Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 13 lutego 2020

Wybory Prezydenckie odbędą się 10 maja 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:

§ 1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: Elżbieta Witek

KALENDARZ WYBORCZY

DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R. Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

 

 

do dnia 16 marca 2020 r.

– zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wy­borczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2020 r.

– powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2020 r. do godz. 24.00

– zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 5 kwietnia 2020 r.

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i ze-społach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

– podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno­sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głoso­wania na polskich statkach morskich, – zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2020 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych, – podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwo­dów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, – sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2020 r. do dnia 26 kwietnia 2020 r.

– składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojsko­wą oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodo­wych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowni­ków odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem sta­łego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjona­riuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożar­nej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2020 r.

– podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczy­pospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2020 r.

– zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespon­dencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania spo­rządzonych w alfabecie Braille’a

od dnia 25 kwietnia 2020 r. do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicz­nych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2020 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2020 r.

– składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

*) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.