Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sesje Rady

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że XXIII-cia  Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 26 maja 2020 roku / wtorek/ o godzinie 14.00. W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obrady Rady Miejskiej w Myślenicach zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji. Jedyną dostępną formą  informacji z obrad sesji dla mieszkańców i mediów będzie przekaz on-line www.myslenice.pl.

Porządek obrad XXIII-cia Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 maja 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 434/2 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Piłsudskiego 48 A na czas oznaczony 3 lat.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2020 (Myślenicki Budżet Obywatelski na 2019 rok – Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście ) dla samorządowej instytucji kultury : Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia zgłoszeń zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 118/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 roku.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
21.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2020 rok.
22. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2019.
23. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2019.
24. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
25. Komunikaty.
26. Wolne wnioski.
27. Zakończenie.


Porządek obrad XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 marca 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody / na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia zgłoszeń zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Porządek obrad XXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 24 lutego 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 134/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Porządek obrad XXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 stycznia 2020 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX-tej i XX-tej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Porządek obrad XX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  30 grudnia 2019 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. / Propozycje zmian w budżecie radni otrzymają na sesji. /
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
/ Propozycje zmian w WPF radni otrzymają na sesji. /
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”.
8. P r z e r w a.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
11.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Porządek obrad XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 18 grudnia 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślenice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. / Propozycje zmian w budżecie radni otrzymają na sesji./
7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Porządek obrad XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 listopada 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV-tej, XVI-tej i XVII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.
5. P r z e r w a.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego r., poz.7711).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 2860).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Szpitalna.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Armii Krajowej, ul. Leopolda Okulickiego, ul. gen. Stanisława Maczka.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
18. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
19. Komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

Porządek obrad XVII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 28 października 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w gminie Myślenice.
5. Przerwa.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Myślenice-Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach i włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
12. P r z e r w a.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Myślenickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Myślenice.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
21. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
22. Komunikaty.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie.

Porządek obrad XVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 września 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-tej i XIV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. P r z e r w a.
10. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Porządek obrad XV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 23 września 2019 roku, godz. 14.30

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
5. Zakończenie.

Porządek obrad XIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 sierpnia 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI-tej i XII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. Urzędowych Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. po. 7946).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

Porządek obrad XIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 19 sierpień 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rys historyczny Cudownego Obrazu.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zawierzenia dalszych dziejów i losów Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej.
5. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 24 czerwca 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X-tej sesji RM.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice przez Burmistrza Miasta i Gminy Jarosława Szlachetkę.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
16. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

Porządek obrad XI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  7 czerwca  2019 roku, godz. 12.00

1. Rozpoczęcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji nt. przyjętych uchwał na ostatnim posiedzeniu  Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o.o. oraz Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki przez Burmistrza  Jarosława Szlachetkę.
4. Przedstawienie informacji o stanie spółki oraz wynikach audytu przeprowadzonego w spółce przez Prezes Zarządu MZWiK Katarzynę Burda oraz Burmistrza  Jarosława Szlachetkę.
5. Dyskusja.
6. Przedstawienie planu działania spółki przez Prezes Zarządu MZWiK Katarzynę Burda.
7. Zakończenie obrad.

Porządek obrad X-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  31 maja  2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX-tej sesji RM.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Myślenice przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomira Kaganka oraz Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSPRP w Myślenicach Dh Waldemara Pachonia.
5. P r z e r w a .
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie zmienionej Uchwałą Nr 69/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat lokalu użytkowego, zlokalizowanego w bloku nr 1 na os. 1000-lecia w Myślenicach oraz gruntu przyległego do lokalu o pow. 4m2.
11. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Porządek obrad IX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  29 kwietnia  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z VIII-mej sesji RM.
4.  Przedstawienie przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach panią Dorotę Kłeczek sprawozdania z wykonania zadań za rok 2018 oraz sprawozdania z realizacji  w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Myślenice przyjętego na lata 2018-2020.
5. P r z e r w a .
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Myślenicki Budżet Obywatelski Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego – Myślenice Górne Przedmieście) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. P r z e r w a .
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad VIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25  marca  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z VII-mej sesji RM.
4.  Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice za rok 2018 przez Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia.
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań wykonywanych w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice.
12.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. P r z e r w a.
15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Inicjatywa Lokalna – zadanie „Wytwórnia pozytywnej energii”) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020.
17.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu użytkowego , zlokalizowanego w bloku nr 1 na Os. 1000-lecia w Myślenicach.


Porządek obrad VII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25 lutego  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołów z VI-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
6.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.


Porządek obrad VI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  30 stycznia 2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z IV-tej i V-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2019 rok.
7.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.             

Porządek obrad V-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  28 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
5. Komunikaty.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.


Porządek obrad IV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 21 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
15. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad III-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  10 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z II-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek Obrad II-ej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 listopada 2018 roku, godz. 15:00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z I-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2018 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 476/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9.  Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie.


I Sesja w dniu 17 listopada 2018, godz. 10:00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Porządek obrad:
1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.


Porządek obrad LV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 15 listopada 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie protokołu z LIV-tej sesji RM.
5. Uroczyste zakończenie kadencji Rady Miejskiej w Myślenicach 2014-2018.
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie.


 Porządek   obrad LIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  8 listopada 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z LIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 422/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obr.3 miasta Myślenice przy ulicy Solidarności.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.  
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Porządek obrad LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  8 października 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr.3.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie-Hotel”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.
            


Porządek obrad LII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  6  września 2018 roku, godz. 15.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z LI-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Myślenice”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Myślenice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.
                                                                                     


Porządek obrad LI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień 27 lipca 2018 roku, godz. 14.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z L-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 422/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Kniaziewicza położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działkach nr 107, 748/2, 840/3, 841/3, 842/4, 844/4, 845/4, 846/1, 847, 1475 o długości 0,290 km.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, połozonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Żłobka Samorządowego w Myślenicach.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad L-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  20 czerwca 2018 roku, godz. 15.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XLIX-tej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
7. Zaopiniowanie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 maja 2018 roku, godz. 15:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII-mej.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 30 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem, Gościbią”, zmienionej Uchwałą Nr 62/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Porządek obrad XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  16  maja 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII-mej.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.


Porządek obrad XLVII - mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  20  kwietnia  2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI-tej.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2018 roku.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. P r z e r w a.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.


 Porządek obrad  XLVI - tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na  dzień  22 marca 2018 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przekazanie certyfikatu dotyczącego polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w oparciu o zapisy norm PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz ISO/IEC 27001:2014-12.
4. Przyjęcie protokołu z XLV-tej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 5 lat, po umowie zawartej na 6 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat, po umowie zawartej na 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
12.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
16. Sprawozdanie Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017.
17. Sprawozdania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017. 
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. P r z e r w a.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Porządek obrad XLV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  2 marca 2018 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV-tej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy w celu przygotowania i wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie opracowania studialnego (koncepcji)  w celu określenia możliwości realizacji i przebiegu linii kolejowej Kraków – Myślenice i jej włączania w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  26  stycznia 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII-ciej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 396/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Myślenice w ramach Inicjatyw Samorządowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 108/XVI/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Myślenice Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. P r z e r w a.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 grudnia 2017 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII-giej
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.                  
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek obrad  XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  15 grudnia  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI-szej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i część 524/1 działka drogowa, obr.3
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na toku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie na czas oznaczony 3 miesięcy, nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.Porządek obrad XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na  dzień  23 listopada  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii Zielone Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 237/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach 
Nr 72/XI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice. 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.


18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Myślenicach.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Myślenicach.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Bęczarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Kochanowksiego w Bęczarce.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie na ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie.
24.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. J. Dunin-Brzezińskiego.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głogoczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. T. Kościuszki w Głogoczowie.
27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy.
28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.
30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach.
31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Banachiewicza w Porębie.
32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Polance.
33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej  w Trzemeśni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni.
34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie.
35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani.
36. Interpelacje i wnioski radnych.
37. P r z e r w a.
38. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
39. Komunikaty.
40. Wolne wnioski.
41. Zakończenie.


Porządek obrad XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  30 października  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miast i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 14 września 2017 roku , godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-mej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice-Wschód”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach – Śródmieście.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.Porządek obrad XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  30 czerwca  2017 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII-mej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.  
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na dzień  14 czerwca  2017 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za rok 2016.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.      


Porządek obrad 
XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  23 maja  2017 roku,  godz. 15.30


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”. 
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. P r z e r w a.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  28 kwietnia  2017 roku , godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2015”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości na cel wybudowania i prowadzenie parku linowego.
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 1 (jednego) roku, po uprzedniej umowie zawartej na 2 lata, części działki 628/52 stanowiącej pole biwakowe.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania diet sołtysom.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały   w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  31  marca  2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie część zachodnia”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2016.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad
XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 9 marca 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przerwa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 28 lutego 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI-szej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 stycznia 2017 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2015-2022."
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 grudnia 2016 roku, godz. 9.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.   
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji celowej dla instytucji kultury - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Myślenicach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przerwa.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Komunikaty.
21. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień 15 grudnia 2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 grudnia 2016   roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 października  2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne "Dom Grecki" w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały
Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 września 2016 roku, godz. 15.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury -   
   Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Przerwa.
7.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 września  2016   roku , godz. 14.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII-ciej i XXIV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odo obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Górze Chełm, na którą składają się działki ewid. nr 1610/2 i 1612/2 obr. 4 miasta Myślenice.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach z Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 11 sierpnia 2016 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.Zakończenie.


Porządek obrad
XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 24 czerwca 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Leszka Pospischill, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 157/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - pomnika przyrody.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji długości okresu, na jaki powołuje się dyrektorów gminnych instytucji kultury na terenie Gminy Myślenice.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. P r z e r w a.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad
XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 lutego 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część II.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Państwa Wincentego i Grażyny Szeliga, działających w imieniu własnym, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 44/LI/2014 z dnia 29.09.2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 ? 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.