LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sesje Rady

 I N F O R M A C J A

     Uprzejmie informujemy, że LIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  26 września / poniedziałek / o godzinie 14.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:
- 19.09.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 19.09.2022 r.  - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach
   godz. 16.00, sala obrad.

Porządek obrad
LIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień 26 września 2022 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIII-ciej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki
nr ewidencyjny 1083 o powierzchni około 0,0600ha, położonej w obrębie 2 miasta Myślenice.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022–Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/XLVII/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 roku.
10.Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że LIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  29 sierpnia 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 13.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:
- 22.08.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 22.08.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów/,  sala obrad,
- 24.08.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad.

Porządek obrad LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 sierpnia 2022 roku, godz. 13.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nabycia w drodze darowizny udziałów w nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1211 położonej w Myślenicach obręb.2.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami sprawującymi opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta  i Gminy Myślenice.
11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia statutu Żłobka Samorządowego w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 437/XLVIII/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli i  tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów  w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie  i   podjęcie   uchwały  w   sprawie przyjęcia specjalizacji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Myślenice.
15. P r z e r w a.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 476/L/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w miejscowości Jawornik.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 503/LII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967.
18. Rozpatrzenie i  podjęcie   uchwały  w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022–Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022r.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 426/XLVII/2022  w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 roku.
21.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
22.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym.
23.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o przeprowadzenie referendum dotyczącego weryfikacji preferencji mieszkańców Sołectwa Chełm w zakresie  budowy w sołectwie instalacji kanalizacyjnej.
24.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uhonorowanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, oraz Burmistrza.
25.Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
26. Komunikaty.                                                                                                                  
27. Wolne wnioski.                                                                                                              
28. Zakończenie.                                           

 


I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że LII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  27 czerwca 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:
- 20.06.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 20.06.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 16.00 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /,  sala obrad,
- 22.06.2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.30, sala obrad,
- 22.06.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad.

Porządek obrad LII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 czerwca 2022 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5.  Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice za 2021 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2021.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Polance, działka ewidencyjna nr 187/1.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na poniesienie w 2022 roku kosztów utrzymania wód stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zaliczenia drogi w miejscowości Głogoczów zlokalizowanej na dz. 27 do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu.
13. Rozpatrzenie  i   podjęcie   uchwały  w   sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Głogoczów zlokalizowanej na dz. 1967 do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu.
14. P r z e r w a.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w spawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Myślenice, w roku szkolnym 2022/2023.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Myślenice uczestniczącego w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
18. Rozpatrzenie i  podjęcie   uchwały  w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022–Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022r.
19.Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
20. Komunikaty.                                                                                                                  
21. Wolne wnioski.                                                                                                              
22. Zakończenie.                                           

 


I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że LI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  30 maja 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:
- 23.05.2022 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 23.05.2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /,
- 24.05.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,
- 24.05.2022 r.  - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00,  sala obrad.

Porządek obrad LI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 maja 2022 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  L-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Wystąpienie dr Katarzyny Wojtanowicz pt. Nowa jakość usług społecznych w Centrum Usług Społecznych w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice na lata 2021-2024 z perspektywą do 2032”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategi Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Myślenic.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Myślenic.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Myślenic.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości składki członkowskiej Gminy Myślenice na rzecz „Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska”.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
13. Rozpatrzenie  i   podjęcie   uchwały  w   sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych kolejnego odcinka drogi ul. Traugutta w Myślenicach w obrębie 2, na działce 982/2 o długości 0,153 km oraz ustaleniu przebiegu.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy Myślenice.
15. P r z e r w a.
16.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2022 dotacji celowej dla instytucji kultury Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
19. Rozpatrzenie i  podjęcie   uchwały  w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022–Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022r.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały  Nr 426/XLVII/2022  w  sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 roku.
21.Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
22. Komunikaty.                                                                                                                  
23. Wolne wnioski.                                                                                                              
24. Zakończenie.                                      

 


I N F O R M A C J A
Uprzejmie informuję, że L-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 25 kwietnia 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed sesją odbędą się w następujących terminach:

- 20.04.2022 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad,

- 20.04.2022 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30 /po posiedzeniu Komisji Budżetu/, sala obrad,

- 21.04.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad.

 

Porządek obrad
L-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 kwietnia 2022 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLVIII-mej i XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Myślenic”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania do kontynuacji działań ujętych we wniosku właściwym w ramach projektu „Dostępna Szkoła” po zakończeniu przedsięwzięcia objętego wymienionym wnioskiem.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości gminnej składającej się z części działki nr 659/107 obręb 3 miasta Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji w miejscowości Jawornik.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Zarządu Województwa Małopolskiego zarządzanie drogą wojewódzką nr 967 na odc.050 km0+353,53-odc.050 km0+649,79 w miejscowości Borzęta.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Krzyszkowice zlokalizowanej na dz. 1415/2,612,1736/3 do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenie jej przebiegu.
13. P r z e r w a.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022–Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022r, 15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/XLVII/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.

Porządek obrad
XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 28 marca 2022 roku, godz. 13.00

 

Uprzejmie informuję, że XLIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 28 marca 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 13.00 w formie wideokonferencji.
Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed sesją odbędą się w następujących terminach:

- 22.03.2022 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,

- 23.03.2022 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,

- 23.03.2022 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.30,

- 24.03.2022 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.
Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Myślenice na lata 2021-2036”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 434/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Myślenice w danym roku budżetowym zwanego dalej „Myślenickim Programem Wymiany Pieców”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2022 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas 2 lat umowy dzierżawy nieruchomości.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Myślenice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
14. P r z e r w a.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji wspólnej realizacji zadania budowy oświetlenia istniejących przejść dla pieszych na terenie Miasta i Gminy Myślenice w ciągu drogi krajowej nr DK7.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 – Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 426/XLVII/2022 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 27 stycznia 2022 roku.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2023.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym dotyczącej usytuowania wiaty przystankowej przy drodze powiatowej nr K1975 w Sołectwie Chełm.
20. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
21. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2021.

22. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2021.
23. Komunikaty.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie.

Porządek obrad
XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 28 lutego 2022 roku, godz. 13.00

 

Uprzejmie informuję, że XLVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach
odbędzie się 28 lutego 2022 roku / poniedziałek / o godzinie 13.00 w formie
wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach odbędą się
w następujących terminach:

21.02.2022 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej
w Myślenicach, godz. 15.00,


23.02.2022 - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej.2022 r.-2.022

w Myślenicach, godz. 15.00,

Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Myślenice w danym roku budżetowym zwanego dalej „Myślenickim Programem Wymiany Pieców.”
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie miasta i gminy Myślenice projektu „Wyprawka Malucha – Myś z Myślenic”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów w szkołach podstawowych i przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Kraków – Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2022 – Uchwała Nr 425/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2022 roku.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Przerwa.

12.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi łączącej ulicę Henryka Sienkiewicza z ulicą Jana Sobieskiego w Myślenicach do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia jej przebiegu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki ewidencyjnej nr 1659/4 o powierzchni 36m2, położonej w Głogoczowie na czas oznaczony 1 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Głogoczowie na cmentarzu komunalnym.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze gminy Myślenice na czas nieoznaczony.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia i przystąpienia przez Gminę Myślenice do Lokalnej Organizacji Turystycznej powstającej na terenie powiatu myślenickiego działającej w formie stowarzyszenia.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2022 rok.
19. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.

Porządek obrad XLVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 stycznia 2022 roku, godz. 15.00

Uprzejmie informujemy, że XLVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 27 stycznia 2022 roku / czwartek / o godzinie 15.00 w formie wideokonferencji.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.

4. Przyjęcie protokołów z XLIV, ,XLV, XLVI Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2022 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „Myślenicka Karta Seniora”.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi na terenie miasta i gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na dzierżawę w drodze przetargowej na okres 30 lat działki nr 628/52 położonej w Myślenicach obręb 4.
11. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Porządek obrad XLVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 grudnia 2021 roku, godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice.
6. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XLV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  20 grudnia 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XLV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 20 grudnia 2021 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2022.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do porozumienia międzygminnego na rzecz opracowania „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Obszaru Funkcjonalnego Myślenic do roku  2032+”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów profilaktyki zdrowotnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 258/XXX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2021 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej uchwałą Nr 284/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 lutego 2021 roku, oraz uchwałą Nr 387/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia
29 listopada 2021 roku.
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2022 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawki członkowskiej opłacanej przez Gminę Myślenice na rzecz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania ziemi Myślenickiej”.
11.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 r. W sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem, a Gościbią”, zmienionej Uchwała Nr 62/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia28 maja 2015 r. Oraz Uchwałą Nr 453/XLIX/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 r.
12. Przerwa.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności o charakterze cywilno-prawnym.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o ustanowienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w lesie Bronaczowa złożonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Mogilany.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
18. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
19. Komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XLIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  29 listopada 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 w trybie on-line.

Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 listopada 2021 roku, godz. 15.00

W związku z trwającym stanem epidemii ( COVID - 19 ) oraz nagłym wzrostem ilości zachorowań, informujęnajbliższa XLIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, której obrady zaplanowano na dzień 29 listopada 2021 roku/ poniedziałek / o godzinie 15.00 odbędzie się w formie wideokonferencji.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XL-tej, XLI-szej, XLII-giej i XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2022.
13. P r z e r w a
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Myślenice na lata 2021-2024”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Ekonomiki Oświaty” oraz nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr 330/XXXIX/2017 oraz Uchwałą Nr 308/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym w sprawie przeprowadzenia przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice procedury readaptacji boiska sportowego w Sołectwie Chełm.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym o zobowiązanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do zabezpieczenia punktów zbornych dla dzieci dowożonych do szkoły z Sołectwa Chełm.
21. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
22. Komunikaty.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie.

 


Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że  XLIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie  się 29 października 2021 roku / piątek/ o godzinie 14.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 października 2021 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie udostępnienia do użytku publicznego obiektu zrealizowanego niezgodnie z przepisami oraz bez stosownej  procedury w odniesieniu do Prawa Budowlanego.
7. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej informuje,  że  XLII-ga  Sesja  Rady  Miejskiej  w  Myślenicach  odbędzie się 14 października 2021 roku / czwartek/ o godzinie 8.30 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9. 

Porządek obrad XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 14 października 2021 roku, godz. 8.30 

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach na temat kondycji finansowej Zakładu.
4. Dyskusja
5. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, iż XLI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 7 października 2021 roku / czwartek/ o godzinie 16.00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9.

Porządek obrad XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 7 października 2021 roku, godz. 16.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Zakończenie obrad.

Porządek obrad XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 września 2021 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5.  Informacja Prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów w Myślenicach na temat kondycji finansowej Zakładu.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rezolucji Rady Miejskiej w Myślenicach, adresowanej do Marszałka Województwa Małopolskiego, dotyczącej wprowadzenia zakazu montażu i eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie węgla dla obszaru administracyjnego Miasta Myślenice z wyłączeniem sołectwa Chełm.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Myślenice”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie opieszałości, braku podjęcia odpowiednich działań, opóźnienia realizacji przez Gminę działań wynikających z art.3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie wieloletnich zaniedbań dotyczących ochrony przeciwpożarowej Sołectwa Chełm.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w zakresie zaniedbań dotyczących mienia Gminy.
14. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Porządek obrad

XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 30 sierpnia 2021 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia hejnału Miasta Myślenic.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 334/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 września 2013 r. wprowadzenia „Myślenickiej karty
Rodzina 3+”.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii pn. „Eko-Energia – Klaster Energii Ziemi Myślenickiej” oraz współfinansowania jego działalności.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, stanowiącego załącznik do uchwały nr 320/XXXVIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
12. P r z e r w a.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr K1928 Myślenice-Wiśniowa od km 6+406 do km 7+593 do km 8+506 w miejscowości Trzemeśnia, Zasań, Gmina Myślenice.”
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na organizowaniu przez Województwo przewozów o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Kraków – Myślenice.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 311/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 10 maja 2021r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
22. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
23. Komunikaty.
24. Wolne wnioski.
25. Zakończenie.

 

PrzewodniczącRady Miejskiej w Myślenicach
Jan Podmokły

I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 25 czerwca 2021 roku / piątek / o godzinie 14.00 w sali kinowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20.

Porządek obrad XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 czerwca 2021 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVI-tej  i XXXVII-mej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice za 2020 rok przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2020.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. P r z e r w a.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji dla OSP.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty kosztów odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej  kwota jest równa temu świadczeniu lub większa niego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2021 roku.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Myślenice w roku szkolnym 2021/2022.
17. P r z e r w a.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Osieczany”.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Obszar we wsi Trzemeśnia”.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Myślenice Zarabie”.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Myślenice pn. „Myślenice Zachód”.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność organu wykonawczego Gminy Myślenice.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie określenia przystanków (dworców) autobusowych.
24. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym
26. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
27. Komunikaty.
28. Wolne wnioski.
29. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 31 maja 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach odbędą się w następujących terminach:

•    24.05.2021 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach,
około godz. 16.00 / po zakończeniu obrad XXXVI-tej sesji RM /
•    25.05.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień   31 maja 2021 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Myślenicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz sprawowania nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myślenice na lata 2022-2032, w tym trybu konsultacji.
8. P r z e r w a.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice
12. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15.  Zakończenie.


Porządek obrad XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień   24 maja 2021 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.  Zakończenie.

 


I N F O R M A C J A

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  10 maja 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:

•    04.05.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    04.05.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, około godz. 16.00 / po posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów /
•    05.05.2021 r. - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Wszystkie posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad
XXXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień   10 maja 2021 roku, godz. 15.00
 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany imienia patrona Szkole Podstawowej w Jaworniku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Ekonomiki Oświaty” oraz nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr 330/XXXIX/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. P r z e r w a.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w 2021 roku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Zorza”.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Myślenicach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi XXXXXX i XXXXXX na uchwałę Rady Miejskiej dotyczącą uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej w interesie publicznym w przedmiocie wyrównania nierówności społecznej pomiędzy mieszkańcami Gminy Myślenice niemającymi dostępu do sieci kanalizacyjnej, a mieszkańcami, którzy mają taki dostęp.
18. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
19. Komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21.  Zakończenie.


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  31 marca 2021 roku / środa / o godzinie 15.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:

•    22.03.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    23.03.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    24.03.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Wszystkie posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  31 lutego 2021 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą : „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu programu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy Myślenice na realizację zadania polegającego na zmianie systemu ogrzewania nieekologicznego opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Myślenice na 2021 r. („Myślenicki Program Wymiany Pieców”).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2021 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. P r z e r w a.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 275/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
14. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
15. Sprawozdania z działalności Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 25 lutego 2021 roku / czwartek / o godzinie 15.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:

•    22.02.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00,
•    23.02.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    24.02.2021 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architekty, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00.

Wszystkie posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25 lutego 2021 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oraz nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Myślenicach poprzez przekształcenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie zwolnienia z opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 258/XXX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2021 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat lokalnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2021 rok.
15. P r z e r w a.
16. Rozpatrzenie petycji Nr 1 dotyczącej stosowania i rozpowszechniania szczepionki przeciw  wirusowi SARS-COV-2.
17. Rozpatrzenie petycji Nr 2 wzywającej Radę Miejską w Myślenicach do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa, prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne,niedopuszczalności działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Myślenice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, zasadności uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2.
18. Rozpatrzenie petycji Nr 3 w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa i wyeliminowania segregacji, wykluczenia oraz dyskryminacji w obrębie Gminy i Miasta Myślenice.
19. Rozpatrzenia petycji Nr 4 wzywającej Radę Miejską w Myślenicach do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa, prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne, niedopuszczalności działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Myślenice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, zasadności uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2.
20. Rozpatrzenia petycji Nr 5 wzywającej Radę Miejską w Myślenicach do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa, prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne, niedopuszczalności działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Myślenice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, zasadności uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2.
21. Rozpatrzenia petycji Nr 6 wzywającej Radę Miejską w Myślenicach do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa, prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne, niedopuszczalności działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Myślenice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, zasadności uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2.
22. Rozpatrzenia petycji Nr 7 wzywającej Radę Miejską w Myślenicach do pilnego przyjęcia uchwały dotyczącej równości wobec prawa, prawa wszystkich do równego traktowania przez władze publiczne, niedopuszczalności działań władz międzynarodowych, krajowych czy lokalnych wykluczających społecznie mieszkańców Gminy Myślenice z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych, zasadności uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciw wirusowi SARS-COV-2.
23.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
24. Komunikaty.
25. Wolne wnioski.
26.  Zakończenie.

 


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 25 stycznia 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:

•    11.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 14.00,
•    18.01.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    19.01.2021 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00, 
•    21.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia w/w komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25 stycznia 2021 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXX-tej  XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii Odnawialnej „Turystyczna Podkowa” i współfinansowania jego działalności.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Myślenice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla uczniów szkół podstawowych Gminy Myślenice za szczególne osiągnięcia naukowe lub sportowe.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej wyłączenia oświetlenia ulicznego przy ul. Daszyńskiego w Myślenicach.
13.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16.  Zakończenie.


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 25 stycznia 2021 roku / poniedziałek / o godzinie 14.00 w formie wideokonferencji.

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej przed  sesją odbędą się w następujących terminach:

•    11.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 14.00,
•    18.01.2021 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,
•    19.01.2021 r. - Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 14.00, 
•    21.01.2021 r.- Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady Miejskiej  w Myślenicach, godz. 15.00.

Posiedzenia w/w komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Materiały na sesje styczniową należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej do dnia 15 stycznia 2021 roku do godziny 12.00.

 


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej informuje, że XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 30 grudnia 2020 roku / środa / o godzinie 10.00, zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Przed sesją w dniu 30 grudnia 2020 roku / środa / o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach również w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  30 grudnia 2020 roku, godz. 10.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2021 dotacji celowej dla instytucji kultury Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeśni.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujacych bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13.  Zakończenie.

 

INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach informuje, że XXX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 18 grudnia 2020 roku / piątek / o godzinie 15.00, zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Przed sesją odbędą się następujące posiedzenia komisji:
•    16 grudnia 2020 roku godz. 15.00 – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach,
•     18 grudnia 2020 roku godzina 14.00 – Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.

Posiedzenia komisji zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  18 grudnia 2020 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2021-2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2019 r. W sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych  instytucji kultury zmienionej Uchwałą Nr 234/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia  3 listopada 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2021 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Jana Sobieskiego, Henryka Dąbrowskiego i Henryka Jordana w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  „Zasad kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów miejskich w gminie Myślenice”.
11. P r z e r w a.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez  Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18.  Zakończenie.

 


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach informuję, że XXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  30 listopada 2020 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00, zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Przed sesją w dniu 26 listopada 2020 roku / czwartek / o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, które zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek  obrad XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 listopada 2020 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2021.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa węzła drogowego drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową 1967K (ul.Sobieskiego) w Myślenicach.”
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
14. P r z e r w a
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2021.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20.  Zakończenie.


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach informuję, że XXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  3 listopada 2020 roku / wtorek / o godzinie 15.00, zostanie przeprowadzona w formie wideokonferencji.

Przed sesją w dniu 26 października 2020 roku / poniedziałek / o godzinie 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, które zostanie przeprowadzone w formie wideokonferencji.

Porządek obrad XXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  3 listopada 2020 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVI-tej i XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości dopłat dla taryfowej grupy odbiorców WG-grupa 1, objętej taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 147/XIX/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. P r z e r w a
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy parku miejskiego na Zarabiu imieniem Jana Izydora Sztaudyngera.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego i Hipolita Cegielskiego w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu imieniem Teodora Pitali.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: 3-go Maja, Karola Kniaziewicza oraz podpułkownika Jana Dunin-Brzezińskiego w Myślenicach.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Kazimierza Wielkiego i Hipolita Cegielskiego w Myślenicach.
15. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu położonemu w rejonie ulic: Juliusza Słowackiego,Tadeusza Kościuszki, Niepodległości oraz Księcia Józefa Poniatowskiego w Myślenicach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
17.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20.  Zakończenie.


K o m u n i k a t

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach Jan Podmokły informuję, że od soboty  tj. 3 października 2020 roku powiat myślenicki wchodzi do strefy czerwonej, co związane jest z trwającą epidemią COVID-19.

W związku z powyższym nastąpiła zmiana w organizacji obrad Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 5 października. Jedyną dostępną formą informacji z obrad sesji dla mieszkańców i mediów będzie przekaz on-line www.myslenice.pl.


INFORMACJA

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach Jan  Podmokły informuję, że XXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 5 października 2020 roku / w trybie zdalnym.

Porządek obrad XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  5 października 2020 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o podjętych działaniach w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. P r z e r w a
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
11.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.


Porządek obrad XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 2 września 2020 roku, godz. 15.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z  XXIII-ciej, XXIV-tej i XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myślenice i upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Myślenice, w roku szkolnym 2020/2021.
6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podejmowania przez Gminę Myślenice działań w zakresie wykorzystania zasobów geotermalnych na potrzeby Gminy.
7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia pożyczki udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej p.w.św. Anny w Jasienicy.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 174/XXII/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie skargi na p.o. Dyrektora Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
14.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że XXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 14 lipca 2020 roku / wtorek /o godzinie 14.00 w formie wideokonferencji. Jedyną dostępną formą  informacji z obrad sesji dla mieszkańców i mediów będzie przekaz on-line www.myslenice.pl.

Porządek obrad XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  14 lipca 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Zakończenie.

 

Komunikat Przewodniczącego Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Myślenicach informuje, iż na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach tj. w dniu 30 czerwca 2020r. o godz. 14:00, która odbędzie się w siedzibie Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. Piłsudskiego 20 odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Myślenice za rok 2019.

Zgodnie z treścią art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713) mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Myślenicach pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 29 czerwca 2020r. tj. w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Miejskiej

Porządek obrad XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  30 czerwca  2020 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. P r z e r w a.
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach, ul. Chełm 67.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 123.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu korzystania z skateparku w Myślenicach.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich w Myślenicach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu dróg gminnych przeznaczonych do wymiany za drogi powiatowe znajdujące się na terenie miasta Myślenice.
17.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że XXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  30 czerwca 2020 roku / wtorek / o godzinie 14.00 w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu , ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice.

/ Jan Podmokły - przewodniczący Rady Miejskiej /


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że XXIII-cia  Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się 26 maja 2020 roku / wtorek/ o godzinie 14.00. W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii, zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 obrady Rady Miejskiej w Myślenicach zostaną przeprowadzone w formie wideokonferencji. Jedyną dostępną formą  informacji z obrad sesji dla mieszkańców i mediów będzie przekaz on-line www.myslenice.pl.

Porządek obrad XXIII-cia Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 maja 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z działki nr ewid. 434/2 o pow. 0,0042 ha, położonej w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Piłsudskiego 48 A na czas oznaczony 3 lat.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2020 (Myślenicki Budżet Obywatelski na 2019 rok – Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego - Myślenice Górne Przedmieście ) dla samorządowej instytucji kultury : Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia zgłoszeń zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 18/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 118/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 3 kwietnia 2020 roku.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
21.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2020 rok.
22. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2019.
23. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2019.
24. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
25. Komunikaty.
26. Wolne wnioski.
27. Zakończenie.


Porządek obrad XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 marca 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody / na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawieszenia zgłoszeń zadań do Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2020 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Porządek obrad XXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 24 lutego 2020 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 r. Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice zmienionej Uchwałą Nr 134/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 r.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 121/XVIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet sołtysom.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
9. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.

Porządek obrad XXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 27 stycznia 2020 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XIX-tej i XX-tej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2020 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.

Porządek obrad XX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  30 grudnia 2019 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. / Propozycje zmian w budżecie radni otrzymają na sesji. /
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
/ Propozycje zmian w WPF radni otrzymają na sesji. /
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”.
8. P r z e r w a.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta i Gminy Myślenice na rok 2020.
11.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Porządek obrad XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 18 grudnia 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości , którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta i gminy Myślenice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2020 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
6.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. / Propozycje zmian w budżecie radni otrzymają na sesji./
7.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.

Porządek obrad XVIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 25 listopada 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XV-tej, XVI-tej i XVII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych.
5. P r z e r w a.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2020.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Myślenickiemu Ośrodkowi Kultury i Sportu.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 104/XVI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz.Urz. Woj. Małopolskiego r., poz.7711).
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 46/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice ( Dz.Urz. Woj. Małopolskiego z 2019 r., poz. 2860).
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Szpitalna.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice – ul. Armii Krajowej, ul. Leopolda Okulickiego, ul. gen. Stanisława Maczka.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
18. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
19. Komunikaty.
20. Wolne wnioski.
21. Zakończenie.

Porządek obrad XVII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 28 października 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik w gminie Myślenice.
5. Przerwa.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta i Gminy Myślenice-Dziennego Domu Senior+ w Myślenicach i włączenia go w struktury organizacyjne Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Senior+ w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
12. P r z e r w a.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Myślenice – Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Myślenickiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Myślenice.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023.
21. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
22. Komunikaty.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie.

Porządek obrad XVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 września 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII-tej i XIV-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 84/XII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2019 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. P r z e r w a.
10. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.

Porządek obrad XV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 23 września 2019 roku, godz. 14.30

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu zintegrowanego LIFE - „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”.
5. Zakończenie.

Porządek obrad XIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 sierpnia 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI-tej i XII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 366/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach (Dz. Urzędowych Woj. Małopolskiego z 2017 r. poz. 7947).
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr 365/XLI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach (Dz. Urzędowy Woj. Małopolskiego z 2017 r. po. 7946).
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.

Porządek obrad XIII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 19 sierpień 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rys historyczny Cudownego Obrazu.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie zawierzenia dalszych dziejów i losów Miasta i Gminy Myślenice Macierzyńskiej opiece i trosce Najświętszej Maryi Pannie Pani Myślenickiej.
5. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad XII-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 24 czerwca 2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z X-tej sesji RM.
4. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice przez Burmistrza Miasta i Gminy Jarosława Szlachetkę.
5. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
9. P r z e r w a.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 19/IV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
16. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.

Porządek obrad XI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  7 czerwca  2019 roku, godz. 12.00

1. Rozpoczęcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji nt. przyjętych uchwał na ostatnim posiedzeniu  Rady Nadzorczej MZWiK Sp. z o.o. oraz Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki przez Burmistrza  Jarosława Szlachetkę.
4. Przedstawienie informacji o stanie spółki oraz wynikach audytu przeprowadzonego w spółce przez Prezes Zarządu MZWiK Katarzynę Burda oraz Burmistrza  Jarosława Szlachetkę.
5. Dyskusja.
6. Przedstawienie planu działania spółki przez Prezes Zarządu MZWiK Katarzynę Burda.
7. Zakończenie obrad.

Porządek obrad X-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  31 maja  2019 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX-tej sesji RM.
4. Przedstawienie informacji dotyczącej bezpieczeństwa pożarowego w Gminie Myślenice przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach Sławomira Kaganka oraz Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego Związku OSPRP w Myślenicach Dh Waldemara Pachonia.
5. P r z e r w a .
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 458/LII/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głogoczowie zmienionej Uchwałą Nr 69/XI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 czerwca 2015 roku oraz Uchwałą Nr 114/XVI/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 listopada 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat lokalu użytkowego, zlokalizowanego w bloku nr 1 na os. 1000-lecia w Myślenicach oraz gruntu przyległego do lokalu o pow. 4m2.
11. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
12. Komunikaty.
13. Wolne wnioski.
14. Zakończenie.

Porządek obrad IX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  29 kwietnia  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z VIII-mej sesji RM.
4.  Przedstawienie przez Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myślenicach panią Dorotę Kłeczek sprawozdania z wykonania zadań za rok 2018 oraz sprawozdania z realizacji  w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Gminie Myślenice przyjętego na lata 2018-2020.
5. P r z e r w a .
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Myślenice publicznych Przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych.
8.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Myślenicki Budżet Obywatelski Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Domu Ludowego – Myślenice Górne Przedmieście) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. P r z e r w a .
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatków i opłat.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
13.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad VIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25  marca  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z VII-mej sesji RM.
4.  Przedstawienie oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Myślenice za rok 2018 przez Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Zarabie część zachodnia.
6. P r z e r w a.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
8.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miejsc i opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach wewnętrznych i parkingach nie objętych Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
10.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2019 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie realizacji zadań wykonywanych w ramach programu Inicjatywy Samorządowe w zakresie budowy i remontów chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Myślenice.
12.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019 – Uchwała Nr 28/VI/219 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 roku. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. P r z e r w a.
15.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice dotacji celowej na rok 2019 (Inicjatywa Lokalna – zadanie „Wytwórnia pozytywnej energii”) dla samorządowej instytucji kultury: Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody lub nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2020.
17.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice na najem w drodze bezprzetargowej na okres 5 lat lokalu użytkowego , zlokalizowanego w bloku nr 1 na Os. 1000-lecia w Myślenicach.


Porządek obrad VII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  25 lutego  2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad. 
3.  Przyjęcie protokołów z VI-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. J. Słowackiego w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 408/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i Gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
6.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
7. Komunikaty.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.


Porządek obrad VI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  30 stycznia 2019 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołów z IV-tej i V-tej sesji RM.
4.   Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2019. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach na 2019 rok.
7.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.             

Porządek obrad V-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  28 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
5. Komunikaty.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie.


Porządek obrad IV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 21 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego dotyczącego udzielania mieszkańcom Gminy Myślenice pomocy w zakresie dożywiania.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta i gminy Myślenice na rok 2019.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego poprzez umorzenie udziałów w spółce pod firmą Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2019 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Skrzyszowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.
15. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad III-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  10 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z II-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek Obrad II-ej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 listopada 2018 roku, godz. 15:00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z I-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2018 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 476/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9.  Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie.


I Sesja w dniu 17 listopada 2018, godz. 10:00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Porządek obrad:
1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.


Porządek obrad LV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 15 listopada 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przywitanie zaproszonych gości.
4. Przyjęcie protokołu z LIV-tej sesji RM.
5. Uroczyste zakończenie kadencji Rady Miejskiej w Myślenicach 2014-2018.
6. Wolne wnioski
7. Zakończenie.


 Porządek   obrad LIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  8 listopada 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z LIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 422/LIX/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obr.3 miasta Myślenice przy ulicy Solidarności.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice z dnia 6 września 2018 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.  
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.


Porządek obrad LIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  8 października 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z LII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek 526/11 i części 524/1 działka drogowa, obr.3.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie-Hotel”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice w rejonie ulicy Sienkiewicza związanym z rozwojem gospodarczym.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. P r z e r w a.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Komunikaty.
15. Wolne wnioski.
16. Zakończenie.
            


Porządek obrad LII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  6  września 2018 roku, godz. 15.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z LI-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Myślenice”.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach samorządowych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Myślenice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice – do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.
                                                                                     


Porządek obrad LI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień 27 lipca 2018 roku, godz. 14.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z L-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 422/XLVI/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Kniaziewicza położonej w Myślenicach w obrębie nr 2, na działkach nr 107, 748/2, 840/3, 841/3, 842/4, 844/4, 845/4, 846/1, 847, 1475 o długości 0,290 km.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, połozonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Żłobka Samorządowego w Myślenicach.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad L-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  20 czerwca 2018 roku, godz. 15.00

1.   Otwarcie obrad.
2.   Przyjęcie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XLIX-tej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
7. Zaopiniowanie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć i tworzenia dodatkowych stanowisk wicedyrektorów.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XLIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 30 maja 2018 roku, godz. 15:00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII-mej.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru sołectwa Bulina we wsi Łęki w gminie Myślenice.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej położonej we wsi Polanka i Jawornik w gminie Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 30 lat po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 209/XXXV/2008 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 20 października 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Myślenice do Lokalnej Grupy Działania „Między Dalinem, Gościbią”, zmienionej Uchwałą Nr 62/X/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2015 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.


Porządek obrad XLVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na dzień  16  maja 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII-mej.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.


Porządek obrad XLVII - mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  20  kwietnia  2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVI-tej.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony  nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 199/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 września 2016 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2018 roku.
8. Interpelacje i wnioski radnych.
9. P r z e r w a.
10. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
11. Komunikaty.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie.


 Porządek obrad  XLVI - tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na  dzień  22 marca 2018 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przekazanie certyfikatu dotyczącego polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego dla Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w oparciu o zapisy norm PN-ISO/IEC 17799:2007 oraz ISO/IEC 27001:2014-12.
4. Przyjęcie protokołu z XLV-tej.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 5 lat, po umowie zawartej na 6 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat, po umowie zawartej na 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr.4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice – Centrum”.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  nadania statutu Muzeum Niepodległości w Myślenicach. 
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały podziału Miasta i Gminy Myślenice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
10.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podziału Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
12.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia / zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2019.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
16. Sprawozdanie Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017.
17. Sprawozdania Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2017. 
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. P r z e r w a.
20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
21. Komunikaty.
22. Wolne wnioski.
23. Zakończenie.


Porządek obrad XLV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  2 marca 2018 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIV-tej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2018 – Nr 400/XLIV//2018  Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku. 
5.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy w celu przygotowania i wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie opracowania studialnego (koncepcji)  w celu określenia możliwości realizacji i przebiegu linii kolejowej Kraków – Myślenice i jej włączania w system Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  26  stycznia 2018 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII-ciej.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2018 rok.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr 396/XLIII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Myślenickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć na terenie Gminy Myślenice w ramach Inicjatyw Samorządowych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 108/XVI/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2015-2022 dla Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Myślenice na lata 2018-2020.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Myślenice Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 lutego 2010 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzonym na terenie Miasta i gminy Myślenice, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia statutów Sołectw.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
17. Interpelacje i wnioski radnych.
18. P r z e r w a.
19. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 grudnia 2017 roku, godz. 9.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLII-giej
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.                  
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. P r z e r w a.
9. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.


Porządek obrad  XLII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  15 grudnia  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI-szej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice dla działek: 526/11 i część 524/1 działka drogowa, obr.3
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzyszkowice w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej stanowiącej  własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 3 miasta Myślenice na toku Góry Plebańskiej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie na czas oznaczony 3 miesięcy, nieruchomości gruntowej stanowiącą własność Gminy Myślenice, położonej w obrębie 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.Porządek obrad XLI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach  na  dzień  23 listopada  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Klastra Energii Zielone Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dofinansowania wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Myślenice w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 237/XXIX/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach 
Nr 72/XI/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myślenice. 
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Myślenice na rok 2018.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony od 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej na płycie Rynku w Myślenicach.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Myślenice za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte w Myślenicach.


18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. św. Jadwigi Królowej w Myślenicach.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 w Myślenicach.
21. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 w Myślenicach.
22. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Bęczarce w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Kochanowksiego w Bęczarce.
23. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie na ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Księcia kard. A.S. Sapiehy w Bysinie.
24.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. S. Wyspiańskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. S. Wyspiańskiego w Borzęcie.
25. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Dunin-Brzezińskiego w Drogini w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. J. Dunin-Brzezińskiego.
26. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Głogoczowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową  im. T. Kościuszki w Głogoczowie.
27. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prof. K. Lanckorońskiej w Jasienicy.
28. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. K. Makuszyńskiego w Jaworniku.
29. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Osieczanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Warszawy w Osieczanach.
30. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. S. Kostki w Krzyszkowicach.
31. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. T. Banachiewicza w Porębie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Banachiewicza w Porębie.
32. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Polance w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Polance.
33. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej  w Trzemeśni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej w Trzemeśni.
34. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie.
35. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Króla Kazimierza III Wielkiego w Zasani.
36. Interpelacje i wnioski radnych.
37. P r z e r w a.
38. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
39. Komunikaty.
40. Wolne wnioski.
41. Zakończenie.


Porządek obrad XL-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na  dzień  30 października  2017 roku , godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX-tej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miast i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 14 września 2017 roku , godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII-mej sesji RM
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice-Wschód”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia granic administracyjnych miasta Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślenicach – Śródmieście.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. P r z e r w a.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Komunikaty.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie.Porządek obrad XXXVIII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  30 czerwca  2017 roku , godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVII-mej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Myślenice zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku.  
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. P r z e r w a.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Komunikaty.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie.


Porządek obrad XXXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na dzień  14 czerwca  2017 roku, godz. 14.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVI-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za rok 2016.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. P r z e r w a.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Komunikaty.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie.      


