LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

ZAWADA

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZAWADA W GMINIE MYŚLENICE – W JEJ GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Na podstawie art.17 pkt9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa­niu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz.293 z późn. zm.) i art.54 ust.2 w zw. z art.39 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo­wisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.283 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr 447/XLIX/2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia z dnia 30 maja 2018r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro­wani przestrzennego wsi Zawada w gminie Myślenice – w jej granicach administracyjnych wraz z pro­gnozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 marca 2021r. do 13 kwietnia 2021r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9)

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony do wglądu poprzez:

- bezpośredni kontakt i obsługę obywateli w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, w godz. 7.30-12.30, a w razie zmiany przepisów związanych z COVID w godzinach pracy urzędu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie pod numerami:

12 63 92 315, 12 63 92 371 lub 12 63 92 377
- zamieszczenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej: https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan-zagospodarowania-przestrzennego

DYSKUSJA PUBLICZNA nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 09 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, SALA ŚLUBÓW - WEJŚCIE OD STRONY RYNKU, początek o godz. 1000  prosimy o wcześniejsze zgłoszenie telefoniczne obecności ze względu na ograniczenia epidemiczne.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną będzie możliwość uczestnictwa w dyskusji publicznej online, tj. za pomocą środków porozumiewania na odległość. Link do połączenia z platformą zostanie wygenerowany i umieszczony na stronie www.myslenice.pl

Zgodnie z art. 8c i art.18 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.54 ust.3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń­stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.04.2021r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby:

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@myslenice.pl oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP. opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Forma papierowa obejmuje:
- złożenie pisma z uwagą na dziennik podawczy  lub, w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta - wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, 32–400 Myślenice; Rynek 8/9
- przekazanie uwagi w czasie prowadzonej dyskusji publicznej - na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) lub poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Załączniki:
- Rysunek planu
- Tekst planu
- Prognoza Oddziaływania na Środowisko - załącznik graficzny
- Prognoza Oddziaływania na Środowisko - tekst