w gminie Myślenice
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z pozn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z pozn. zm.), a także w związku z Uchwałą Nr 446/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r.,

zawiadamiam o ponownym (III) częściowym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jawornik w gminie Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek 8/9, 32-400 Myślenice), Wydział Gospodarki Przestrzennej, w dniach od 12 października 2023 r. do 3 listopada 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Ponadto projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan-zagospodarowania-przestrzennego oraz na stronie podmiotowej BIP.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Sali Ślubów – wejście od strony Rynku, o godz. 10:00.

Zakres części projektu planu ponownie wykładanego do publicznego wglądu dotyczy wyłącznie zmian wprowadzonych w związku z rozpatrzeniem uwag oraz autopoprawką Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, które w załącznikach tekstowych oraz rysunkowych wyróżniono kolorem czerwonym.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Miasta
i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w tym podczas dyskusji publicznej lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail:
info@myslenice.pl z dopiskiem „zmiana planu” oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2023 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@myslenice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą Rynek 8/9, 32-400 Myślenice i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z pozn. zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@myslenice.pl

Załączniki:


 

 

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977)  oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Myślenicach Uchwały Nr 659/LXIII/2023 z dnia 17 maja 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta.

Zakres zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określony został w treści ww. Uchwały oraz na załączniku graficznym stanowiących integralną części ww. Uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 sierpnia 2023 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga i wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: info@myslenice.pl

Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z wnioskiem w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach – Dziennik Podawczy,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, ul. Rynek 8/9, 32 - 400 Myślenice.

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Informuję, że:

1.Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Obwieszczenie.
2.Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą Rynek 8/9, 32-400 Myślenice i są one podawane w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym, jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2404), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach spra

 1. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą Rynek 8/9, 32-400 Myślenice i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.

  wowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@myslenice.pl.


  GŁOGOCZÓW

   

  OGŁOSZENIE
  Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 29, art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1688),  a także w związku z Uchwałą Nr 177/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r.,

  zawiadamiam o ponownym (III) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów – w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  Projekt ww. dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (Rynek 8/9, 32-400 Myślenice), Wydział Gospodarki Przestrzennej, w dniach od 6 grudnia 2023 r. do 29 grudnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

  Ponadto projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan-zagospodarowania-przestrzennego oraz na stronie podmiotowej BIP.

  Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek) w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Sali Ślubów – wejście od strony Rynku, o godz. 10:00.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sposób określony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w formie papierowej na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, w tym podczas dyskusji publicznej lub w formie  elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: info@myslenice.pl z dopiskiem „zmiana planu” oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej  i adresu zamieszkania albo siedzibyw nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 r.

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2, 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoprojekt miejscowego planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu wraz z możliwością zapoznania się z niezbędną dokumentacją.

  Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 40 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2024 r., w formie pisemnej do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@myslenice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

  Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Informuję, że:

 1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą Rynek 8/9, 32-400 Myślenice i są one podawane w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), w związku z art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1688), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: iod@myslenice.pl

Załączniki: