LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

Strefa Przemysłowa we wsi Jawornik

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym gminy Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) a także w związku z uchwałą Nr 270/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 21.10.2020r. do 12.11.2020r.

w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) - wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty  telefonicznie pod numerami: 12 63 92 315,  12 63 92 371 lub 12 63 92 377

Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny do uchwały Nr 270/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.

Projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 03.11.2020 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice- Urząd Stanu Cywilnego – wejście od strony rynku, początek o godz. 1000

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że:

  • w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób nie większa niż przewidziana przepisami obowiązującymi w dniu jej organizacji,
  • w przypadku większej niż dopuszczalna liczba osób zainteresowanych udziałem w dyskusji, w celu zapewnienia możliwości udziału wszystkim zainteresowanym, zostanie ona ponowiona w tym samym dniu i miejscu w godz. od 12-tej

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.11.2020r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy:

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) na dzienniku podawczym lub poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu

- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9)

- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP , lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- Uwagi można również składać   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: info@myslenice.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

UWAGA: Liczy się data wpływu do tut. urzędu, a pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Załączniki:
- Rysunek planu
- Tekst planu
- Prognoza Oddziaływania na Środowisko - załącznik graficzny
- Prognoza Oddziaływania na Środowisko - tekst