Porządek obrad 
XXXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  23 maja  2017 roku,  godz. 15.30


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”. 
5. Interpelacje i wnioski radnych.
6. P r z e r w a.
7. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8. Komunikaty.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  28 kwietnia  2017 roku , godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV-tej sesji RM.
4.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2015”.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 10 lat umowy dzierżawy nieruchomości na cel wybudowania i prowadzenie parku linowego.
8. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony 1 (jednego) roku, po uprzedniej umowie zawartej na 2 lata, części działki 628/52 stanowiącej pole biwakowe.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zasad przyznawania diet sołtysom.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały   w sprawie inkasa opłaty skarbowej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2016 roku. 
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad 
XXXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach 
na  dzień  31  marca  2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIII-ciej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. „Zarabie część zachodnia”.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Myślenice w 2017 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody / nie wyrażenia zgody  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 – Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku. 
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
11. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miejskiej za rok 2016.
12. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Myślenicach za rok 2016.
13. Interpelacje i wnioski radnych.
14. P r z e r w a.
15. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
16. Komunikaty.
17. Wolne wnioski.
18. Zakończenie.


Porządek obrad
XXXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 9 marca 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie akceptacji kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
6. Interpelacje i wnioski radnych.
7. Przerwa.
8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXII-giej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 28 lutego 2017 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXXI-szej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi Jawornik związanego z rozwojem gospodarczym Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2017 - Nr 246/XXX//2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXXI-szej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 stycznia 2017 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci publicznego gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 253/XXX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2015-2022."
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta i gminy Myślenice.
10. Interpelacje i wnioski radnych.
11. Przerwa.
12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
13. Wolne wnioski.
14. Komunikaty.
15. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 grudnia 2016 roku, godz. 9.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXIX-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Myślenice na 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury.   
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2017 dotacji celowej dla instytucji kultury - Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie umorzenia raty pożyczki udzielonej przez Gminę Myślenice Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - koło w Myślenicach.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 195/XXV/2000 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie: nadania statutu Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Myślenice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Myślenice stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. Przerwa.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wolne wnioski.
20. Komunikaty.
21. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień 15 grudnia 2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 grudnia 2016   roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVIII-mej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 180/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie Planu Rozwoju Zbiornika Dobczyckiego.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości składającej się z części działki nr ewid. 520/1 o pow. ok. 0,0220 ha, położonej w Polance.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 125/XVIII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2016 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, zmienionej Uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach  z dnia 25 lutego 2016 r. oraz Uchwałą  nr 152/XX/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 23 marca 2016 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Interpelacje i wnioski radnych.
12. Przerwa.
13. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
14. Wolne wnioski.
15. Komunikaty.
16. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVII-mej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  25 października  2016 roku, godz. 15.00


1. Otwarcie  obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z  XXVI-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach likwidacji samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Regionalne "Dom Grecki" w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielona na podstawie uchwały
Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 września 2012 roku z późniejszymi zmianami.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.  
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
12. Interpelacje i wnioski radnych.
13. Przerwa.
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15. Wolne wnioski.
16. Komunikaty.
17. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXVI-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  30 września 2016 roku, godz. 15.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z XXV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury -   
   Muzeum Regionalnego "Dom Grecki" w Myślenicach.
5.Interpelacje i wnioski radnych.
6.Przerwa.
7.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
8.Wolne wnioski.
9. Komunikaty.
10. Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na  dzień  15 września  2016   roku , godz. 14.00


1.Otwarcie  obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów z XXIII-ciej i XXIV-tej sesji RM.
4.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zasań w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bęczarka w gminie Myślenice, w jej granicach administracyjnych.
6.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie odo obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata umowy dzierżawy nieruchomości położonej na Górze Chełm, na którą składają się działki ewid. nr 1610/2 i 1612/2 obr. 4 miasta Myślenice.
7.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 58/VIII/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Profilaktycznej dla Dzieci Zdrowych i Specjalnej Troski w Myślenicach z Żłobek Samorządowy w Myślenicach.
8.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Samorządowym w Myślenicach.
9.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Mieście i Gminie Myślenice.
10.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
11.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12.Interpelacje i wnioski radnych.
13.Przerwa.
14.Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
15.Wolne wnioski.
16.Komunikaty.
17.Zakończenie obrad.


Porządek obrad
XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 11 sierpnia 2016 roku , godz. 15.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
5.Zakończenie.


Porządek obrad
XXIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 24 czerwca 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXII-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2016  Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Głogoczów w jej granicach administracyjnych.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Pana Leszka Pospischill, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 157/XXI/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku Rady Miejskiej w Myślenicach.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Myślenice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody - pomnika przyrody.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji długości okresu, na jaki powołuje się dyrektorów gminnych instytucji kultury na terenie Gminy Myślenice.
16. Interpelacje i wnioski radnych.
17. P r z e r w a.
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
19. Wystąpienie Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera.
20. Komunikaty.
21. Wolne wnioski.
22. Zakończenie.


Porządek obrad
XIX-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach
na dzień 25 lutego 2016 roku, godz. 14.00


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII-tej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Droginia w gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie Myślenice część II.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w obszarze gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wezwania Państwa Wincentego i Grażyny Szeliga, działających w imieniu własnym, do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr 44/LI/2014 z dnia 29.09.2014 r. Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Myślenice na lata 2016 ? 2022.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 446/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz określenia szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych gimnazjów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami gimnazjów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia kryteriów.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2015 - Nr 122/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 grudnia 2015 roku.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
14. Interpelacje i wnioski radnych.
15. P r z e r w a.
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.
17. Komunikaty.
18. Wolne wnioski.
19. Zakończenie.