LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

piątek, 14 lipca 2023

Działaj w swojej okolicy! Złóż wniosek w programie Inicjatywa Lokalna 2023

Gmina Myślenice rozwija się dzięki aktywności mieszkańców – ludzi i organizacji, którzy ożywiają i integrują lokalne społeczności. Pomysły mieszkańców często pozostają jednak w sferze zamierzeń. Narzędziem do przejścia pomysłów od marzeń do realizacji może być Inicjatywa Lokalna, zakładająca partnerską współpracę mieszkańców i urzędu. Dzięki niej wiele inspirujących i potrzebnych projektów może zostać zrealizowanych!

Jak wskazuje definicja ustawowa inicjatywa lokalna to szczególna forma współpracy przy realizacji zadania publicznego podejmowana przez jednostki samorządu terytorialnego i mieszkańców. Służy wspólnej realizacji zadań publicznych na rzecz lokalnej społeczności. Istotą inicjatywy lokalnej jest to, że zadanie realizowane jest wspólnie. Oznacza to w praktyce wspólne zaplanowanie przedsięwzięcia, realizację i odpowiedzialność za nie, które biorą na siebie mieszkańcy i właściwe jednostki organizacyjne samorządu. Zgodnie z ustawą strony umowy o realizację IL są równe i określają wzajemne zadania oraz odpowiedzialność jako współrealizatorzy zadania publicznego. Inicjatywa lokalna jest najwyższą formą współpracy, gdzie mieszkańcy biorą współodpowiedzialność za zrealizowanie zadania. Jeśli mieszkańcy mają pomysł na konkretne, ważne dla swojej okolicy działania i chcą zaangażować się w ich wykonanie, mogą złożyć do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Zasady tej współpracy określają:

 • Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • Uchwała Nr 641/LXI/2023 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 • Zarządzenie nr 156/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 lipca 2023 w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Kto może złożyć wniosek na IL?

Mieszkańcy bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu z art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wspomniany podmiot będzie występować w imieniu mieszkańców) składają wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach. Po stronie mieszkańców jest aktywność w zakresie zgłoszenia wniosku na realizację inicjatywy lokalnej. Formalnie pod wnioskiem może podpisać się dowolna ilość mieszkańców, jednak patrząc na ideę IL im większe ma ona poparcie tym większa szansa na to, że IL spotka się z pozytywną odpowiedzią. Wsparciem dla mieszkańców mogą być organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia, i ich koła i oddziały ) oraz podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy (np. kościelne osoby prawne). Organizacje te mogą z jednej strony zachęcać mieszkańców do podjęcia inicjatywy, z drugiej strony mogą wziąć na siebie organizacyjne kwestie związane z przygotowaniem wniosku (zbieranie podpisów) oraz realizacyjne (obsługa i koordynacja IL). Należy jednak podkreślić, że organizacje te nie są wnioskodawcami. To mieszkańcy muszą chcieć realizować IL i włączyć się w nią. Organizacje mogą pomóc ale nie wyręczą mieszkańców.

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania z zakresu:

 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • promocji i organizacja wolontariatu;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • rewitalizacji.

Termin przyjmowania wniosków: do wyczerpania puli dostępnych środków.

Pula dostępnych środków na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej w 2023 r. wynosi 80 000,00 zł.

Wnioski należy składać do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, e-mail: info@myslenice.pl

Poniżej do pobrania znajdują się wszelkie potrzebne wnioski i załączniki.

Jeśli masz pomysł i chciałbyś go zrealizować to porozmawiaj o nim z innymi mieszkańcami. Zdecydujcie, jakie działania chcecie podjąć i ustalcie szczegóły całego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności ustalcie, jaki będzie Wasz wkład w realizację inicjatywy. Może mieć on następujące formy:

 • pracy społecznej – zastanówcie się, ile osób będzie zaangażowanych, ile godzin na to poświęcą i jaki będzie charakter tej pracy,
 • wkładu rzeczowego – należy określić jakie rzeczy możecie przekazać/użyczyć do realizacji inicjatywy (mogą to być np. materiały budowlane, sadzonki roślin, narzędzia, ale też projekt budowlany, graficzny, scenariusz, itp.),
 • wkładu finansowego – to pieniądze, które zostałyby wpłacone na rachunek Gminy.

Każda forma zaangażowania jest ważna, należy jednak pamiętać, że szczególnie ważne jest społeczna inicjatywa, która jest istotą wspólnej realizacji przedsięwzięcia z samorządem lokalnym. Przy inicjatywie lokalnej mieszkańcy sami identyfikują jakiś problem lokalny, sami określają propozycje jak można go rozwiązać i występują z nią do władz samorządowych.

W ramach inicjatywy lokalnej urząd może:

 • zakupić usługi lub/i materiały niezbędne do realizacji zadania;
 • użyczyć przestrzeń do realizacji zadania;
 • użyczyć sprzęt niezbędny do realizacji zadania.

Pamiętajcie! Miasto nie może przekazać mieszkańcom dotacji na inicjatywę lokalną. Ponadto, wnioskodawcy nie mogą czerpać zysków z realizacji inicjatywy. Nie mogą także wskazywać podmiotów, którym urząd zleci wykonanie konkretnych usług. Wszelkie działania powinny być zgodne z przepisami prawa – w tym m.in. z prawem zamówień publicznych. Należy też pamiętać, że działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej muszą być bezpłatne dla odbiorców.

Kiedy składany jest wniosek na IL? Kiedy zostanie on rozpatrzony?

Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej podlega przepisom Kodeksu postępowania administracyjnego. Można więc złożyć go w dowolnym czasie. Należy jednak pamiętać, że IL to realizacja zadania publicznego, co dla samorządu równoznaczne jest z wydatkami budżetowymi.

Odpowiedź na wniosek powinna nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca.

Jaki jest koszt realizacji całego pomysłu?

Musicie spróbować oszacować całkowity koszt realizacji inicjatywy, który obejmuje sumę wartości całego wkładu wszystkich partnerów (zarówno mieszkańców, jak i Miasta) w realizację tego konkretnego działania.

Inicjatywa lokalna jako narzędzie współpracy lokalnej stawia relację mieszkaniec – samorząd na najwyższym szczeblu drabiny partycypacyjnej. W ramach IL to Wy – mieszkańcy stajecie się współrealizatorami zadań publicznych identyfikując problemy i przedstawiając sposoby ich rozwiązania. Wspieracie procesy dające możliwość realizacji zadań w inny sposób często bardziej efektywny ze względów społecznych.

Materiały do pobrania: