LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Nieruchomości

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 218/2022 z dnia 6 września 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Drogini, oznaczoną jako działka nr 9/5 o pow. 0,0068 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00051855/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 6.09.2022r. do 27.09.2022r. (21 dni).
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 212/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE 
z dnia 1 września 2022 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 187/1 położonej w Polance, stanowiącej własność Gminy Myślenice .

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym /Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1,
art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 502/LII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie zbycia
w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Polance, działka ewidencyjna nr 187/1 – Burmistrz Miasta
i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną jako działka ewidencyjna: nr 187/1 o pow. 0,0721 ha, położoną
w Polance, stanowiącą własność Gminy Myślenice, objętą księgą wieczystą KR1Y/00082035/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice obręb 1 oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1979/10 o pow. 0,0645 ha i nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha, wyznaczony na dzień 7 września 2022 roku o godz. 11.00.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność wstrzymania do czasu rozstrzygnięcia postępowania sądowego.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 213 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 1 września 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 659/404 położoną w Myślenicach obręb 3, o pow. 6 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 190 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 11 sierpnia 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w obr 4
w Myślenicach, stanowiące działki ewidencyjne: nr 628/47 o pow. 0,1164 ha,
część działki nr 628/91 o pow. 0,183 ha oraz część działki nr 628/88 o powierzchni 0,4502 wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA

ZARZĄDZENIE NR 176/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie:
podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:
 

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 168/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19 lipca 2022 roku

w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 9 maja 2022 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2022.559 j. t. ze zm./, art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2021.1899 j. t. ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – zarządzam, co następuje:

§ 1
Uchyla się Zarządzenie nr 106/2022 z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 4, oznaczonej jako działka nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

ZARZĄDZENIE NR 175 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 lipca 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 80/2 położoną w Myślenicach obręb 4, o pow. 300 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9

Działka nr 1979/10 o powierzchni 0,0645 ha, działka nr 1981/9 o powierzchni 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona w Myślenicach, przy ulicy Partyzantów, w terenie strefy przemysłowej miasta Myślenice, w odległości ok. 2 km od jego centrum. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa, budynek mieszkalny jednorodzinny oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę przemysłowo-usługową i mieszkaniowo-usługową.

Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki nr 1979/10 i nr 1981/9 tworzą funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1146 ha. Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt – długość 147 m, szerokość od ok. 8 m do 10,5 m. Teren w większości płaski, niezagospodarowany, w całości stanowiący nieurządzony teren biologicznie czynny. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry – wszystkie media na działce bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice Wschód” zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 z dnia 30.12.2019 r. przedmiotowe działki położone są w całości w terenie oznaczonym symbolem: 12PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 30 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działek nr 1979/10, 1981/9 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUN KI PRZETARGU 
WARUNKI PRZETARGU 1
WARUNKI PRZETARGU 2
WARUNKI PRZETARGU 3

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Jasienicy, oznaczonej jako działka nr 1693/5

 Działka nr 1693/5 o powierzchni 0,0568 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, III, IV – bez wpisów.

Nieruchomość położona we wschodniej części miejscowości Jasienica. Zlokalizowana jest w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz komercyjnej o przeciętnym zagęszczeniu. Działka posiada nieregularny kształt. Leży w terenie nachylonym w kierunku północnym. Działka niezabudowana, niezagospodarowania. Pełni rolę placu, na którym składowane jest przede wszystkim drewno oraz balie do jego płukania i konserwacji, a także inne, różne materiały i surowce. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej znajdują się na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu. Działka przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej będącej we władaniu gminy.

Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej (droga powiatowa, działka nr 480). Działka przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej będącej we władaniu gminy (brak własności).

Obecnie działka jest dzierżawiona z przeznaczeniem na składowanie sprzętu gospodarskiego i opału. Umowa dzierżawy została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2024 r. z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące.

Na przedmiotowej działce nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 407/LVIII/2010 z dnia 31.05.2010 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w ramach strefy urbanizacji (strefa I), w terenie oznaczonym symbolem:
M3 – tereny zabudowy wiejskiej – niewielka część powierzchni nieruchomości,
ZR – tereny zieleni – zieleń łąkowa – przeważająca część powierzchni nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40 560,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 6 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 7 września 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działka nr 1693/5 Jasienica” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”
oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu. 

ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3
Warunki przetargu

ZARZĄDZENIE NR 163 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w Myślenicach, obręb 4 stanowiące działkę ewidencyjną nr 628/47 o pow. 0,5666 ha oraz 628/91
o pow. 0,1685 ha wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

 

ZARZĄDZENIE NR 161 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
oraz Uchwały nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie wydzierżawienia na cele rolne dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 czerwca 2016 r. poz. 3425) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/15 o pow. 265 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

 

ZARZĄDZENIE NR 159 / 2022 ​
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 1 lipca 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/15 o pow. 200 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA

 

ZARZĄDZENIE NR 106/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 9 maja 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 poz.559 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021 poz.1899 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomość  położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka  nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 


ZARZĄDZENIE NR 148/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do Użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas oznaczony- 3 lata lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA


ZARZĄDZENIE NR 131/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2022 poz. 559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1979/10 o pow. 0,0645 oraz nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9 o łącznej powierzchni 0,1146 ha położone w całości w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej. Działki tworzą funkcjonalną całość o mocno wydłużonym kształcie, długości 147 m i szerokości od ok. 8 m do 10,5 m. Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki sąsiednie posiadają dostęp do drogi publicznej.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA


ZARZĄDZENIE NR 131/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 6 czerwca 2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2022 poz. 559 – tekst jedn. ze zm./, art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1979/10 o pow. 0,0645 oraz nr 1981/9 o pow. 0,0501 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej”, na tablicy informacyjnej Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego przeznacza się nieruchomość oznaczoną jako działki nr 1979/10 i nr 1981/9 o łącznej powierzchni 0,1146 ha położone w całości w terenach zabudowy produkcyjno-usługowej. Działki tworzą funkcjonalną całość o mocno wydłużonym kształcie, długości 147 m i szerokości od ok. 8 m do 10,5 m. Dostępność komunikacyjna – nieruchomość nie posiada prawnego dostępu do drogi publicznej. Działki od strony zachodniej przylegają do drogi wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej, jednak bez tytułu prawnego do korzystania z dwóch działek po których przebiega droga. Droga publiczna o nawierzchni asfaltowej (ul. Partyzantów) w odległości ok. 40-50 m. Działki sąsiednie posiadają dostęp do drogi publicznej.

 


ZARZĄDZENIE NR 105 / 2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 5 maja 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną nr 483/2 położoną w Myślenicach obręb 4, o pow. 67 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania 

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1347/5, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00036232/7 zakończył się wynikiem negatywnym – brak wpłaty wadium do przetargu.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje I publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Myślenice obręb 3 oznaczonej jako działka ewid. nr 1147/2 o pow. 0,0217 ha, wyznaczony na dzień 10 maja 2022 roku o godz. 9,00.

Powodem uzasadniającym odwołanie przetargu są nowe okoliczności faktyczne powodujące konieczność ponownej analizy sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 102 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 maja 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm)
oraz Uchwały nr 475/L/2022 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 25.04.2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres 10 lat umowy dzierżawy nieruchmości stanowiącej własność Gminy Myślenice zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 659/107 położonej w Myślenicach obręb 3, o pow. 0,05 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 87 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 kwietnia 2022 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
oraz Uchwały nr 463/XLIX/2022 Rady Miejskiej
w Myślenicach z dnia 28 marca 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas 2 lat umowy dzierżawy nieruchomości zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach w obrębie 3, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1145/1 o pow. 0,06 ha wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Jaworniku, oznaczonej jako działka nr 1347/5

Działka nr 1347/5 o powierzchni 0,1574 ha. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Jaworniku, składającej się między innymi z działki ewidencyjnej nr 1347/5 przysługuje Gminie Myślenice – w całości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1Y/00036232/7 przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, IV – bez wpisów. W dziale III księgi wieczystej wpisano następujące ograniczenia:

1) służebność przejazdu, przechodu i przegonu jak przedstawiono to linią brązową przerywaną na mapie przyjętej do powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Myślenicach w dniu 10.09.2013 za nr 3802/352/2013 oraz

2) ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, lecz nie dotyczy przedmiotowej działki, został złożony wniosek o wykreślenie ostrzeżenia.
Nieruchomości położona Jaworniku w odległości ok. 400 m od centrum wsi. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zielone i rolne. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni żwirowej urządzonej na działce nr 1356 we władaniu Gminy Myślenice (brak własności), ok. 80m od drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Działka o niekorzystnej konfiguracji, posiada mocno nieregularny kształt. Teren nachylony w kierunku północnym, ze skarpą wzdłuż zachodniej granicy działki, opadającą w kierunku drogi.

Na terenie działki posadowiony budynek mieszkalny z częścią gospodarczą o powierzchni zabudowy ok. 85 m2. Budynek znajduje się w stanie awaryjnym i kwalifikuje się do rozbiórki. Budynek z 1950 roku, ostatnim okresie był nieużywany. W elementach konstrukcyjnych występują liczne uszkodzenia i ubytki m.in. pęknięcia fundamentów i ścian konstrukcyjnych, uszkodzenia konstrukcji dachu i ubytki w jego pokryciu. Budynek przylegający jest w trakcie rozbiórki.
Nieruchomość posiada dobry dostęp do sieci infrastruktury technicznej – media na działce lub w bezpośrednim sąsiedztwie.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Jawornik zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 38/VII/2003 z dnia 17.03.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 r., poz. 167) działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem M1 – tj. w terenie zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem jednorodzinnej oraz z nieuciążliwą działalnością usługową i gospodarczą. Zachodnia część działki znajduje się w terenie Kw – drogi wewnętrzne.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 tekst jedn. z póź. zm.) upłynął w dniu 9 marca 2022 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 84 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1347/5 Jawornik” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunku przetargu
Warunku przetargu 1
Warunku przetargu 2
Warunku przetargu 3

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1147/2

Działka nr 1147/2 o powierzchni 0,0217 ha. Prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Myślenicach obręb 3, składającej się między innymi z działki ewidencyjnej nr 1147 (w wyniku podziału geodezyjnego powstały działki nr 1147/1, 1147/2 oraz 1147/3) przysługuje Gminie Myślenice – w całości. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr KR1Y/00047162/5 przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Dział I-Sp, IV – bez wpisów, zapisy w dziale III nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana zlokalizowana jest w centralnej części miasta Myślenice, w pobliżu ulicy Mostowej. Znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o stosunkowo wysokim zagęszczeniu. Od strony północno-zachodniej oraz północno-wschodniej graniczy z drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, od strony południowo-zachodniej graniczy z działką niezabudowaną porośnietą roślinnością trawiastą oraz z działką zabudowaną, natomiast od strony południowo-wschodniej graniczy z działkami zabudowanymi. Ogólnie otoczenie nieruchomości tworzy tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, komercyjną (hotel), rekreacyjno-wypoczynkową (basen odkryty, korty tenisowe, skatepark), parking publiczny, droga publiczna o nawierzchni asfaltowej, droga ekspresowa S7 tzw. „Zakopianka”, a także tereny niezabudowane zadrzewione i zakrzaczone.

Działka posiada nieregularny kształt. Leży w terenie nachylonym w kierunku południowo-wschodnim. Działka niezabudowana i niezagospodarowana, w przeważającej części pokryta roślinnością trawiastą. Na terenie działki zlokalizowany jest ciek wodny (rów). Infrastruktura techniczna: wszystkie sieci infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości lub w jej bezpośrednim zasięgu. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Mostowa – działka ewidencyjna nr 1147/3 oraz 1066/9).

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pod nazwą „Myślenice-Centrum”, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 208/XXVI/2012 w dniu 24.10.2012 r. z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: 1.KDD.26 – tereny dróg publicznych klasy D – dojazdowej.
Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1899 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu 1 kwietnia 2022 roku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 23 500,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 maja 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 maja 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg nieograniczony, działka nr 1147/2 Myślenice obr. 3” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.plBurmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl, BIP lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki Przetargu 
Warunki Przetargu  1
Warunki Przetargu  2
Warunki Przetargu  3

ZARZĄDZENIE NR 72 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 202
2 r. poz. 559 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o pow. 36 m2 wymienioną
w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22.03.2022 r. do 12.04.2022 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 67/2022 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 22 marca 2022 r.  Wykaz obejmuje ½ udziału własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego nr 18, położonego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 9A zlokalizowanym przy ulicy Niepodległości w Myślenicach.
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 63/2022 z dnia 17 marca 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Jasienicy, oznaczoną jako działka nr 1693/5 o pow. 0,0568 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 17.03.2022r. do 7.04.2022r. (21 dni).
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 17 marca 2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Jasienicy, oznaczoną jako działka nr 1693/6 o pow. 0,0123 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00078756/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu, na stronie internetowej www.myslenice.pl oraz BIP w dniach od 17.03.2022r. do 7.04.2022r. (21 dni).
ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

 

GNR.6840.9.2020, 9 marca 2022 r.

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 9 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 164/1 o pow. 0,0385 ha, położonej w Myślenicach obręb 1, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00053201/6:
– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 (małżonkowie)
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 19 700,00 zł
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 19 900,00 zł
– nabywca nieruchomości – Piotr i Joanna Rachtan

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na czas oznaczony lokalu użytkowego w budynku wielolokalowym zlokalizowanym na działce ewid nr 659/9, położonej w Myślenicach obręb 3, stanowiącej współwłasność Gminy Myślenice
Lokal znajduje się w budynku wielolokalowym położonym na działce nr 659/9 obr. 3 Myślenice Kw nr KR1Y/00028606/1 - os. Tysiąclecia nr 1, usytuowany jest na parterze budynku
z osobnym wejściem na prawo od strony wschodniej (od strony ul. Pardyaka). Powierzchnia lokalu wynosi 18,35 m2. W skład lokalu wchodzi pomieszczenie ekspozycyjne i niewielka łazienka. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną (wymaga zamontowania licznika energii elektrycznej), wodno- kanalizacyjną.

Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na czas oznaczony – na okres 3 lat.
Sposób zagospodarowania: lokal użytkowy.

Czynsz płatny miesięcznie do 10-go dnia każdego miesiąca na dany miesiąc. Czynsz będzie podlegał waloryzacji w okresach rocznych w IV kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu dochodów gminy Myślenice z tytułu najmu/dzierżaw, zawarty w założeniach do projektu budżetu gminy na rok następny.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 19 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosił będzie koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty mediów (m. in.: opłaty za energię elektryczną, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości), koszty podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Cena wywoławcza czynszu netto 850,00 zł/ miesiąc, wadium 85,00 zł.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu podpisania umowy.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2022 r. włącznie, w formie przelewu bankowego z dopiskiem „ Przetarg Myślenice najem lokalu” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące lokalu będącego przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

LISTA OSÓB DOPUSZCZONYCH DO I PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO
działka nr 164/1 położona w Myślenicach obr. 1

Na podstawie art. 15 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213) Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 302/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku podaje do publicznej wiadomości listę osób dopuszczonych do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 164/1, położonej w Myślenice obręb 1, o powierzchni 0,0385 ha, księga wieczysta KR1Y/00053201/6.

W terminie do 4 marca 2022 roku wpłynęło 1 (jedno) wadium i zgłoszenie udziału do przetargu wyznaczonego na dzień 9 marca 2022 r. na godz. 9.00, zakwalifikowano następujące osoby:

1) Piotr i Joanna Rachtan (małżonkowie)

Informacje podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.


ZARZĄDZENIE NR  53 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały nr 444/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.02.2022 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie,  stanowiącą część parceli gruntowej nr 1245, która tworzy działkę ewidencyjną nr 1561 o pow. 1 mwymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  53 / 2022


 

ZARZĄDZENIE NR  52 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały nr 443/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28.02.2022 roku zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/4 o pow. 36 mwymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  52 / 2022


 

 

ZARZĄDZENIE NR 51/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
 z dnia  02.03.2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 25 ust. 1 i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) oraz Uchwały Nr 445/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gminnych stanowiących część sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na obszarze gminy Myślenice na czas nieoznaczony, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości:

 1.  

Działka nr 643 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 644 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 645 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,70 ha

 1.  

Działka nr 647 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,29 ha

 1.  

Działka nr 691 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,11 ha

 1.  

Działka nr 697/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0191 ha

 1.  

Działka nr 697/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0173 ha

 1.  

Działka nr 698/2 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0084 ha

 1.  

Działka nr 698/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 1684 w Krzyszkowicach o powierzchni 1,54 ha

 1.  

Działka nr 1406/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,48 ha

 1.  

Działka nr 121/12 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0206 ha

 1.  

Działka nr 459/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0223 ha

 1.  

Działka nr 479/4 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 841/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0277 ha

 1.  

Działka nr 1567/3 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 187/1 w Polance o powierzchni 0,0721 ha

 1.  

Działka nr 1758/2 w Polance o powierzchni 0,0139 ha

 1.  

Działka nr 540/10 w Jasienicy o powierzchni 0,0069 ha

 1.  

Działka nr 1368/6 w Jasienicy o powierzchni 0,0332 ha

 1.  

Działka nr 1693/4 w Jasienicy o powierzchni 0,0044 ha

 1.  

Działka nr 1232/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0464 ha

 1.  

Działka nr 2368/1 w Jaworniku o powierzchni 0,0198 ha

 1.  

Działka nr 139/1 w Bęczarce o powierzchni 0,012 ha

 1.  

Działka nr 891/2 w Bęczarce o powierzchni 0,1322 ha

 1.  

Działka nr 1590/1 w Bęczarce o powierzchni 0,0241 ha

 1.  

Udział 7/128 w działce nr 1747 w Bęczarce o powierzchni 0,52 ha

 1.  

Działka nr 173/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0215 ha

 1.  

Działka nr 488/1 w Borzęcie o powierzchni 0,0116 ha

 1.  

Działka nr 513/1 w Borzęcie o powierzchni 0,06ha

 1.  

Działka nr 518/2 w Borzęcie o powierzchni 0,0349ha

 1.  

Działka nr 518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0062 ha

 1.  

Działka nr 650/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0185 ha

 1.  

Działka nr 772 w Borzęcie o powierzchni 0,17 ha

 1.  

Działka nr 1151 w Polance o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Działka nr 120/3 w Zawadzie o powierzchni 0,0867 ha

 1.  

Działka nr 141/4 w Zawadzie o powierzchni 0,026 ha

 1.  

Działka nr 160/5 w Zawadzie o powierzchni 0,0067 ha

 1.  

Działka nr 165/2 w Zawadzie o powierzchni 0,0033 ha

 1.  

Działka nr 188/2 w Zawadzie o powierzchni 0,1832 ha

 1.  

Działka nr 370/1 w Zawadzie o powierzchni 0,087 ha

 1.  

Działka nr 382  w Zawadzie o powierzchni 0,06 ha

 1.  

Działka nr 664 w Zawadzie o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 1291/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0219 ha

 1.  

Działka nr 1321/4 w Borzęcie o powierzchni 0,0663 ha

 1.  

Działka nr 1479/6 w Borzęcie o powierzchni 0,0294 ha

 1.  

Działka nr 1479/8  w Borzęcie o powierzchni 0,0015 ha

 1.  

Działka nr 1482/10 w Borzęcie o powierzchni 0,0244 ha

 1.  

Działka nr 1517/11 w Borzęcie o powierzchni 0,0572 ha

 1.  

Działka nr 1518/3 w Borzęcie o powierzchni 0,0056 ha

 1.  

Działka nr 92/3 w Bęczarce o powierzchni 0,00494 ha

 1.  

Działka nr 93 w Bęczarce o powierzchni 0,04 ha

 1.  

Działka nr 224/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0542 ha

 1.  

Działka nr 650/32 w Głogoczowie o powierzchni 0,011 ha

 1.  

Działka nr 801/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,0179 ha

 1.  

Działka nr 828/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 923/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 926/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,07 ha

 1.  

Działka nr 1015/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0063 ha

 1.  

Działka nr 1154/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0217 ha

 1.  

Działka nr 1397/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0826 ha

 1.  

Działka nr 1464/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0048 ha

 1.  

Działka nr 1468/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0309ha

 1.  

Działka nr 1468/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,0782 ha

 1.  

Działka nr 1516/6 w Głogoczowie o powierzchni 0,0106 ha

 1.  

Działka nr 1516/8 w Głogoczowie o powierzchni 0,005 ha

 1.  

Działka nr 1582/25 w Głogoczowie o powierzchni 0,008 ha

 1.  

Działka nr 1647/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,02 ha

 1.  

Działka nr 1795/4 w Głogoczowie o powierzchni 0,0406 ha

 1.  

Działka nr 1798/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0545 ha

 1.  

Działka nr 1799/1 w Głogoczowie o powierzchni 0,0047 ha

 1.  

Działka nr 1803/3 w Głogoczowie o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 1873/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0357 ha

 1.  

Działka nr 1920 w Głogoczowie o powierzchni 0,0108 ha

 1.  

Działka nr 1921/2 w Głogoczowie o powierzchni 0,0281 ha

 1.  

Działka nr 1529/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1112 ha

 1.  

Działka nr 393/2 w Zasani o powierzchni 0,1616 ha

 1.  

Działka nr 401/8 w Zasani o powierzchni 0,0233 ha

 1.  

Działka nr 1106/5 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0682 ha

 1.  

Działka nr 1106/6 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0092 ha

 1.  

Działka nr 1343/8 w Krzyszkowicach o powierzchni 0,0042 ha

 1.  

Działka nr 958/1 w Drogini o powierzchni 0,0135 ha

 1.  

Część działki nr 65/2 w Drogini o powierzchni 180 m2

 1.  

Działka nr 628/76 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0161 ha

 1.  

Działka nr 628/89 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0243 ha

 1.  

Działka nr 141/10 w Trzemeśni o powierzchni 0,0087 ha

 1.  

Działka nr 425/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0147 ha

 1.  

Działka nr 829 w Trzemeśni o powierzchni 0,01 ha

 1.  

Udział 7/256 w działce nr 428/1 w Trzemeśni o powierzchni 0,0295 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 428/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,0117 ha

 1.  

Udział 1/22 w działce nr 431 w Trzemeśni o powierzchni 0,0377 ha

 1.  

Działka nr 685/2  w Bysinie o powierzchni 0,0016 ha

 1.  

Działka nr 1342/4 w Bysinie o powierzchni 0,0113 ha

 1.  

Działka nr 1527/3 w Bysinie o powierzchni 0,0854 ha

 1.  

Działka nr 1527/5 w Bysinie o powierzchni 0,1019 ha

 1.  

Działka nr 625/5 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0039 ha

 1.  

Działka nr 625/6 obręb 4 w Myślenicach o powierzchni 0,0053 ha

 1.  

Działka nr 178/1 w Osieczanach o powierzchni 0,0312 ha

 1.  

Działka nr 1052/2 w Trzemeśni o powierzchni 0,1214 ha

 1.  

Działka nr 148/4 w Trzemeśni o powierzchni 0,0111 ha

 1.  

Działka nr 1973/8 w Trzemeśni o powierzchni 0,1485 ha

 1.  

Działka nr 50/2 w Zasani o powierzchni 0,0171 ha

 1.  

Działka nr 315/2 w Zasani o powierzchni 0,0109 ha

 1.  

Działka nr 137/10 w Porębie o powierzchni 0,0546 ha

 1.  

Działka nr 337/3 w Porębie o powierzchni 0,0303 ha

 1.  

Działka nr 886 w Porębie o powierzchni 0,06 ha

 1.  

Działka nr 1347/2 w Porębie o powierzchni 0,1755 ha

 1.  

Działka nr 1347/3 w Porębie o powierzchni 0,0272 ha

 1.  

Działka nr 1828/5 w Głogoczowie o powierzchni 0,1918 ha

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 51/2022


 

MI.6840.1.2021

Myślenice, 2 marca 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 50/2022 z dnia 2 marca 2022 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 659/229 o pow. 0,0216 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3 oznaczoną jako działka nr 659/579 o pow. 0,0147 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0009284/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 2.03.2022r. 23.03.2022r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 50/2022

 


 

ZARZĄDZENIE NR 45 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 4 stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. około 0,05 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 


 

ZARZĄDZENIE NR 46 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 28 lutego 2022 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Głogoczowie, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1659/2 o powierzchni 0,031 ha oraz działki ewidencyjnej 1659/4 o pow. 0,0479 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WYKAZ DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 35 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 22 lutego 2022 roku

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm) oraz art. 25 ust. 1
i ust. 2 i art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościam
i
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm )
zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania - wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 33/2022 z dnia 18.02.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1147/2 o pow. 0,0217 objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 18.02.2022 r. 11.03.2022 r. (21 dni).
Załącznik do pobrania

ZARZĄDZENIE NR 28 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 14 lutego 2022 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 2 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1086 o pow. 225 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 16 lutego 2022 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do pobrania 

ZARZĄDZENIE NR 31 / 2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 16 lutego 2022 roku
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościam
i (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1889 ze zm ) zarządzam, co następuje:

 § 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80/2 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

ZARZĄDZENIE NR 21/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE 
z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/9 o pow. 0,0014 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 21

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie:
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/8 o pow. 0,0029 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 20 

ZARZĄDZENIE NR 19/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/7 o pow. 0,0008 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR19

ZARZĄDZENIE NR 18/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym


Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2021 poz. 1372 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 2 pkt 6) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2021 poz. 1899 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 483/6 o pow. 0,0040 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00038532/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.
§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 18 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Myślenicach, Rynek 8/9 wejście od strony ul. Henryka Jordana, w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Urzędu zostały podane do publicznej wiadomości w dniach od 27 stycznia do 17 lutego 2022 r. (21 dni) wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Myślenice tj. działki nr 483/5, 483/6, 483/7, 483/8, 483/9 położone w Myślenicach obręb 4, które zostały przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Powyższe wykazy stanowią załączniki do zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 17/2022, 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r., 
Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Mienia, w terminie
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

ZAŁĄCZNIKNR17

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164/1

Tryb przetarg ustny ograniczony do nieruchomości sąsiednich posiadających dostęp do drogi publicznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest zbycie nieruchomości w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W przetargu mogą wziąć udział właściciele nieruchomości przyległych oznaczonych działek nr 163/2, 165 oraz 1796/7 (położona w Polance).
Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice lub przesłać na adres Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice do dnia 4.03.2022 r. do godziny 14.00. Wniosek o udział w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości zawiera załącznik nr 4.
Działka nr 164/1 o powierzchni 0,0385 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.


Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w północnej części miasta Myślenice, w pobliżu ulicy Henryka Sienkiewicza, przy granicy z miejscowością Polanka. Znajduje się w obrębie zabudowy mieszkaniowej o średnim zagęszczeniu. Od strony północnej oraz południowej graniczy z działkami niezabudowanymi porośnietymi roślinnością trawiastą oraz zadrzewionymi i zakrzaczonymi,od strony zachodniej graniczy z działką niezabudowaną porośniętą roślinnością trawiastą oraz z działką zabudowaną, natomiast od strony wschodniej graniczy z częścią porośniętą roślinnością trawiastą działki zabudowanej. Ogólnie otoczenie nieruchomości tworzy tereny z zabudową mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową oraz handlowo-usługową. Czynniki środowiskowe korzystne. Nieruchomość o korzystnej lokalizacji i położeniu.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, uchwalonym w dniu 29.03.2012 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 152/XX/2012 wraz ze zmianą uchwaloną uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 181/XXII/2012 z dnia 29.06.2012 r., z późniejszymi zmianami przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem: ZR – tereny zieleni nieurządzonej o podstawowym przeznaczeniu pod łąki i pastwiska, tereny zieleni łęgowej, zadrzewienia śródpolne oraz tereny upraw polowych. W obszarze terenów zieleni nie urządzonej obowiązuje zakaz zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 19 700,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 4 marca 2022 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg ograniczony, działka nr 164/1 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:

89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.
WARUNKIU PRZETARGU

ZAŁĄCZNIK 1 
ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3
ZAŁĄCZNIK 4 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 15/2022 z dnia 26.01.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka nr 1258/2 o pow. 0,0042 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00018351/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 26 stycznia 2022 r. do 16.02.2022 r. (21 dni).
Załącznik>>Pobierz

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 26.01.2022 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą, znajdującym się w stanie awaryjnym, położoną w Jaworniku, oznaczoną jako działka nr 1347/5 o pow. 0,1574 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00036232/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 26.01.2022 r. do 16.02.2022 r. (21 dni).
Załącznik >> Pobierz

Z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), 23 ust.1 pkt 7a oraz art. 35 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm) zarządzam, co następuje:§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w Myślenicach obręb 3,  stanowiące część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2 oraz działkę ewidencyjną nr 712/13 o powierzchni 160 m2 wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 305/2021


ZARZĄDZENIE NR 298/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 298/2021 z dnia 8.12.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 164/1 o pow. 0,0385 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.12.2021r. 29.12.2021r. (21 dni).

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA 

ZARZĄDZENIE NR 282/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 29.11.2021 r.w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, os. Tysiąclecia 1, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona
w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO PROBRANIA


 

ZARZĄDZENIE NR 283/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 29 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznazonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości
położone w Myślenicach obręb 3, stanowiące część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2, oraz działkę ewidencyjną nr 712/13 o pow. 160 m2, wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA


 

ZARZĄDZENIE NR 275/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku 
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Jaworniku, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 544 o pow. 10 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ JAWORNIK << KLIKNIJ


 

ZARZĄDZENIE NR 274/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 210 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA <KLIKNIJ


ZARZĄDZENIE NR 273/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 19 listopada 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, zm. Dz. U. Z 2021 r., poz. 1894) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz.1899) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 1 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1424/4 o pow. 261 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.
§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ DO POBRANIA << KLIKNIJ


 

ZARZĄDZENIE NR 264/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 29 października 2021 roku
w sprawie: przekazania pieca C.O. do budynku Przedszkola Samorządowego nr 6 w Myślenicach.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice nr 108/2003 z dnia 23.07.2003 r., w sprawie „Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentacji finansowo – księgowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice” zarządzam, co następuje:

§ 1
Zarządza się przekazanie Przedszkolu Samorządowemu nr 6 w Myślenicach pieca C.O. o łącznej wartości 67 650,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta w Myślenicach, Rynek 8/9 wejście od strony ul. Henryka Jordana, w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i na stronie Urzędu został podany do publicznej wiadomości w dniach od 25 października do 6 grudnia 2021 r. (21 dni) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, o powierzchni 0,0067 ha, składającej się z działki oznaczonej nr 483/2 położonej w Myślenicach obręb 4, objętej księgą wieczystą KR1Y/00038531/7. Obszar, w skład którego wchodzi nieruchomość, podlega ustaleniom miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Zarabie w Myślenicach wraz z sołectwem Chełm dla obszaru wschodniej części Zarabia”, zgodnie z którym przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną 5MN1. Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – działki nr 485 zarządzeniem nr 254/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 25 października 2021 r. uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, mogą złożyć wniosek o jej nabycie w Wydziale Mienia, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

- Załącznik do zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 237/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 6 października 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Polance, stanowiącą fragment działki ewidencyjnej nr 577/11 o pow. 250 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 208/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 1152/16 o pow. 176 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR 202/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 sierpnia 2021 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach,obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2,  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1979/13 i nr 1981/12

Działka nr 1979/13 o powierzchni 0,0222 ha, działka nr 1981/12 o powierzchni 0,0066 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Działki nr 1979/13 i nr 1981/12 sąsiadują ze sobą i tworzą funkcjonalną całość. Obszar działek posiada nieregularny kształt, leży w terenie płaskim. Działki nieogrodzone i niezagospodarowane. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej (ulica Juliusza Słowackiego – działka ewidencyjna nr 1550) poprzez działki ewidencyjne nr 1979/12 oraz nr 1981/11 użytkowane rolniczo. Przez centralną część nieruchomości przebiega podziemna sieć gazociągu wysokoprężnego, znacznie ograniczająca możliwości jej zabudowy.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód”, uchwalonym w dniu 30.12.2019 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 154/XX/2019 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 474 z dnia 15.01.2020 r.) przedmiotowe działki położone są w terenie oznaczonym symbolem: 14PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 73 000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 14 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 29 października 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 22 października 2021 r. włącznie. Forma przelewu bankowego wymaga dopisku „Przetarg działek nr 1979/13, 1981/12 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice:
89 8619 0006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki Przetargu 
Zał.1
Zał.2
Zał.3
Zał.4


ZARZĄDZENIE NR 216/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 września 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1083 pow. około 600 m2, wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 202/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICEz dnia 30 sierpnia 2021 roku
w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/17 o pow. 270 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2
Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 


 

 

 

 

 

 

 


MI.6840.2.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 191/2021 z dnia 12.08.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1979/13 o pow. 0,0222 ha i nr 1981/12 o pow. 0,0066 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 12.08.2021r. 2.09.2021r. (21 dni).
Załącznik do Zarządzenia nr 191.2021_ zadnia 12.08.2021

GNR.6823.11.2020

Myślenice, 7.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 153/2021 z dnia 5.07.2021 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 80/1 o pow. 0,0194 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 4 oznaczoną jako działka nr 98/4 o pow. 0,0191 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00035483/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.07.2021r. 26.07.2021r. (21 dni)
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr _153_2021.zamiana

GNR.6840.5.2021

Myślenice, 29.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 178/2021 z dnia 29.07.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 1/8 udziału w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działki nr 1860/14 o pow. 0,0336 ha i nr 1860/16 o pow. 0,0147 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00049358/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.  Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 29.07.2021r. do 19.08.2021 r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 161/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 lipca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza,  co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości  położone w Głogoczowie, oznaczone jako działki nr 809/2 o pow. 0,84 ha, nr 1641 o pow. 0,59 ha, nr 1642 o pow. 0,20 ha oraz nr 1668 o pow. 0,90 ha, wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 161 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 12 lipca 2021 r.


Myślenice, 30.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 173/2021 z dnia 27.07.2021 roku przeznacza do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 3, stanowiącą działkę ewidencyjną nr 659/270 o pow. 0,0330 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.07.2021r. do 17.08.2021r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


GNR.6840.8.2021

Myślenice, 9.07.2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 160/2021 z dnia 9.07.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1558/2 o pow. 0,0118 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.07.2021 r. do 30.07.2021 r. (21 dni).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany

 


Informację o wyniku przetargu
I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30.06.2021 r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 530 000,00 zł brutto

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 535 300,00 zł brutto

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości (najwyższe postąpienie ceny):

Firma Handlowo-Usługowa Pasternak Małgorzata, Polanka

Informacja o wyniku przetargu

I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 30.06.2021 r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 530 000,00 zł brutto

najwyższa cena osiągnięta w przetargu: 535 300,00 zł brutto

liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

nabywca nieruchomości (najwyższe postąpienie ceny):

Firma Handlowo-Usługowa Pasternak Małgorzata, Polanka

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 154/2021 z dnia 5.07.2021 roku przeznacza do do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działki nr 659/140 o pow. 0,0475 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Myślenicach obręb 3 oznaczoną jako działka nr 659/164 o pow. 0,0236 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00083831/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z załącznikiem (wykazem nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany) zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.07.2021r. 26.07.2021r. (21 dni).

Załączniki do pobrania
/pro_myslenice/zasoby/files/zalacznik-nr-1-do-zarzadzenia-nr-154-2021.zamiana.solidarnosci-1.doc

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 4, oznaczonej jako działka nr 628/52

            Działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obrębie 4 miasta Myślenice, przy ul. Parkowej 1F, objęta księgą wieczystą KR1Y/00046780/6, ogrodzona, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno-restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

            Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego teren 1UT – teren usług turystyki i wypoczynku, z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty i urządzenia służące obsłudze ruchu turystycznego w tym obiekty hotelowe, zajazdy, zespoły domów campingowych i letniskowych wraz z parkingami w wielkościach dostosowanych do potrzeb    i wskaźników. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenie usług turystyki i wypoczynku ustala się możliwość lokalizacji: usług o charakterze komercyjnym obejmujących: handel i gastronomię; budynków sanitarnych, gospodarczych i garaży; dróg i dojazdów nie wydzielonych, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, przejść i ciągów pieszych; sieci,urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; zieleni urządzonej w ramach przeznaczenia uzupełniającego wymienionego w ust. 2 jest: dostosowanie do funkcji i charakteru przeznaczenia podstawowego. Na terenie 1UT obejmującym istniejące zabudowania , położone w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią Q1% dopuszcza się możliwość realizacji nowego obiektu o parametrach ustalonych w niniejszym planie dla tego rodzaju inwestycji z zastrzeżeniem, aby konstrukcja budynku, oparta na ażurowych podporach zapewniała swobodny przepływ wody Q1%.

Osoby zainteresowane dzierżawą nieruchomości zobowiązane są do złożenia swojej oferty wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w postaci i formie pisemnej oraz na dowolnym nośniku cyfrowym w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, dziennik podawczy w terminie do dnia 21 lipca 2021r.

Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 10.00,   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony 30-stu lat z warunkami wykonania inwestycji. Cena wywoławcza jednomiesięcznego czynszu dzierżawy wynosi 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych  00/000) brutto, w tym należny podatek VAT.            

Wysokość wadium wynosi: 3 000,00 zł brutto.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16 lipca 2021 roku włącznie, w formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003, z dopiskiem „Przetarg Myślenice obręb 4, działka nr 628/52” lub gotówką w kasie Urzędu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w „Gazecie Myślenickiej” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.

ZAŁĄCZNIKI:

- Warunki przetargu
- Oferta - załącznik do warunków przetargu
- Klauzula RODO

 


ZARZĄDZENIE NR 118/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  31 maja 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały   nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą działkę ewidencyjną nr 712/7 o pow. 300 m2,  wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 112/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 26 maja 2021 roku

 w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późń. zm.) art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. 2020 poz.1990 z późn. zm.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 260 m2,  oraz działkę nr 712/11 o pow. 150 m2  wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 105/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 maja 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 4 oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 165/2 o pow. 0,1394 ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048135/4, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 2, przy ul. Traugutta, oznaczona jako działka nr 985/5 o pow. 0,0092 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0009096/3 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie – 5MN, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni asfaltowej, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącą własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce nr 982/2, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Działka posiada kształt wieloboku o szerokości od ok. 5m do 8,5m i długości ok. 17-18m. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą. Działka od strony północnej i południowej posiada wspólne ogrodzenie.

Dział III księgi wieczystej nr KR1Y/0009096/3 zawiera wpis dotyczący służebności przejazdu i przechodu po dz. 985/3 z której powstała przedmiotowa działka nr 985/5 na rzecz działki nr 984/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 20 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 11.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 czerwca 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 z dopiskiem „wadium na przetarg ul. Traugutta”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 
Załącznik 1 
Załącznik 2
Załącznik 3 
Załącznik 4

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 26 marca 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka  nr 628/52 o pow. 1,6626 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00046780/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR 84/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 22 kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do Użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


ZARZĄDZENIE NR .../2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia ... kwietnia 2021 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy      z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, obręb 3 przy ulicy Mostowej stanowiącą część działki ewidencyjnej nr 1145/1 o pow. 0,06 ha, wymienioną  w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 1060/6

Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Sobieskiego w Myślenicach, w strefie śródmiejskiej, w odległości ok. 300 m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Bezpośredni dojazd do działki drogą o nawierzchni asfaltowej, biegnącej   po działce nr 1060/5, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Działka nr 1060/6 o pow. 0,0402 ha, posiada wieloboczny kształt, zbliżony do trójkąta. Teren lekko nachylony w kierunku północnym. Działka nieogrodzona, w całości stanowiąca teren biologicznie czynny, urządzony jako trawnik z jednym drzewem.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Osiedle Traugutta, uchwalonym w dniu 29 września 2015r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 90/XIV/2015 przedmiotowa nieruchomość położona jest w większości w obszarze oznaczonym symbolem 7MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W terenach  7MN należy lokalizować budynki jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej albo w zabudowie bliźniaczej, z dopuszczeniem zabudowy szeregowej, pod warunkiem, że łączna długość jednego szeregu budynków  nie będzie przekraczała 25m.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta    i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Cena wywoławcza 104 550,00 zł brutto ( w tym podatek VAT), wadium 10 500 zł brutto.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 22 maja 2021 r. włącznie w formie przelewu bankowego  z dopiskiem „ Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 1060/6” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w„Gazecie Myślenickiej” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
- Warunki I ustnego przetargu nieograniczonego
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie – 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 35%. Nieaktualne pozwolenie na budowę. Ostatni wpis w dzienniku budowy w dniu 10 czerwca 2016 r. Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:               530 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)

Wysokość wadium wynosi:            55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 30 czerwca 2021 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 23 czerwca 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice:  89 86190006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”, „Gazeta Prawna” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26, tel 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
- Warunki I ustnego przetargu nieograniczonego
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3

 


GNR.6840.14.2020                                                                                                  12.04.2021 r.

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości Gminy Myślenice, który odbył się w dniu 12 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 932/6, o pow. 0,0204 ha, położonej w Porębie, opisanej w księdze wieczystej KR1Y/00071356/9:

– liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2 (1 Strona)
– liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0
– cena wywoławcza nieruchomości – 13 300,00 zł
– najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 13 440,00 zł
– nabywca nieruchomości – Artur i Elżbieta Grzybczyk

 


 Myślenice, dnia 26 lutego 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,

położonej w Porębie, oznaczonej jako działka nr 932/6

Nieruchomości położona w Porębie o powierzchni 0,0204 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9. Nieruchomość położona w Porębie w odległości ok. 400m od centrum miejscowości. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i letniskowa oraz tereny zielone i leśne. Bezpośredni dojazd do nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada wydłużony, wieloboczny kształt, przeciętna szerokość to ok. 6m, przeciętna długość to ok. 32m. Teren działki mocno nachylony w kierunku południowym. Działka w dużej części użytkowana jako dojście do budynku letniskowego zlokalizowanego na działce sąsiedniej. W południowej części utwardzone miejsce postojowe. Schody, dojście i mury oporowe zostały wykonane z kamienia. Pozostała część działki nieurządzona, zadrzewiona i zakrzewiona. Przez teren działki przebiega sieć energetyczna i wodociągowa, sieć kanalizacyjna na sąsiednich działkach, brak dostępu do sieci gazowej.

Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Poręba, uchwalonym w dniu 26.03.2014 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – 5ML (południowa i centralna część) tereny zabudowy letniskowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę letniskową oraz w mniejszym stopniu w terenie oznaczonym symbolem 34MN1 (północna część działki) tereny zabudowy jednorodzinnej.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13 300,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)

Wysokość wadium wynosi: 1 330 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 12 kwietnia 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 6 kwietnia 2021 r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg działka nr 932/6 Poręba” na rachunek Gminy Myślenice:

89 86190006 0020 0000 0071 0003.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 w godzinach pracy Urzędu.

Do pobrania
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego 

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  1
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  2
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego  3

 


ZARZĄDZENIE NR 14/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12.01.2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na parterze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 14.01.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00034112/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 25.01.2021 r. do 15.02.2021 r. (21 dni).

Załącznik do Zarządzenia nr 18/2021 z dnia 14.01.2021


ZARZĄDZENIE  NR  13 / 2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 stycznia 2021 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm) oraz Uchwały nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, działkę ewidencyjną nr 1725/2 o pow. 0,0347 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 13/2021


ZARZĄDZENIE NR 10/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 11 stycznia 2021 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 2020 poz. 713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2020 poz. 1990 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/6 o pow. 0,0204 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 10.2020

GNR.6840.14.2020, Myślenice, 11.01.2021 r..

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 10/2021 z dnia 11.01.2021 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/6 o pow. 0,0204 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 11.01.2021r. do 1.02.2021r. (21 dni).

 


ZARZĄDZENIE  NR  295 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 10 grudnia 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 709/4 o pow. 0,02 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia nr 295/2020

ZARZĄDZENIE NR 293/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 9 grudnia 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020 poz.1990 – tekst jedn.) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246) – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Polanka, zabudowaną działką ewidencyjną nr 492/11 o pow. 1,0408 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu oraz opublikowanie  w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia nr 293/2020


ZARZĄDZENIE NR 290/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 03.12.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia     21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE  NR  273 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie w 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. 0,15 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 273/2020


ZARZĄDZENIE  NR  272 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 listopada 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 103/1 o pow. 0,02 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia nr 272/2020


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1446/3 

Nieruchomość gruntowa składa się z działki ewidencyjnej nr 1446/3 o powierzchni 0,008 ha położonej w Myślenicach obręb 3. Nieruchomość położona jest na południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Urządzony dojazd  do przedmiotowej działki, szlakiem drożnym o nawierzchni betonowej, biegnącym po działce nr 1446/2, stanowiącej własność innych osób fizycznych. Działka posiada wydłużony kształt – szerokość ok. 3-3,5m, długość ok. 25m. Teren lekko nachylony w kierunku południowym. Działka zagospodarowana i ogrodzona wraz z działkami sąsiednimi, które użytkowane są jako jedna nieruchomość/gospodarstwo. Na działce posadowiona niewielka część budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Bergela 92. Ponadto część stanowi teren biologicznie czynny, będący fragmentem przydomowego ogrodu.

UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych. Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach  nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – RP.

- RP – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem zabudowy. W terenie tym pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodową na działkach siedliskowych z możliwością remontów i modernizacji. Wyklucza się lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych oraz słupów elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13: cena wywoławcza 3 100,00 zł, wadium 310,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 14 grudnia 2020 r. włącznie. W formie przelewu bankowego  z dopiskiem "Przetarg Myślenice obr. 3 działka nr 1446/3" na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości pod poniższym linkiem:

- Warunki przetargu
- Załącznik nr 1 do warunków przetargu
- Załącznik nr 2 do warunków przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 264/2020 z dnia 5.11.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomości położonej w Polance, oznaczonej jako działki nr 93/4 o pow. 0,0570 ha, nr 93/6 o pow. 0,0672 ha, nr 93/7 o pow. 0,1384 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 o pow. 0,04 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00093917/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz ustanawia służebność przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej po działkach 93/4, 93/6, 93/7 oraz nr 187/1 położonych w Polance. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 5.11.2020r. do 26.11.2020r. (21 dni).

ZARZĄDZENIE NR 264/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  5.11.2020 roku

w sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Polance, oznaczonej jako działki nr 93/4, 93/6, 93/7 stanowiące własność Gminy Myślenice za nieruchomość położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 oraz ustanowienia służebności przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej po działkach 93/4, 93/6, 93/7 oraz nr 187/1 położonych w Polance.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020.713 j. t./, art. 15 ust.1, art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020.65 j. t. ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata oraz art. 3051 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny /Dz.U.2020. 1740 j.t./ –  zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustanowić na nieruchomości położonej w Polance obejmującej działki nr 93/4, 93/6, 93/7 dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KR1Y/00010338/2 oraz nieruchomości składającej się z działki nr 187/1 dla której jest prowadzona księga wieczysta nr KR1Y/00082035/3, na rzecz każdoczesnego właściciela sieci kanalizacyjnej nieodpłatnej
i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej polegającej na:

a) dostępie właściciela instalacji kanalizacyjnej do infrastruktury technicznej instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej w celu przeprowadzenia inspekcji ich stanu, usunięcia wszelkich usterek i awarii, a także konserwacji i remontów, w tym wymiany zniszczonych
i zużytych elementów urządzeń, jak również ich odbudowy,

b) prawie przejazdu i przejścia przez nieruchomość wraz z niezbędnym sprzętem celem dostępu do urządzeń, zwłaszcza do znajdującej się na działce nr 187/1 przepompowni.

§ 2

Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki nr 93/4 o pow. 0,0570 ha, nr 93/6 o pow. 0,0672 ha, nr 93/7 o pow. 0,1384 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Polance oznaczoną jako działka nr 315 o pow. 0,04 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00093917/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 3

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 264/2020


ZARZĄDZENIE NR 254/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19 października 2020 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) oraz Uchwała Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie Polanka, składającą się z działki ewidencyjnej nr 492/11 o pow. 1,0408 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice


ZARZĄDZENIE  NR  244 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 3 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 709/2 o pow. 300 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: 
Załącznik Nr 1 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA


ZARZĄDZENIE NR 212/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   w  trybie przetargu ustnego ograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,      art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.65 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka    nr 1446/3 o pow. 0,008 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego


ZARZĄDZENIE  NR  211 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 września 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Zarządza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 3 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 712/15 o pow. 0,025 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  211/ 2020


GNR.6840.6.2020

Myślenice, 3.09.2020r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 120/2020 z dnia 3.09.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki nr 165 o pow. 0,10 ha, nr 174 o pow. 0,02 ha, nr 175 o pow. 0,10 ha, nr 178 o pow. 0,17 ha, nr 186 o pow. 0,17 ha i nr 199 o pow. 0,13 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Myślenicach obręb 4 oznaczone jako działki nr 333/5 o pow. 0,0811 ha, nr 333/10 o pow. 0,2792 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00080561/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 3.09.2020r. do 24.09.2020r. (21 dni).

Załącznik do zarządzenia 120/2020: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 196/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.8.2020

ZARZĄDZENIE NR 167/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 30 lipca 2020 roku

W sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1729/3 stanowiąca własność Gminy za nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 1732/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2020r. poz.713), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.284 t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 1729/3 o pow. 0,0351ha objętą księgą wieczystą  nr KR1Y/00046743/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1 oznaczoną jako działka nr 1732/1 o pow. 0,0010ha, objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00079788/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonane Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.15.2019


ZARZĄDZENIE NR 165/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 28 lipca 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2020 poz.713 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,      art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.284 – tekst jedn. ze zm./, oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, składającą się z trzech przylegających do siebie działek oznaczonych jako działka  nr 1725/1 o pow. 0,0500 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048133/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych, działka nr 1728/2 o pow. 0,0581 ha, działka nr 1729/4 o pow. 0,0315 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00046743/5 uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE    NR 157 /2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1446/3 pow. około 80 m², wymienioną  w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE   NR 156 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 lipca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1083 pow. około 600 m², wymienioną w Załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 131/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 19.06.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 3, oznaczonej jako działka nr 1436

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składa się z działki ewidencyjnej nr 1436 o powierzchni 0,1583 ha  położonej w Myślenicach obręb 3. Nieruchomość położona jest  na południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta,  w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych terenów zielonych. Dojazd do nieruchomości od strony południowej drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Działka posiada mocno wydłużony kształt – długość ok. 230 m, szerokość 6-8 m. Teren nachylony w kierunku południowym. Działka niezagospodarowana, porośnięta nieurządzoną zielenią trawiastą.  UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi, przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002 r. - Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach       nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa działka położona jest w terenie użytków rolnych – RP.

- RP – tereny z podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem zabudowy.   W terenie tym pozostawia się istniejącą zabudowę zagrodową na działkach siedliskowych z możliwością remontów i modernizacji. Wyklucza się lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych oraz słupów elektroenergetycznych  i telekomunikacyjnych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 lipca 2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 45 000,00 zł, wadium 4 500,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 21 lipca 2020r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „ Przetarg Myślenice obr. 3 działka nr 1436” na rachunek Gminy Myślenice: 89 8619 0006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21, tel. 12 639-23-29.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu - www.myslenice.pl.

- Warunki I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
- Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2

Informacja o wyniku przetargu


ZARZĄDZENIE  NR  127 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 16 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 434/2 o pow. 0,0042 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  122 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 2005 o pow. około 0,0190 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  121 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 czerwca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach obr 1 przy ulicy Sienkiewicza składającą się z części działki ewidencyjnej nr 140 o pow. 3 m2  wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 112/2020 z dnia 27.05.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka nr 492/13 o pow. 0,2731 ha  objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Polance oznaczone jako działki nr 54 o pow. 0,04 ha, nr 55 o pow. 0,04 ha i nr 56 o pow. 0,05 ha objęte księgami wieczystymi nr KR1Y/00093216/6, KR1Y/00082913/2, KR1Y/00092775/5 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.05.2020r. do 17.06.2020r. (21 dni).

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 111/2020 z dnia 27.05.2020 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka nr 479 o pow. 0,06 ha zabudowaną drewnianym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oraz niezabudowaną działkę nr 507 o pow. 0,08 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Polance oznaczone jako działki nr 313 o pow. 0,03 ha, nr 314 o pow. 0,04 ha i nr 317 o pow. 0,01 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00092897/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie wraz z wykazem zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 27.05.2020r. do 17.06.2020r. (21 dni).


ZARZĄDZENIE  NR  100 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 21 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1573/1 o pow. około 400 m2 wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia NR 100/2020


ZARZĄDZENIE  NR 95 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 11 maja 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, działka ewidencyjna nr 625/3 o pow. około 0,073 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 94/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2020 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 tekst jednolity) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2020.65, tekst jednolity ze zmianami); zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do oddania w użyczenie nieruchomość położoną w Drogini: działkę 9/7 pow. 0,02 ha, działkę 9/14 pow. 0,89 ha, działkę 171/5 pow. 0,07 ha i działkę 185/1 pow. 0,01 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa część działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. około 0,50 ha położonej w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej, przedstawionej na grafice poniżej.

Pełna treść ogłoszenia przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy pisemny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położonej  w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objętej księga wieczystą KR1Y/00046780/6, ogrodzonej, zabudowanej budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

Pełna treść ogłoszenia przetargu


ZARZĄDZENIE  NR  39 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 658 o pow. 0,0682 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  38 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 3 marca 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1244/9 o pow. 15 m2 wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2


Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  34 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzą się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. około 0,0008 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  33 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 25 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zarządzą się do wydzierżawienia nieruchomość położoną obrębie 4 miasta Myślenice, składającej się z części działki ewidencyjnej nr 80 o pow. około 0,1 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej. 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  26 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 13 lutego 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm): zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Osieczanach składającą się z części działki ewidencyjnej nr 440/1 o pow. 3 m2  wymienioną
w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR  14/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 31 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm) : zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomości położone w obrębie 3 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 1152/7 o pow. 0,0024 ha oraz działki 1152/8 o pow. ok. 0,0043 ha wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 5/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20 stycznia 2020 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży   w  trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2019 poz.506 – tekst jedn. ze zm., art. 13 ust. 1,art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2020 poz.65 – tekst jedn. ze zm./,  oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka    nr 1060/6 o pow. 0,0402 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00072324/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy   na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w „Gazecie  Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


ZARZĄDZENIE NR 18/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 03.02.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 11/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 27.01.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony lokal użytkowy znajdujący się w podworcu, na I piętrze budynku w Myślenicach, Rynek 27 z osobnym wejściem (nad szaletami), wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE  NR 9 / 2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami   (Dz.U.2020.65   t.j.  ze  zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z części działki ewidencyjnej nr 628/10 o pow. ok. 0,50 ha wymienioną w Załączniku nr 1 i przedstawioną w Załączniku graficznym Nr 2 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do zarządzenia


        ZARZĄDZENIE  NR 8 / 2020                
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t.j. ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami   (Dz.U.2020.65   t.j.  ze  zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się z działki ewidencyjnej nr 628/52 o pow. 1,6626 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 20.01.2020 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej  do wynajęcia na okres 15 miesięcy w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 15 miesięcy lokal znajdujący się na I piętrze budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27 od strony północnej, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Wykaz lokali do wynajęcia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 285/2019 z dnia 14.11.2019 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 3, oznaczoną jako działka  nr 1436 o pow. 0,1583 ha objęta księgą wieczystą  nr KR1Y/00047162/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 19.12.2019r. do 9.01.2020r. (21 dni).

- ZARZĄDZENIE NR 285/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE​
Załącznik nr 1 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 20.12.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 80 o pow. 0,15 ha, oraz część działki 103/1 o pow. 0,02 ha położone w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej z przeznaczeniem pod uprawy ogrodnicze i rolne.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 317/2019 z dnia 18.12.2019 roku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do zamiany nieruchomość gruntową położoną w Bysinie, oznaczoną jako działka nr 574/2 o pow. 0,0184 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00077361/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Bysinie oznaczoną jako działka nr 671/2 o pow. 0,0036 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00046164/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 18.12.2019r. do 8.01.2020r. (21 dni).

ZARZĄDZENIE NR 317/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 18.12.2019 roku
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 317/2019 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany


ZARZĄDZENIE NR 280/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 4 listopada 2019 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu zawierającego nieruchomości stanowiące własność Gminy Myślenice przeznaczone do wniesienia aportem na rzecz spółki Gminy Myślenice.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz.506 t.j. z późn.zm.), art. 23 ust.1, art. 35, art. 37 ust. 2 pkt 7, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 t.j. z pózn.zm.), uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. w sprawie określania zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata, uchwały nr 118/XVII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą
w Myślenicach, oraz zarządzenia 279/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 4 listopada 2019 roku – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, zarządza co następuje:

§ 1

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, przeznaczonych do wniesienia w drodze aportu na rzecz spółki w której Gmina Myślenice jest wspólnikiem większościowym - Myślenicka Agencja Rozwoju Gospodarczego Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach w zamian za objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 764 udziałów o łącznej wartości nominalnej 764 000,00 zł. Niepodzielna różnica pomiędzy wartością poszczególnych pozycji przedmiotu wkładu niepieniężnego w kwocie 764 900,00 zł, a kwotą podwyższenia kapitału zakładowego 764 000,00 zł, tj. kwota 900,00 zł zasili kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Szczegółowe dane dotyczące nieruchomości przeznaczonych do aportu zawiera wykaz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przeznaczone do aportu nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 14.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/249 o pow. 0,003 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Pardyaka z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności handlowej w istniejącym obiekcie


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 5.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1152/18 o pow. 0,0164 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice z przeznaczeniem na urządzenie ogrodu przydomowego


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 4.11.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 710/2 o pow. 0,03 ha, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolne


ZARZĄDZENIE NR 266/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia  18 października 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości  przeznaczonej do wynajęcia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) zarządzam, co następuje

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do załączenia: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.10.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 709/2 o pow. 300 m², położona w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


ZARZĄDZENIE NR 228/2019 ​
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 2 września 2019 roku

W sprawie: przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonej w Polance oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 238 stanowiąca własność Gminy za nieruchomości położone w Myślenicach obręb 1, oznaczone jako działki 365/1, 366/1 i 367/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019r. poz.506 t.j. z późn.zm.), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz.2204 t.j. z późn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. W sprawie określenia zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Polance, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 238 o pow. 0,24ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Myślenicach obręb 1 oznaczone jako działki nr 365/1 o pow. 0,2396ha, 366/1 o pow. 0,1191ha i 367/1 o pow. 0,2031ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00088855/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonane Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia - wykaz nieruchomości


ZARZĄDZENIE Nr 211/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 22 sierpnia 2019 r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Myślenicach, na Plebańskiej Górze, działkę ewid. nr 1366/3 o pow. 0,0415 ha obr. 3 miasta Myślenice; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona      w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR 202/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 7 sierpnia 2019 roku

w sprawie ustalenia stawki czynszu za lokale mieszkalne w Gminie Myślenice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz 506 tekst jednolity), art 8 w związku z art. 21 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2019 poz.1182 tekst jednolity) oraz § 5 uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam maksymalną stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 5,00 zł.

§ 2

Stawkę czynszu za 1m² powierzchni użytkowej danego lokalu należy wyliczyć zgodnie z § 5 ust. 2 i 3 uchwały Nr 411/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2018-2022.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr OA.0050.34.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 06.03.2018r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Zmiana stawki czynszu za lokale mieszkalne wynika ze wzrostu kosztów utrzymania gminnego zasobu mieszkaniowego. Dotychczasowa stawka czynszu nie pokrywa kosztów funduszu remontowego i opłaty za administrowanie lokalami odprowadzanymi do wspólnot mieszkaniowych.

 


ZARZĄDZENIE NR 203/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
​z dnia  07 sierpnia 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice wymienionym w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wykaz nieruchomości przeznacoznej do wynajęcia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.186.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 16.07.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz § 1 pkt. 2 ppkt. 8) Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości:

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

643 pow. 0,52 ha, 644 pow. 0,02 ha, 645 pow. 0,7 ha, 647 pow. 0,29 ha,

691 pow. 0,11 ha, 697/2 pow. 0,0191 ha, 697/3 pow. 0,0173 ha,

698/2 pow. 0,0084 ha, 698/3 pow. 0,0067 ha, 1684 pow. 1,54 ha,

 1. położoną w miejscowości Głogoczów, działkę ewidencyjną numer:

1406/1 o pow. 0,48 ha,

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

121/12 o pow. 0,0206 ha, 459/8 o pow. 0,0223 ha, 479/4 o pow. 0,0048 ha,

841/8 o pow. 0,0277 ha, 1567/3 o pow. 0,04 ha,

 1. położone w miejscowości Polanka, działki ewidencyjne numer:

187/1 o pow. 0,0721 ha, 1758/2 o pow. 0,0139 ha,

 1. położone w miejscowości Jasienica, działki ewidencyjne numer:

540/10 o pow. 0,0069 ha, 1368/2 o pow. 0,05 ha, 1693 o pow. 0,1 ha,

 1. położone w miejscowości Bysina, działki ewidencyjne numer:

1342/1 o pow. 0,0141 ha, 1527/3 o pow. 0,0854 ha oraz 1527/5 o pow. 0,1019 ha, 685/2 o pow. 0,0016 ha,

 1. położone w miejscowości Jawornik, działki ewidencyjne numer:

1232/1 o pow. 0,0464 ha oraz 2368/1 o pow. 0,0198,

 1. położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer:

139/1 o pow. 0,0120 ha, 891/2 o pow. 0,1322 ha, 1590/1 o pow. 0,0241 oraz udział 7/128 w działce ewidencyjnej numer 1747 o pow. 0,52 ha,

 1. położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer:

173/2 o pow. 0,0215 ha, 488/1 o pow. 0,0116 ha, 513/1 o pow. 0,06 ha, 518/2 o pow. 0,0349 ha, 518/3 o pow. 0,0062 ha, 650/3 o pow. 0,0185 ha, 772 o pow. 0,17 ha,

 1. położoną w miejscowości Polanka, działka ewidencyjna numer:

1151 o pow. 0,01 ha,

 1. położone w miejscowości Zawada, działki ewidencyjne numer:

120/3 o pow. 0,0867 ha, 141/4 o pow. 0,026 ha, 160/5 o pow. 0,0067 ha, 165/2 o pow. 0,0033 ha, 370/1 o pow. 0,087 ha, 382 o pow. 0,06 ha, 664 o pow. 0,02 ha, 188/2 o pow. 0,1832 ha,

 1. położone w miejscowości Borzęta, działki ewidencyjne numer:

1291/4 o pow. 0,0219 ha, 1321/4 o pow. 0,0663 ha, 1517/11 o pow. 0,0572 ha, 1479/6 o pow. 0,0294 ha, 1479/8 o pow. 0,0015 ha, 1482/10 o pow. 0,0244 ha, 1518/3 o pow. 0,0056 ha,

 1. położone w miejscowości Myślenice obręb 4, działki ewidencyjne numer:

625/5 o pow. 0,0039 ha oraz 625/6 o pow. 0,0053 ha,

 1. położoną w miejscowości Osieczany, działka ewidencyjna numer:

178/1 o pow. 0,0312 ha,

 1. położoną w miejscowości Trzemeśnia, działka ewidencyjna numer:

1052/2 o pow. 0,1214 ha,

 1. położone w miejscowości Bęczarka, działki ewidencyjne numer:

92/3 o pow. 0,0494 ha oraz 93 o pow. 0,04 ha,

 1. położone w miejscowości Głogoczów, działki ewidencyjne numer:

224/5 o pow. 0,0542 ha, 650/32 o pow. 0,011 ha, 801/8 o pow. 0,0179 ha, 828/2 o pow.

0,0048 ha, 923/2 o pow. 0,005 ha, 926/1 o pow. 0,07 ha, 1015/2 o pow. 0,0063 ha, 1154/1

o pow. 0,0217 ha, 1397/1 o pow. 0,0826 ha, 1464/3 o pow. 0,0048 ha, 1468/3 o pow.

0,0309 ha, 1468/5 o pow. 0,0782 ha, 1516/6 o pow. 0,0106 ha , 1516/8 o pow. 0,005 ha, 1582/25 o pow. 0,008 ha, 1647/2 o pow. 0,02 ha, 1795/4 o pow. 0,0406 ha, 1798/2 o pow.

0,0545 ha, 1799/1 o pow. 0,0047 ha, 1803/3 o pow. 0,0039 ha, 1873/2 o pow. 0,0357 ha, 1920

o pow. 0,0108 ha oraz 1921/2 o pow. 0,0281 ha,

 1. położone w miejscowości Trzemeśnia, działki ewidencyjne numer:

148/4 o pow. 0,0111 ha, 1529/2 o pow. 0,1112 ha, 1973/8 o pow. 0,1485 ha,

 1. położone w miejscowości Zasań, działki ewidencyjne numer:

50/2 o pow. 0,0171 ha, 315/2 o pow. 0,0109 ha, 393 o pow. 0,1664 ha, 401/8 o pow. 0,0233 ha,

 1. położone w miejscowości Poręba, działki ewidencyjne numer:

137/10 o pow. 0,0546 ha, 337/3 o pow. 0,0303 ha, 886 o pow. 0,06 ha, 1347/2 o pow.
0,1755 ha, 1347/3 o pow. 0,0272 ha,

 1. położone w miejscowości Krzyszkowice, działki ewidencyjne numer:

1106/5 o pow. 0,0682 ha, 1106/6 o pow. 0,0092 ha oraz 1343/8 o pow. 0,0042 ha,

 1. położone w miejscowości Droginia, działka ewidencyjna numer:

958/1 o pow. 0,0135 ha,

 1. położone w miejscowości Głogoczów, działka ewidencyjna numer:

1828/5 o pow. 0,1918 ha, część działki ewidencyjnej numer 65/2 o pow. około 180 m2

wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

 


GNR.6840.22.2019

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.185.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 16 lipca 2019 r.

W sprawie: w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości położonych w Polance oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 213 i nr 226 stanowiące własność Gminy za nieruchomość położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka 360/1.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t.j. z pózn.zm.), art. 15 ust.1, art. 23 ust.1, art. 25 ust 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 t.j. z pózn.zm.) oraz Uchwały Nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 13 marca 1998r. w sprawie określania zasad, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata - Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice - zarządza co następuje:

§1

Przeznacza się do zamiany nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Myślenice położone w Polance, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 213 o pow. 0,19 ha i nr 226 o pow.0,11 ha objęte księgą wieczystą nr KRY/00010338/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położona w Myślenicach obręb 1 oznaczoną jako działka nr 360/1 o pow. 0,4490 ha objęta księgą wieczystą nr KRY/00088622/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych.

§2

Przeznaczone do zamiany nieruchomości zostały objęte wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, oraz na stronie internetowej Urzędu, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia


GNR.6840.24.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 811/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki nr 811/1 o pow. 0,0450 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3, stanowiąca własność Gminy Myślenice, położona na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Średniawskiego. Działka położona w odległości ok. 600m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa oraz budynek Centrum Pomocy Społecznej. Dostępność komunikacyjna słaba – działka nie posiada prawnego oraz fizycznego dostępu do drogi publicznej. W odległości ok. 30m na południe od działki przebiega ul. Średniawskiego, a w odległości ok. 40 m na północ ul. Sikorskiego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 11-12 m x 37-38 m. Działka stanowi skarpę, nachyloną w kierunku południowym. Teren w przeważającej części jest zadrzewiony – około dwudziestu drzew, głównie robinii akacjowej, w tym drzewa w wieku kilkudziesięciu lat. Uzbrojenie terenu – wszystkie sieci infrastruktury technicznej w zasięgu do 50 m.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:

- 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej dla działki nr 811/1 będącej przedmiotem sprzedaży została wybrana forma przetargu ograniczonego do działek przylegających posiadających ten dostęp.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 48 100,00 zł, wadium 5 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 10 lipca 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 811/1” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki do przetargu
- Załącznik nr 1 przetargu
- Załącznik nr 2 do przetargu

Informacja o wynikach przetargu


Informacja

o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018 poz. 2204 t.j. ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje wyznaczony na dzień 10 lipca 2019r. o godz. 10.00 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 811/1 o pow. 0,0450 ha położonej w Myślenicach obręb 2, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer KR1Y/00009096/3.

Odwołanie przetargu następuje z przyczyn formalno – prawnych.

Informacja o odwołaniu przetargu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu.


GNR.6845.34.1.2019                                            

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.134.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 6 czerwca 2019 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm) zarządzam co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, składającą się  z części działki ewidencyjnej nr 628/88 o pow. 0,6208 ha wymienionej w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  - wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 811/1

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działki nr 811/1 o pow. 0,0450 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00009096/3, stanowiąca własność Gminy Myślenice, położona na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Średniawskiego. Działka położona w odległości ok. 600m od Rynku. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca i szeregowa oraz budynek Centrum Pomocy Społecznej. Dostępność komunikacyjna słaba – działka nie posiada prawnego oraz fizycznego dostępu do drogi publicznej. W odległości ok. 30m na południe od działki przebiega ul. Średniawskiego, a w odległości ok. 40 m na północ ul. Sikorskiego. Przedmiotowa nieruchomość posiada kształt zbliżony do prostokąta o wymiarach 11-12 m x 37-38 m. Działka stanowi skarpę, nachyloną w kierunku południowym. Teren w przeważającej części jest zadrzewiony – około dwudziestu drzew, głównie robinii akacjowej, w tym drzewa w wieku kilkudziesięciu lat. Uzbrojenie terenu – wszystkie sieci infrastruktury technicznej w zasięgu do 50 m.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru
w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:

- 16MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej dla działki nr 811/1 będącej przedmiotem sprzedaży została wybrana forma przetargu ograniczonego do działek przylegających posiadających ten dostęp.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 10 lipca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 48 100,00 zł, wadium 5 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 3 lipca 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 811/1” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik I - warunki przetargu
 

Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 13.05.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/178 o pow. 58 m², położonej w Myślenicach obr. 3, z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczego.


GOS.7151.21.2019     

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.114.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 14.05.2019 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

    
    
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:    

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na czas nieoznaczony dziewięć stanowisk garażowych o powierzchni 12,65 m2 każde, w budynku murowanym położonym przy ul. 3-go Maja 16 w Myślenicach, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik 


GOS.7021.1.61.2019

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.110.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 09.05.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do  wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz §1 pkt. 2 ust. 8 Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 roku w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości Gminy Myślenice, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat nieruchomości położone w miejscowości Myślenice obręb 4:

 1. działka ewidencyjna numer 628/76 o pow. 0,0161 ha,

 2. działka ewidencyjna numer 628/89 o pow. 0,0243 ha,

wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości: przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony 10 lat: na cel prowadzenia działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej, działki o nr ewidencyjnym 861/3, położonej w obr. 3 miasta Myślenice o pow. 1258 m²


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 10.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działki o nr ewidencyjnym 712/15, o pow. 265m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 04.04.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działki o nr ewidencyjnym 709/2,710/2 o łącznej pow. 438m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.81.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 03.04.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

 

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr 54/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal użytkowy stanowiący część nieruchomości określonej jako działka nr 659/9 obręb 3 m. Myślenice o powierzchni 0,0910 ha znajdujący się w bloku nr 1 na Osiedlu Tysiąclecia w Myślenicach, w udziale przypadającym na Gminę Myślenice.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.80.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 03.04.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

    Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr 55/VIII/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 marca 2019 r. – zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


GNR.6840.17.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, 
położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działki nr 820/3, nr 820/4, nr 820/5

Nieruchomość składa się z działek nr 820/3 o pow. 0,0017 ha, nr 820/4 o pow. 0,0047 ha, nr 820/5 o pow. 0,0054 ha (łączna powierzchnia działek wynosi 0,0118 ha) stanowiąc własność Gminy Myślenice, położone na terenie miasta Myślenice obręb 2, przy ulicy Sikorskiego. Nieruchomość położona w odległości ok. 650m od ścisłego centrum miasta. Bezpośrednie otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca i szeregowa. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. Sikorskiego). Nieruchomość posiada kształt wieloboku. Teren nachylony w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną z pojedynczymi zadrzewieniami. Nieruchomość posiada dobry dostęp doi infrastruktury technicznej – wszystkie media na działce bądź w bezpośrednim sąsiedztwie.
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice pn. Śródmieście – Bukówka, uchwalonym w dniu 8.10.2018r. - uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 499\LIII\2018 przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem:
- 17MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług.
Wzdłuż wschodniej granicy działek 820/4 i 820/5 projektuje się służebność gruntową pasem szerokości 5m celem obsługi komunikacyjnej dla działek nr 821/3 i 821/4.

Z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej właścicieli działek sąsiednich z nieruchomością będącą przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do tych właścicieli oraz została zaprojektowana służebność gruntowa celem zabezpieczenia dostępu do drogi publicznej dla wszystkich właścicieli nieruchomości przyległych.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

cena wywoławcza 27 060,00 zł, wadium 2 700,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).

Wadium należy wnieść najpóźniej do 18 kwietnia 2019r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/5” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki
warunki I przetargu ustnego nieograniczonego
warunki przetargu ustnego nieograniczonego_załącznik.1
warunki przetargu ustnego nieograniczonego_załącznik.2

Informacja o wynikach przetargu


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.67.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 12.03.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w Bęczarce, zabudowaną budynkiem o powierzchni zabudowy 115 m2 i kubaturze 449,70 m3, wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

 

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.62.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 marca 2019 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia nieruchomości położone w obr. 4 miasta Myślenice działkę ewid. nr 1/3 pow. 0,4353 ha i działkę ewid. nr 557 pow. 0,7910 ha oraz położoną w obr. Osieczany część działki ewid. nr 92/4 pow. ok. 0,31 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja  o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.57.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 04.03.2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia na okres 12 miesięcy lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

„Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 28.02.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działki ewidencyjnej nr 1959/4 o pow. 128 m², położonej w Polance przy szkole podstawowej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne”


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.51.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 25 lutego 2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia.

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal użytkowy o powierzchni 32,00 m2, znajdujący się na parterze budynku nr 256 w Trzemeśni, wymieniony w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.48.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 18 lutego 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       (Dz.U.2018.994 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 jednolity tekst ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Piłsudskiego, działkę ewidencyjną nr 434/2 o pow. 42 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja           o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Uchyla się Zarządzenie Nr OA.0050.22.2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Załącznik 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 14.02.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 1236/3 o pow. 6m², położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod ustawienie altany (magazynu)


MI.GOS.7151.2.2019

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.42.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13.02.2019 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do  
                 wynajęcia na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym.

    Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami) oraz uchwały nr 32/VI/2019 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 stycznia 2019 r. – zarządzam, co następuje:


§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 5 lat lokale znajdujące się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o których mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.


§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.28.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29 stycznia 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 511/LIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcie na czas oznaczony 20 lat umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Solidarności; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia działkę 659/226 pow. 1,4480 ha, obr. 3 miasta Myślenice przy ulicy Solidarności; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 31.01.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: parceli gruntowej nr 1245 która tworzy działkę ewidencyjną nr 1561 o pow. 1 m², położonej w Głogoczowie na cmentarzu komunalnym, z przeznaczeniem na umieszczenie zniczomatu.

 


Nr sprawy: GNR.6840.17.2018
Myślenice, 31.01.2019r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.31.2019 z dnia 31.01.2019 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 820/3 o pow. 0,0017 ha, nr 820/4 o pow. 0,0047 ha, nr 820/5 o pow. 0,0054ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/0009096/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Jednocześnie projektuje się służebność gruntową pasem szerokości 5m wzdłuż wschodniej granicy działek nr 820/4 i 820/5. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 31.01.2019r. do 21.02.2019r. (21 dni).

Treść zarządzenia

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.22.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 23 stycznia 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.2018.2204 jednolity tekst ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza co następuje:

                                                                                                              §1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice przy ulicy Piłsudskiego, działkę ewidencyjną nr 434/2 o pow. 42 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

                                                                                                              §2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

                                                                                                             §3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

                                                                                                            §4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załacznik do zarządzenia

 


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.11.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 stycznia 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej dobużyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, jednolity tekst ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, cześć działki 1145/1 o pow. ok. 0,2523 ha wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.10.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 stycznia 2019 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204, jednolity tekst ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Myślenicach przy ulicy Traugutta 11 zabudowaną budynkiem Muzeum Niepodległości, działkę ewid. nr 974 o pow. 0,1016 ha obr. 2 miasta; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

iż w dniu 09.01.2019 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1659/4 o pow. 36m², położonej w Głogoczowie, z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowej


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

w dniu 19.12.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 265m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, na stoku Góry Plebańskiej
z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne”


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

w dniu 17.12.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: działka o nr ewidencyjnym 1424/4 o pow. 261m², położonej w obr. 1 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod plac parkingowo manewrowy dla pojazdów.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 20.11.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Myślenicach obręb 2, oznaczonych jako działki nr 982/5, 982/6, 982/8, 982/9, 982/10, 982/12, 984/7, 984/8, 984/9, 984/11 objętych księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8.

    W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 listopada 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Myślenicach obręb 2:

o godz. 9.00 dla działki nr 982/5 o pow. 0,0996 ha, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 383 000,00 zł, wadium 38 000,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 982/6 o pow. 0,0489 ha, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 180 000,00 zł, wadium 18 000,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 982/8 o pow. 0,0595 ha i nr 984/7 o pow. 0,0389 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 350 000,00 zł, wadium 35 000,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 982/9 o pow. 0,0501 ha i nr 984/8 o pow. 0,0506 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 348 000,00 zł, wadium 34 800,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 982/10 o pow. 0,0585 ha i nr 984/9 o pow. 0,0420 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 301 000,00 zł, wadium 30 100,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 982/12 o pow. 0,0418 ha i nr 984/11 o pow. 0,0380 ha, plan miejscowy MN, KDD), cena wywoławcza 223 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, 

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.10.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 200m² położonej w Myślenicach na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem na prowadzenie upraw rolnych.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 982/5, 982/6, 982/8, 982/9, 982/10, 982/12, 984/7, 984/8, 984/9, 984/11 położonych w Myślenicach obręb 2, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 20.11.2018r.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/12 i nr 984/11

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/12 i nr 984/11, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0798 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 650m od centrum, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną i usługową, w dalszej kolejności zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 180m projektowaną, aktualnie nieurządzoną drogą biegnącą po działkach ewidencyjnych nr 982\2, 984\6, 987\2, 984\10 oraz 982\11, stanowiących własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 26-27m x 30m. Teren nachylony w kierunku północnym, w całości zadrzewiony i zakrzewiony. Brak trwałych elementów zagospodarowania terenu. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej przebiegają w zasięgu do 100m.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 223 000,00 zł, wadium 22 300,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/12 i nr 984/11” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/10 i nr 984/9

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/10 i nr 984/9, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1005 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 600m od centrum, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i przemysłowo-usługowa oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną oraz usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 140m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działkach ewidencyjnych nr 982\2, 984\6, 987\2 stanowiących własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o podstawach ok. 18-19m i 44-45m oraz wysokości ok. 25-26m. Teren nachylony w kierunku północnym. Teren nieruchomości w całości mocno zadrzewiony i zakrzewiony. Brak trwałych elementów zagospodarowania terenu. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 60m z możliwością przyłączenia.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 301 000,00 zł, wadium 30 100,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/10 i nr 984/9” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/9 i nr 984/8

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/9 i nr 984/8, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,1007 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 100m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działce ewidencyjnej nr 982\2, 984\6, 987\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta o wymiarach około 38x25m. Teren o niewielkim, pomijanym stopniu nachylenia. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 40m z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 348 000,00 zł, wadium 34 800,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/9 i nr 984/8” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/8 i nr 984/7

Nieruchomość składa się z działek ewidencyjnych nr 982/8 i nr 984/7, działki przylegają do siebie tworząc funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 0,0984 ha, dla których założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w większości dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i niewielka część – KDD (tereny dróg publicznych klasy dojazdowej - D).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych, a następnie ok. 50m nieurządzoną, projektowaną, drogą biegnącą po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada kształt zbliżony do trapezu prostokątnego o podstawach długości około 20m i 49m oraz wysokości około 26m. Działki nachylone w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej biegną wzdłuż drogi, w zasięgu do 40m z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 350 000,00 zł, wadium 35 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/8 i nr 984/7” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice,  położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/6

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 982/6 o pow. 0,0489 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 500m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.
Nieruchomość posiada częściowo nieregularny kształt o długości około 23-28m oraz szerokości około 15-24m. Działka nachylona w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Uzbrojenie terenu: wzdłuż północnej granicy przebiega sieć gazowa, pozostałe media w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 180 000,00 zł, wadium 18 000,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/6” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn. 
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 2, oznaczonej jako działka nr 982/5

Nieruchomość składa się z działki ewidencyjnej nr 982/5 o pow. 0,0855 ha, dla której założona jest księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru - MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

Nieruchomość położona jest przy ul. R. Traugutta w Myślenicach obr. 2, w odległości ok. 450m od centrum miasta, niemal na szczycie wzniesienia, w terenie atrakcyjnym widokowo. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz niezabudowane działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, a w dalszej kolejności usługową. Dojazd stromą drogą o nawierzchni z płyt betonowych, biegnącą po działce nr 1022, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Powiatowych oraz po działce ewidencyjnej nr 982\2 stanowiącej własność Gminy Myślenice.

Nieruchomość posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta o długości około 32-33m oraz szerokości około 27-28m. Działka lekko nachylona w kierunku południowym. Teren niezagospodarowany, porośnięty nieurządzoną zielenią niską. Brak mediów na działce, wszystkie sieci infrastruktury technicznej na działkach sąsiednich, z możliwością przyłączenia.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 listopada 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
cena wywoławcza 383 000,00 zł, wadium 38 300,00 zł, (cena wywoławcza i wadium zawiera podatek VAT).
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 listopada 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Myślenice obr. 2 działka nr 982/5” (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje,
iż w dniu 04.10.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1644/1 o pow. 50m² położonej w Myślenicach obręb 1, z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy oraz część działki o nr 709/2 o pow. 300 m2 w Myślenicach obręb 3 na stoku Góry Plebańskiej z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 4.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonychw Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 3.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł. .

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje
o wynikach II publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 2.10.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 25 września 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł.

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.
W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


Nasz znak: GNR.6840.4.2018

Myślenice, 2.10.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.209.2018 z dnia 28.09.2018 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działki nr 1729/4 o powierzchni 0,0315 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00046743/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.09.2018r. do 19.10.2018r. (21 dni).

Zarządzenie
Załącznik nr 1


Nasz znak: MI.GNR.6840.9.2017

Myślenice, 2.10.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.210.2018 z dnia 1.10.2018 roku przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową położoną w Jaworniku, oznaczoną jako działka nr 1370/19 o pow. 0,0235 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00089105/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 1.10.2018r. do 22.10.2018r. (21 dni).

Zarządzenie
Załącznik nr 1


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 24.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 710/2 o pow. 300m² położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej,
z przeznaczeniem pod
uprawy rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 19.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1693 o pow. 300m² położonej w Jasienicy, z przeznaczeniem na składowania sprzętu gospodarskiego i opału.


„Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 10.09.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działki o nr ewidencyjnym 705/8 o pow. 0,022 ha części działki 712/15 o pow. 0,025 ha oraz część działki o nr  ewidencyjnym 712/15 o pow. 0,025 ha  położonych w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne” 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.185.2018 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 28.08.2018r. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.08.2018r. do 18.09.2018r. (21 dni). Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 10 w budynku nr 14 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce nr 659/11 obręb 3 miasta Myślenice.

Zarządzenie NR OA.0050.185.2018
Załącznik - wykaz


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.184.2018 z dnia 28.08.2018 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Porębie, oznaczoną jako działka nr 932/9 o pow. 0,0096 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00071356/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomość gruntową położoną w Porębie oznaczoną jako działka nr 930/1 o pow. 0,0022 ha i nr 931/5 o pow. 0,0082 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00074660/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.08.2018r. do 18.09.2018r. (21 dni).

Zarządzenie nr OA.0050.184.2018
Załącznik - wykaz


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.177.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 20.08.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2018.994 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 438/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29 września 2014r. w sprawie zwolnienia nieruchomości z obowiązku zbycia w drodze przetargu, uchwały nr 439/LI/2014 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 września 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną budynkiem strażnicy położoną w Łękach, oznaczoną jako działka nr 756/3 o pow. 0,09 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00051950/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy.

§ 2
Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w „Gazecie Myślenickiej” oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 5 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/37 o pow. 0,1021 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 67 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 69 896,00 zł, wadium 7 000,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załacznik nr 1 do warunków przetargu
Załacznik nr 2 do warunków przetargu

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 4 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha
, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załacznik nr 2 do warunków przetargu


 

Burmistrz MIasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 3 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu II przetargu ustnego nieograniczonego 
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24 lipca 2018r. z wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 2 października 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:
o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha
, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 września 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki II przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.175.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Trzemeśni, działkę ewid. nr 882/1 pow. 1,75 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.174.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Drogini: działkę 9/7 pow. 0,02 ha, działkę 9/14 pow. 0,89 ha, działkę 171/5 pow. 0,07 ha i działkę 185/1 pow. 0,01 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.173.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Myślenice działkę 1787 pow. 1,9383 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.171.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do użyczenia nieruchomość położoną w Krzyszkowicach: działkę ewid. nr 1019/2 pow. 0,25 ha i działkę ewid. nr 1020/1 pow. 0,34 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.172.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 13 sierpnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 439/LXII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2010 r. w sprawie wydzierżawienia dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości Gminy Myślenice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2011 r. poz. 246); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1
Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice: działkę 120/9 pow. 2,3761 ha, część działki 164/1 pow. ok. 1,9397 ha i część działki 162/3 pow. ok. 0,02 ha; wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2
Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do zarządzenia


 

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.168.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 07.08.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121 ze zm.),  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 3 lat lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz lokalu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje,

iż w dniu 02.08.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działki o nr ewidencyjnym 628/47 oraz części działki o nr ewidencyjnym 628/60 o  łącznej pow. 0,6187 ha  położonych w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


Informacja o wyniku przetargu

W dniu 31 lipca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 146 o pow. 0,3944 ha, decyzja Wojewody Małopolskiego znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 1 osobę, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 100 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 101 000,00 zł brutto zaproponował Pan Andrzej Sikora, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 146 w Myślenicach obręb 1.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 300m² oraz część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 360m2  położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1243/10 o pow. 1m², położonej w obr. 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego  z przeznaczeniem na sprzedaż obwarzanków


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 27.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

         W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

- o godz. 8.00 dla działki nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł,
- o godz. 9.00 dla działki nr 882/37 o pow. 0,1021 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
- o godz. 10.00 dla działki nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 67 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł,
- o godz. 11.00 dla działki nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,
- o godz. 12.00 dla działki nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 69 896,00 zł, wadium 7 000,00 zł,
- o godz. 13.00 dla działki nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,
- o godz. 14.00 dla działki nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł.

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 27.07.2018r.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 26.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

         W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

- o godz. 8.00 dla działki nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 9.00 dla działki nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy 88MN1, 89MN1, 90MN1), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 10.00 dla działki nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 11.00 dla działki nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł,
- o godz. 12.00 dla działki nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 13.00 dla działki nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 68 666,00 zł, wadium 6 800,00 zł,
- o godz. 14.00 dla działki nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, ZR), cena wywoławcza 255 872,00 zł, wadium 25 600,00 zł,
- o godz. 15.00 dla działki nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 71 126,00 zł, wadium 7 100,00 zł,

Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.

Myślenice, dnia 26.07.2018r.

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 25.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych
w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27

    W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 o pow. 0,0206 ha i nr 882/23 o pow. 0,0774 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 76 415,00 zł, wadium 7 600,00 zł, 
o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 300,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 o pow. 0,0203 ha i nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, (KR1Y/00024309/1, KR1Y/00084568/2, plan miejscowy KDW, MN), cena wywoławcza 72 602,00 zł, wadium 7 300,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 78 506,00 zł, wadium 7 800,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 88 346,00 zł, wadium 8 800,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 66 206,00 zł, wadium 6 600,00 zł. .
Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/24, 882/25, 882/27 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.152.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\10 i nr 984\9 o łącznej powierzchni 0,1005 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.148.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2016.446 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2016.2147 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\12 i nr 984\11 o łącznej powierzchni 0,0798 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.149.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\9 i nr 984\8 o łącznej powierzchni 0,1007 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.151.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\8 i nr 984\7 o łącznej powierzchni 0,0984 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.153.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku

w sprawie:     ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1


Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\6 o powierzchni 0,0489 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.150.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 23.07.2018 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
/Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działki nr 982\5 o powierzchni 0,0996 ha objęte księgą wieczystą nr KR1Y/00089000/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach – Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że są one zbędne dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja
o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje 
 

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 24.07.2018r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 20 lipca 2018r. nie zostało wniesione wadium i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na nieruchomości położone w Trzemeśni:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł, 
o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł, 
o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł, 
o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł, 
o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł, 
o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł.
Cena wywoławcza i wadium zawiera 23% podatku VAT.

W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22 położonych w Trzemeśni, zakończyły się wynikiem negatywnym.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 17.07.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 659/178 o pow. 58m², położonej w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod prowadzenie sklepu spożywczego


MI.GNR.6840.12.2017                                                                                                                                                                                                                                                                Myślenice, 27.06.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 146. 

Nieruchomości położona w Myślenicach obręb 1. Lokalizacja ogólna – odległość od Myślenic około 2,5 km od centrum miasta. Działka położona przy ulicy H. Sienkiewicza, przy granicy z wsią Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej (ul. H. Sienkiewicza), z której urządzono bezpośredni zjazd na przedmiotową nieruchomość.
Nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt – długość ok. 410-415m, szerokość 9-10m. Na terenie działki dwa znaczące obniżenia terenu – w części centralnej i południowej, w pozostałej teren o nieznacznych deniwelacjach. Teren niezagospodarowany, w części północnej i centralnej porośnięty nieurządzona zielenią, niską trawą, natomiast w części południowej porośnięty krzewami i młodymi drzewami.
Brak planu miejscowego dla obszaru, w którym położona jest przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myślenice uchwalonego uchwałą nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31.05.2010r. północna, mniejsza część działki położona jest w terenie zabudowy miejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej – M1, natomiast większa, centralna i południowa część działki położona jest w terenie zieleni nieurządzonej – ZR. 
Wojewoda Małopolski decyzją znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r. stwierdził nabycie z mocy prawa, z dniem 1.07.2000r. Przez Gminę Myślenice, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Myślenice-miasto, obręb 0001 Myślenice 1, oznaczonej jako działka 146 o pow. 0,3944 ha, która zgodnie z wykazem synchronizacyjnym przyjętym do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starosty Myślenickiego z dnia 5.08.2016r., za nr P.1209.2016.3025 odpowiada parcelom gruntowym 816/2 i 817/2, objętym wykazem hipotecznym Lwh 542 gm. kat. Myślenice.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 100 000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 20 000 zł brutto

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2018r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 25 lipca 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg działka nr 146 Myślenice obr. 1” na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006  0020  0000  0071  0003. 
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki I przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania ich w użyczenia: działki o nr ewidencyjnym 1215/2, 1253/2, 1219, 1260/1, 1506/2, 1507, 1508 o łącznej pow. 1,8148, położonych w obr. 2 miasta Myślenice.


 

WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/36 o pow. 0,0978 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 37-38m, szerokości ok. 25m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 170m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  b) działka nr 882/37 o pow. pow. 0,1021 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 48-50m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 150m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/38 o pow. 0,0980 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 48-49m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 160m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/39 o pow. 0,0956 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 46-48m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 170m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  e) działka nr 882/40 o pow. 0,0928 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 45-46m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 180m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  f) działka nr 882/41 o pow. 0,0999 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 44-45m, szerokości ok. 22m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 190m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  g) działka nr 882/42 o pow. 0,0963 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 42-44m, szerokości ok. 22m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 200m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
   
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/36, cena wywoławcza 78 506,00 zł; wadium 7 800,00 zł          
  b) dla działki nr 882/37, cena wywoławcza 76 046,00 zł; wadium 7 600,00 zł          
  c) dla działki nr 882/38, cena wywoławcza 67 586,00 zł; wadium 7 300,00 zł          
  d) dla działki nr 882/39, cena wywoławcza 72 356,00 zł; wadium 7 200,00 zł          
  e) dla działki nr 882/40 cena wywoławcza 69 896,00 zł; wadium 7 000,00 zł           
  f) dla działki nr 882/41, cena wywoławcza 76 046,00 zł; wadium 7 600,00 zł           
  g) dla działki nr 882/42, cena wywoławcza 73 586,00 zł; wadium 7 400,00 zł            
 1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 2. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/36
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/37
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/38          
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/39          
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/40          
  - o godz. 13.00 dla działki nr 882/41          
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/42           

 

 1. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:   
a) dla działki nr 882/36 - 790 zł brutto; 
b) dla działki nr 882/37 - 770 zł brutto; 
c) dla działki nr 882/38 - 680 zł brutto; 
d) dla działki nr 882/39 - 730 zł brutto; 
e) dla działki nr 882/40 - 700 zł brutto; 
f) dla działki nr 882/41 - 770 zł brutto;  
g) dla działki nr 882/42 - 740 zł brutto; 
- ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/28 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 90m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  b) działka nr 882/29 o pow. 0,0801 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie wieloboku o długości ok. 39m, szerokości ok. 17-24m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce.
  W odległości ok. 90m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: 88MN1, 89MN1, 90MN1 – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/30 o pow. 0,0802 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 39-40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 100m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/31 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 100m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  e) działka nr 882/32 o pow. 0,0835 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41-42m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 110m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  f) działka nr 882/33 o pow. 0,0842 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 38-42m, szerokości ok. 16-20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 120m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  g) działka nr 882/34 o pow. 0,4064 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 98-110m, szerokości ok. 36-40m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 120m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz częściowo ZR – tereny zieleni nieurządzonej
  o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.    
  h) działka nr 882/35 o pow. 0,0866 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie wieloboku o długości ok. 20-37m, szerokości ok. 22-25m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 150m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

 

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/28, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  b) dla działki nr 882/29, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł          
  c) dla działki nr 882/30, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  d) dla działki nr 882/31, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł          
  e) dla działki nr 882/32, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł          
  f) dla działki nr 882/33, cena wywoławcza 68 666,00 zł; wadium 6 800,00 zł           
  g) dla działki nr 882/34, cena wywoławcza 255 872,00 zł; wadium 25 600,00 zł      
  h) dla działki nr 882/35, cena wywoławcza 71 126,00 zł; wadium 7 100,00 zł          
  Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 1. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 26 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/28
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/29
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/30          
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/31           
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/32          
  - o godz. 13.00 dla działki nr 882/33          
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/34          
  - o godz. 15.00 dla działki nr 882/35          
   
 4. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:   
a) dla działki nr 882/28 – 670 zł brutto;
b) dla działki nr 882/29 – 690 zł brutto;
c) dla działki nr 882/30 - 670 zł brutto; 
d) dla działki nr 882/31 - 670 zł brutto; 
e) dla działki nr 882/32 - 690 zł brutto; 
f) dla działki nr 882/33 - 690 zł brutto;  
g) dla działki nr 882/34 – 2 560 zł brutto;         
h) dla działki nr 882/35 - 720 zł brutto; 
 - ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


WARUNKI I PRZETARGU
USTNEGO NIEOGRANICZONEGO
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

 

Przedmiot przetargu

 1. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości ok. 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i ok. 30km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira
  i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą
  o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.    
       
  - Działka nr 882/9 o pow. 0,1151 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej oraz tereny dróg dojazdowych (MN, KDD). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.
  - Działka nr 882/22 o pow. 0,2003 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka została wydzielona pod drogę wewnętrzną. W planie miejscowym: tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny dróg dojazdowych i drogi wewnętrzne (MN, KDD, KDW). Udział 1/30 zbywany dla wszystkich działek jako obsługa komunikacyjna.     
  a) działka nr 882/18 o pow. 0,0206 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41m, szerokości ok. 5m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W pobliżu działki przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: KDW – drogi wewnętrzne. Działka nr 882/18 wraz z działką nr 882/23 tworzyć będą jedną nieruchomość.  
  Działka nr 882/23 o pow. pow. 0,0774 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 42-44m, szerokości ok. 18m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 30m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  b) działka nr 882/19 o pow. 0,0838 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  c) działka nr 882/20 o pow. 0,0851 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 21m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej,
  z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.       
  d) działka nr 882/21 o pow. 0,0203 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00024309/1. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 41m, szerokości ok. 5m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: KDW – drogi wewnętrzne. Działka nr 882/21 wraz z działką nr 882/26 tworzyć będą jedną nieruchomość   
  Działka nr 882/26 o pow. 0,0728 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 18m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce.
  W odległości ok. 60m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa. W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.      
  e) działka nr 882/24 o pow. 0,0950 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 44-50m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 50m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  f) działka nr 882/25 o pow. 0,1084 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 50-56m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 70m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.   
  g) działka nr 882/27 o pow. 0,0810 ha, księga wieczysta nr KR1Y/00084568/2. Działka
  o kształcie zbliżonym do prostokąta o długości ok. 40m, szerokości ok. 20m. Teren płaski. Nieruchomość niezagospodarowana, porośnięta w całości roślinnością trawiastą. Brak mediów na działce. W odległości ok. 80m przebiega sieć energetyczna, wodno-kanalizacyjna oraz gazowa.
  W planie miejscowym cała działka: MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną.     
  Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 tekst jedn. z póź. zm) upłynął w dniu: 15 listopada 2017 roku.
 2. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg

 1. Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych
  nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). W cenie sprzedaży i wadium zawarty podatek VAT. 
  a) dla działki nr 882/18 i nr 882/23, cena wywoławcza 76 415,00 zł; wadium 7 600,00 zł    
  b) dla działki nr 882/19, cena wywoławcza 72 356,00 zł; wadium 7 200,00 zł          
  c) dla działki nr 882/20, cena wywoławcza 73 586,00 zł; wadium 7 300,00 zł          
  d) dla działki nr 882/21 i nr 882/26, cena wywoławcza 72 602,00 zł; wadium 7 300,00 zł    
  e) dla działki nr 882/24, cena wywoławcza 78 506,00 zł; wadium 7 800,00 zł          
  f) dla działki nr 882/25, cena wywoławcza 88 346,00 zł; wadium 8 800,00 zł           
  g) dla działki nr 882/27, cena wywoławcza 66 206,00 zł; wadium 6 600,00 zł            
 1. Przetarg ustny nieograniczony przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
 2. Komisja przetargowa przeprowadza czynności sprawdzające i dopuszcza uczestników do przetargu. Komisja nie dopuści uczestnika do przetargu w przypadku:

a) braku wpłaty wadium,

b) braku możności stwierdzenia tożsamości osoby lub braku stosownego pełnomocnictwa,

c) niezłożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 1, 2).

 1. Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości określonej w pkt. 4, w sposób określony w pkt. 8 niniejszych warunków przetargowych oraz:

- udokumentowania legitymacji do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych – dowód osobisty lub paszport),

- w przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

- udokumentowania legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości w przypadku działania przez pełnomocnika (pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego),

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 1 do warunków przetargu,

- złożenie pisemnego oświadczenia w treści stanowiącej załącznik nr 2 do warunków przetargu
(w przypadku wpłacenia wadium gotówką).

Powyższe dokumenty należy złożyć Komisji Przetargowej.

 1. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 20 lipca 2018r. włącznie i należy je wpłacić na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:   89 86190006  0020  0000  0071  0003.
 2. Wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty.
 3. Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 25 lipca 2018r., w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13:          
  - o godz. 8.00 dla działki nr 882/18 i nr 882/23       
  - o godz. 9.00 dla działki nr 882/19 
  - o godz. 10.00 dla działki nr 882/20           
  - o godz. 11.00 dla działki nr 882/21 i nr 882/26     
  - o godz. 12.00 dla działki nr 882/24           
  - o godz. 13.0 dla działki nr 882/25 
  - o godz. 14.00 dla działki nr 882/27           
   
 4. Otwierając przetarg Przewodniczący Komisji Przetargowej:

- przedstawia skład Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje informacje dotyczące wystawionej do przetargu nieruchomości wraz z ceną wywoławczą;

- informuje iż ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Myślenice;

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu, z uwagi na spełnienie warunków określonych w pkt. 6 warunków przetargowych;

- informuje, że o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.         
W związku z powyższym postąpienie nie może być niższe niż:          
a) dla działki nr 882/18 i nr 882/23 - 770 zł brutto;  
b) dla działki nr 882/19 - 730 zł brutto;        
c) dla działki nr 882/20 - 740 zł brutto;        
d) dla działki nr 882/21 i nr 882/26 - 730 zł brutto;  
e) dla działki nr 882/24 - 790 zł brutto;        
f) dla działki nr 882/25 - 890 zł brutto;         
g) dla działki nr 882/26 - 670 zł brutto;        
- ustala z uczestnikami przetargu wysokość postąpienia;

- informuje, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

- informuje, że wygrywający przetarg zobowiązany będzie do wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż przed dniem zawarcia umowy notarialnej oraz do zawarcia tej umowy do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu, w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice;

- poucza o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej.

 1. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie podnosząc do góry rękę kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 3. Po ustaniu zgłaszania postąpień, Przewodniczący komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub firmę, która przetarg wygrała.
 4. Z przetargu zostanie sporządzony protokół, który zawierał będzie rozstrzygnięcie przetargu.
  Protokół podpisany przez członków Komisji Przetargowej oraz osobę, która wygrała przetarg stanowić będzie podstawę zawarcia umowy notarialnej.
 5. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.                                          
  Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie im zwrócone w terminie
  3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.
  Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice.
 6. Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do:       
  - niezwłocznego zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Urząd Miasta
  i Gminy Myślenice, nie później niż do trzech miesięcy od dnia zamknięcia przetargu w przypadku nie zaistnienia okoliczności z §11 ust. 2 opisanego w pkt. 17 rozporządzenia;

- wpłacenia jednorazowo ceny uzyskanej w wyniku przetargu, nie później niż na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Myślenice, Bank Spółdzielczy
w Wieliczce O/Myślenice numer rachunku:    89 86190006  0020  0000  0071  0003.          
Przez spełnienie terminu płatności uważa się datę faktycznego wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy;

- koszty ewentualnego wskazania granic ponosi Nabywca;

- Nabywca zobowiązany jest do przedłożenia innych dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, niedostarczenie powyższych dokumentów spowoduje odstąpienie od zawarcia umowy i przepadek wadium;

- poniesienie opłat notarialnych, sądowych i skarbowych związanych z nabyciem nieruchomości.

 1. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpi do przetargu lub jeżeli żaden z uczestników przetargu ustnego nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Zgodnie z §12 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. W sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu. Informacja będzie wywieszona na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
 3. W sprawach dotyczących przebiegu przetargu nie wynikających z niniejszych warunków, decyduje Przewodniczący Komisji Przetargowej.
 4. Ogłoszenie o przetargu ukazało się w Gazecie Myślenickiej w dniu 20.06.2018r. i na stronie internetowej - „www.myslenice.pl”.
 5. Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.
 6. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pokój 21 lub 26, telefon 12-63-92-329, 12-63-92-336.

Załączniki: Warunki przetargu

 


MI.GNR.6840.10.2017                                                                                            Myślenice, 20.06.2018r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice,
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/22

Nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Trzemeśnia, gmina Myślenice w odległości około 650m od centrum miejscowości, ok. 7 km w kierunku południowo-wschodnim od Myślenic i około 30 km od Krakowa. Lokalizacja ogólna dobra, w miejscu atrakcyjnym krajobrazowo, w obrębie Beskidu Makowskiego, u podnóża góry Kamiennik w paśmie Lubomira i Łysiny. W sąsiedztwie od strony zachodniej znajdują się tereny rekreacyjne i boiska sportowe LKS „Skalnik”, od strony północnej tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, od strony wschodniej i południowej otwarte tereny rolne i leśne. Dojazd wewnętrzną drogą o nawierzchni asfaltowej, a następnie gruntowej.

Cena wywoławcza nieruchomości zawiera również udział 1/30 w działkach drogowych nr 882/9 o pow. 0,1151 ha (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, KDD) i nr 882/22 o pow. 0,0851 ha (KR1Y/00084568/2, plan miejscowy MN, KDW). Ceny zawierają podatek VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 24 lipca 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala nr 13:

o godz. 8.00 dla działki nr 882/10 o pow. 0,0854 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 77 276,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 9.00 dla działki nr 882/11 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,

o godz. 10.00 dla działki nr 882/12 o pow. 0,0855 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 73 586,00 zł, wadium 7 400,00 zł,

o godz. 11.00 dla działki nr 882/13 o pow. 0,1484 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 104 336,00 zł, wadium 10 400,00 zł,

o godz. 12.00 dla działki nr 882/14 o pow. 0,1042 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 13.00 dla działki nr 882/15 o pow. 0,1041 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN, ZR, ZL), cena wywoławcza 74 816,00 zł, wadium 7 500,00 zł,

o godz. 14.00 dla działki nr 882/16 o pow. 0,0802 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 72 356,00 zł, wadium 7 200,00 zł,

o godz. 15.00 dla działki nr 882/17 o pow. 0,0844 ha, (KR1Y/00024309/1, plan miejscowy MN), cena wywoławcza 76 046,00 zł, wadium 7 600,00 zł,

Wadium należy wnieść najpóźniej do 20 lipca 2018r. włącznie. W formie przelewu bankowego z dopiskiem „Przetarg Trzemeśnia numer działki ….. „ (jeśli chęć zakupu dotyczy kilku działek należy wykonać kilka przelewów) na rachunek Gminy Myślenice:  89 86190006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.

Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka” oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Załącznik: Warunki przetargu

 


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.118.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 15 czerwca 2018 r.

W sprawie:  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

            Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 182/XXII/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 25 lat, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej,  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice przy ul. Zdrojowej, część działki ewidencyjnej nr 431/1 o pow. 75 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Informacja

o odwołaniu drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na 30-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 2018 poz. 121 tekst jednolity ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice odwołuje wyznaczony na dzień 22 czerwca 2018r. na godz. 9.00 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości oznaczonej jako działka ewid. 628/52 pow. 1,6626 ha położona w obrębie 4 miasta Myślenice, przy  ul. Parkowej 1F.

Powodem odwołania przetargu jest brak możliwości przekazania przedmiotu dzierżawy osobie, która przetarg wygra.

Myślenice 08.06.2018 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 200m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 07.06.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 700/3 o pow. 300m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 18 maja 2018 r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 421/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 20 lat, po umowie zawartej na 10 lat, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Zdrojowej; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 80 pow. ok. 0,04 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na 
30-letnią dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren UW1 – przeznacza się pod ośrodki wypoczynkowo - turystyczne. Warunki wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego – dla terenu UW1: utrzymuje się istniejącą zabudowę ośrodków z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz nowej budowy nowych obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem; obiekty wymagające wyposażenia w wodę i odprowadzenie ścieków należy podłączyć do miejskich systemów: wodociągowego i kanalizacyjnego; powierzchnia działek nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem ternu pod niezbędna komunikację wewnętrzną, powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną;  wysokość budynków  liczona od poziomu gruntu wzdłuż  osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9,0 m; w przestrzeni poddasza może być wbudowana nie więcej niż jedna kondygnacja użytkowa; maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5m; maksymalna wysokość podmurówki w przypadku spadku terenu, liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekraczać 1,2 m; kształt rzutu budynku  prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą; dach dwuspadowy, symetryczny, o jednakowym nachyleniu  połaci :37-45 stopni, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji minimum 60 cm; dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami lub prostokątnymi oknami połaciowymi, przy zachowaniu ich  odległość  od krawędzi połaci dachowej minimum 1,5 m; otwory okienne i drzwiowe - prostokątne; kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym, czerwonobrązowym bądź brązowym; drewniane i kamienne elementy konstrukcyjne - w kolorze naturalnym.

Cena wywoławcza wynosi: 11.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 2.200 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 110 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 19 czerwca 2018 r. włącznie, w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Pierwszy przetarg miał miejsce 18 maja 2018 r.
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 czerwca 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie z mocą od 1 lipca 2018 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
 • podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
 • osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-29.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki dzierżawyZARZĄDZENIE nr OA.0050.74.2018
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 7.05.2018 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2) i 3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2017.1875 – tekst jednolity ze zm./, art. 13 ust. 1, art 23 ust. 1, art 25 ust. 1 i 2, art 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.2018.121 – tekst jednolity ze zm./ oraz uchwały nr 270/XXXVIII/98 Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata – Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice – zarządza co następuje:

§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 1, oznaczoną jako działka nr 146 o pow. 0,3944 ha uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. 
2. Wojewoda Małopolski decyzją znak: WS-VII.7510.1.38.2017.PK z dnia 4.09.2017r. stwierdził nabycie z mocy prawa, z dniem 1.07.2000r. przez Gminę Myślenice, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce ewidencyjnej Myślenice-miasto, obręb 0001 Myślenice 1, oznaczonej jako działka 146 o pow. 0,3944 ha, która zgodnie z wykazem synchronizacyjnym przyjętym do państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starosty Myślenickiego z dnia 5.08.2016r., za nr P.1209.2016.3025 odpowiada parcelom gruntowym 816/2 i 817/2, objętym wykazem hipotecznym Lwh 542 gm. kat. Myślenice.

§ 2

Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość została objęta wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, natomiast informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w "Gazecie Myślenickiej" oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaZARZĄDZENIE nr OA.0050.75.2018
 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 08.05.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  2017, poz.1875 ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121 ze zm.), zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wynajęcia na okres 12 miesięcy lokal znajdujący się w budynku wielolokalowym w Myślenicach, Rynek 27, wymieniony w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu  na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia
 


ZARZĄDZENIE NR 71
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 30.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1698 o pow. 4m², położonej w obr. 1 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod umieszczenie tablicy reklamowe


ZARZĄDZENIE NR 70
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 25.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 712/15 o pow. 220m2, położonej w obr. 3 miasta Myślenice na stoku Góry Plebańskiej, z przeznaczeniem pod uprawy rolne


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.57.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 4 kwietnia 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami) oraz Uchwały Nr 420/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas oznaczony 5 lat, po umowie zawartej na 6 miesięcy, umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w obr. 4 miasta Myślenice przy ulicy Parkowej; Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.45.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29 marca 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, w obrębie 4 miasta, działkę ewidencyjną numer 628/52 pow. 1,6626 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

 

PRZEDMIOT PRZETARGU

Przedmiotem przetargu jest działka ewidencyjna nr 628/52 o pow. 1,6626 ha położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej 1F, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem pawilonu mieszkalno - restauracyjnego oraz budynkiem sanitariatów.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren UW1 – przeznacza się pod ośrodki wypoczynkowo - turystyczne. Warunki wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego – dla terenu UW1: utrzymuje się istniejącą zabudowę ośrodków z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz nowej budowy nowych obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem; obiekty wymagające wyposażenia w wodę i odprowadzenie ścieków należy podłączyć do miejskich systemów: wodociągowego i kanalizacyjnego; powierzchnia działek nie wykorzystana pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem ternu pod niezbędna komunikację wewnętrzną, powinna być zagospodarowana zielenią urządzoną; wysokość budynków liczona od poziomu gruntu wzdłuż osi rzutu do kalenicy nie może przekraczać 9,0 m; . w przestrzeni poddasza może być wbudowana nie więcej niż jedna kondygnacja użytkowa; maksymalna odległość dolnej krawędzi okapu od średniego poziomu terenu w obrysie rzutu budynku nie może przekraczać 4,5m; maksymalna wysokość podmurówki w przypadku spadku terenu, liczona jako średnia arytmetyczna wysokości odstokowej i przystokowej - nie może przekraczać 1,2 m; kształt rzutu budynku prostokątny bądź złożony z prostokątów połączonych ze sobą; dach dwuspadowy, symetryczny, o jednakowym nachyleniu połaci :37-45 stopni, z wysuniętymi okapami wzdłuż dłuższej elewacji minimum 60 cm; dopuszcza się doświetlenie poddasza lukarnami nakrytymi dwuspadowymi daszkami lub prostokątnymi oknami połaciowymi, przy zachowaniu ich odległość od krawędzi połaci dachowej minimum 1,5 m; otwory okienne i drzwiowe - prostokątne; kolorystyka - pokrycie dachu w kolorach: czerwonym, czerwonobrązowym bądź brązowym; drewniane i kamienne elementy konstrukcyjne - w kolorze naturalnym.

Cena wywoławcza wynosi: 15.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)

Wysokość wadium wynosi: 3.000 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 150 zł

Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.

Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 15 maja 2018 r. włącznie, w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer: 89 86190006 0020 0000 0071 0003 lub gotówką w kasie Urzędu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.

Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 maja 2018 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Umowa dzierżawy zawarta zostanie z mocą od 1 czerwca 2018 roku.

Warunkiem udziału w przetargu jest:

 • wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,

 • podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,

 • osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-29.

Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUNKI DZIERŻAWY

działki 628/52 obr. 4 miasta Myślenice

integralna część ogłoszenia o przetargu

Działka 628/52 wydzierżawiana jest na cel rozbudowy bazy turystyczno-mieszkaniowej w rekreacyjnej dzielnicy Miasta – Zarabie.

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca wykona inwestycję: wybuduje całorocznie funkcjonujący, stały obiekt/-y/, w którym znajdzie się minimum 70 miejsc noclegowych.

Wydzierżawiający na okres wynoszący maksymalnie 2 lata od czasu przejęcia terenu umową dzierżawy zapewni Dzierżawcy zniżkę w płatności czynszu dzierżawy – czynsz wynosił będzie 15% kwoty wylicytowanej w przetargu.

Wydzierżawiający określa ostateczny termin zakończenia inwestycji (potwierdzony właściwym dokumentem PNB) na dzień 31 maja 2023 roku. Niedopełnienie tego obowiązku skutkowało będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym, a Dzierżawca będzie miał miesiąc na usunięcie z terenu nieruchomości i ruchomości, będących jego własnością.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................

legitymująca/y się …........................................................Seria …............ Nr …................................

reprezentujący ...............................................................................................................................

...................................................................................................................................................

oświadczam, że:

1) zapoznałam/em się:

 • z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................

....................................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

 • ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;

oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.

2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.

……..….................................................

podpis osoby składającej oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

** dotyczy wyłącznie osób fizycznych

Wersja edytowalna - Ogłoszenie o przetargu Pole Biwakowe

 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje

iż w dniu 04.04.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1219 o pow. 0,0033 ha, położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek 


MI.GOS.7151.7.2018

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.53.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 04.04.2018 r.

 

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2017, poz.1875) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018, poz.121), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do wynajęcia na okres 1 roku dziewięć stanowisk garażowych o powierzchni 12,65 m2 każde, w budynku murowanym położonym przy ul. 3-go Maja 16 w Myślenicach, wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.45.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

z dnia 29 marca 2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.121, tekst jednolity ze zmianami); Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zarządza, co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w Myślenicach, w obrębie 4 miasta, działkę ewidencyjną numer 628/52 pow. 1,6626 ha, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu na okres 21 dni. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje

W dniu 20.03.2018 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym: część działki o nr ewidencyjnym 1219 o pow. 0,0072 ha, położonej w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek.


MI.GNR.6840.11.2017

Informacja o wyniku przetargu

W dniu 1 marca 2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1/1280 udziału w niezabudowanej nieruchomości położonej w Łękach oznaczonej jako działka nr 288 o pow. 0,33 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00084109/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 1 osobę, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 740,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 750,00 zł brutto zaproponował Pan Krzysztof Zięba, zostając Nabywcą 1/1280 udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 288 położonej w Łękach.


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.27.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.02.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

Treść zarządzenia i załącznik do zarządzenia


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

czytaj więcej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.14.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.13.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 29.01.2018 r

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż udziału 1/1280 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej, 
stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Łękach, Gmina Myślenice, oznaczona jako działka nr 288 o pow. 0,33 ha, objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00084109/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.

Ogłoszenie o przetargu
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1 do warunków przetargu
Załącznik nr 2 do warunków przetargu


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

W dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 2 lat i 9 miesięcy; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ulicy Słowackiego, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej – sprzedaż obwarzanków.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 21.12.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony; działka ewidencyjna nr 700/3 o pow. 300 m2, objęta Księgą Wieczystą nr KW KR1Y/00048217/3; położona w obr. 3 miasta Myślenice, z przeznaczeniem nieruchomości na cele rolne


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 19.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42

czytaj dalej 


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
informuje

o wynikach I publicznych przetargach ustnych nieograniczonych z dnia 18.12.2017r. na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Myślenice położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

czytaj dalej


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.274.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 5.12.2017 roku

W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

treść zarządzenia
załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 05.12.2017r została podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat ; działka ewidencyjna nr 846/3 o pow. 0,0164 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1Y/00031233/9 położona w obr. 2 miasta Myślenice przy ul. Kniaziewicza – wydzierżawienie działki z możliwością zagospodarowania jej w formie przydomowego terenu zielonego.

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.273.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia  5.12.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.266.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.263.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.11.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/22, 882/28, 882/29, 882/30, 882/31, 882/32, 882/33, 882/34, 882/35, 882/36, 882/37, 882/38, 882/39, 882/40, 882/41, 882/42 

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Myślenice, 
położonych w Trzemeśni, oznaczonych jako działki nr 882/9, 882/10, 882/11, 882/12, 882/13, 882/14, 882/15, 882/16, 882/17, 882/18, 882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 882/25, 882/26, 882/27

Treść ogłoszenia
Warunki przetargu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.222.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 4.10.2017 roku
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.221.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 04.10.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.220.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.219.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 2 października 2017 r.


w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.211.2017
Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach
z dnia 26.09.2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.195.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

Treść ogłoszenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.183.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 31 lipca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.175.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.159.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 5.07.2017r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.151.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 23.06.2017r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza I przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice 

Z uwagi na położenie w strefie zagrożeń powodzi historycznych oraz na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości (w terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków) będącej przedmiotem sprzedaży wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych. Nieruchomość zbywana ma poprawić konfigurację i sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Polance, składa się z działki nr 492/12 o pow. 0,0253 ha będąca własnością Gminy Myślenice objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00048041/7 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Lokalizacja ogólna dobra, odległość od centrum miasta ok. 2 km. Sąsiedztwo bezpośrednie stanowi zabudowa przemysłowo-usługowa oraz rzeka Raba i tereny zielone. Przedmiotowe działki w większości stanowią rów o szerokości ok. 5-6,5m i długości ok. 93-94m. Teren działek niezagospodarowany, znacznie obniżony w stosunku do otaczającego terenu. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej - słaby. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się ok. 500m od  centrum miejscowości. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej, do której działka przylega od strony północnej. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz tereny zieleni nieurządzonej i niewielki ciek wodny. Działka posiada nieregularny kształt. Teren nieogrodzony, niezagospodarowany, częściowo zadrzewiony i zakrzewiony. Dostęp do sieci infrastruktury technicznej – dobry, na działce bądź działkach sąsiednich. Sieć energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna, sieć gazowa w odległości do 100m.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka, uchwalonym uchwałą nr 303/XLVI/2006 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 7.02.2006r. (Dz.Urz. Nr 164 z 5.04.2006r.) oraz jego późniejszą zmianą uchwaloną uchwałą nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 24.10.2012r. Dla części wydzielonej na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 199/XXV/2012 z dnia 28.09.2012r. (Dz.Urz. Poz. 5650 z 7.11.2012r.) przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze typu "ZR", tj. w terenach zieleni nieurządzonej z podstawowym przeznaczeniem pod łąki, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń położoną wzdłuż cieków wodnych pełniące ważną rolę połączeń w systemie węzłów i korytarzy ekologicznych. W terenach tego przeznaczenia obowiązuje zakaz realizacji nowych budynków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5000,00 zł brutto (zwolnione z podatku VAT)
Wysokość wadium wynosi: 500 zł brutto 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 31 lipca 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Wadium należy wnieść najpóźniej do 24 lipca 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice:  89 8619  0006  0020  0000  0071  0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: „Gazeta Myślenicka”  oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać
w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.

Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu - załącznik nr 1
Warunki przetargu - załącznik nr 2


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.150.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 20.06.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE nr OA.0050.140.2017
Burmistrza Miasta i Gminy  Myślenice
z dnia 07 czerwca 2017 roku
 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na czas oznaczony 30 lat
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:

1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi:    2.800 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    2.800 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 30 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Pierwszy przetarg miał miejsce w dniu 28 kwietnia 2017 r.
Drugi przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
W Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31 można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu oraz zapoznać się z treścią przyszłej umowy dzierżawy. 
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.

WARUNKI DZIERŻAWY 
części działki 1139/7 i działki 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy. Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy kortów odkrytych.


OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria ............ Nr …................................
reprezentujący .....................................................................................................................................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…............................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.117.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.05.2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.116.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 maja 2017 r.

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia 

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.113.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r

W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załacznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.114.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 8 maja 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

Wykaz nieruchomości


MI.GOS.7151.VIII.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.106.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 27.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Treść zarządzenia


MI.GNR.6845.83.2.2017.S

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.94.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GNR.6845.81.2.2017.S 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.93.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 24.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.91.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


MI.GOS.7021.25.2017

ZARZĄDZENIE nr OA.0050.90.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 19.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia
Załącznik do zarządzenia


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10 kwietnia 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.MI.GNR.6845.48.2.2017.RW
   

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.86.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


MI.GNR.6845.91.2.2017.O1 

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.85.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 10.04.2017 r.


W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.

Treść zarządzenia.
Załącznik do zarządzenia.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU
Przedmiotem przetargu jest część działki 628/10 o pow. około 0,0330 ha, zabudowana budynkiem bufetu gastronomicznego oraz budynkiem toalet, położona w obr. 4 miasta Myślenice, przy ulicy Parkowej.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren ZP – teren przeznacza się pod miejski park wypoczynkowy, z zielenią wysoką i niską, plażami, ścieżkami spacerowymi, urządzeniami i placami gier i zabaw; dopuszcza się lokalizacje wolnostojących tymczasowych obiektów usługowych związanych z rekreacją o charakterze architektury parkowej. Utrzymuje się istniejące budynki czasowe usytuowane na terenie zalewowym rzeki Raby. Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 1% powierzchni terenu.

Cena wywoławcza wynosi:    1.000 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi:    1.000 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 10 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
- osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.62.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 21.03.2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

treść zarządzenia.pdf

MI.GNR.6845.72.1.2017.O2

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.65.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 28.03.2017 r.

 

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2016r. poz. 446 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. Poz. 2147, tekst jednolity ze zm.), zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 2 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 1244/9 o pow. ok. 15m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia.doc
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice

PRZEDMIOT PRZETARGU:
Przedmiotem przetargu są działki położone w obr. 3 miasta Myślenice, przy ulicy Mostowej:
1) część działki 1139/7 pow. około 0,0520 ha, objęta księga wieczystą KR1Y/00047162/5, zabudowana budynkiem szatniowo – gospodarczym;
2) działka 1139/8 pow. 0,1886 ha, objęta księgą wieczystą KR1Y/00080330/7, zabudowana: dwoma kortami tenisowymi, boiskiem treningowym ze ścianką oraz boiskiem do badmintona.
W planie zagospodarowania przestrzennego teren 1.US.1 – teren sportu i rekreacji z podstawowym przeznaczeniem pod obiekty sportowe oraz terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne wraz z zapleczem; poza przeznaczeniem podstawowym dopuszcza się: obiekty handlowo-usługowe, obiekty małej architektury, zieleń urządzona – zieleńce i skwery, dojścia, dojazdy, ścieżki rowerowe.

Cena wywoławcza wynosi: 3.075 zł brutto (wysokość jednomiesięcznego czynszu, w tym 23% VAT)
Wysokość wadium wynosi: 3.075 zł brutto

Minimalna wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż: 40 zł
Licytacji podlega miesięczny czynsz dzierżawy.  
Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2017 r. włącznie w formie przelewu bankowego lub gotówki na rachunek Gminy Myślenice prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Wieliczce O/Myślenice numer:  89 86190006  0020  0000  0071  0003 lub gotówką w kasie Urzędu.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy.
Wadium osoby wygrywającej przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu.

TERMINY
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.

Warunkiem udziału w przetargu jest:
wniesienie wadium w wyznaczonym terminie,
podpisanie i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z dodatkowymi warunkami dzierżawy,
osobiste wstawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie.


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 26 lub 21, tel 639-23-36 lub 639-23-31.
Warunki dzierżawy wraz z oświadczeniem, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 26 w godzinach pracy Urzędu.


WARUNKI DZIERŻAWY 
działek 1139/7 i 1139/8 obr. 3 miasta Myślenice

Na wydzierżawionym terenie Dzierżawca zmodernizuje istniejące korty tenisowe oraz przeprowadzi inwestycję obejmującą budowę trwałego zadaszenia umożliwiającego użytkowanie kortów przez cały rok. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione zostaną  w ciągu 2 (dwóch) lat od podpisania umowy dzierżawy i taki stan użytkowania pozostanie przez cały okres dzierżawy.
Dzierżawca przez cały okres dzierżawy będzie nieodpłatnie umożliwiał korzystanie z  pomieszczeń sanitarnych i szatniowych znajdujących się w budynku na działce 1139/7, Dzierżawcy  kortów odkrytych.

OŚWIADCZENIE uczestnika przetargu

Ja .................................................................................................................................................
legitymująca/y się …........................................................Seria …............ Nr …................................
reprezentujący ...............................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
oświadczam, że:
1) zapoznałam/em się:
z warunkami przetargu na dzierżawę nieruchomości ….........................................................
…....................................................................… i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
ze stanem faktycznym ww. nieruchomości (stanem technicznym zabudowań)* i przyjmuję go bez zastrzeżeń oraz wyrażam gotowość wydzierżawienia nieruchomości bez zastrzeżeń w obecnym stanie;
oraz oświadczam, że nie będę wnosić żadnych roszczeń z tego tytułu wobec Gminy Myślenice.
2)** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym również udostępnianie ich do publicznej wiadomości, w zakresie zbycia w drodze przetargu ww. nieruchomości.


……..….................................................
podpis osoby składającej oświadczenie     
* niepotrzebne skreślić
** dotyczy wyłącznie osób fizycznych
ZARZĄDZENIE NR OA.0050.60.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 22 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami);  zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 0,0330 ha, zabudowaną budynkiem „Bufetu Pod Zielonym Słoniem”, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy                w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja           o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.3.2016
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6840.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.
wykaz.pdf


Nasz znak: MI.GNR.6823-6840.2.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.41.2017 z dnia 8.03.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Myślenicach obręb 2, oznaczoną jako działka nr 846/4 o pow. 0,0023 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00031233/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach  Wydział Ksiąg Wieczystych oraz decyzja Wojewody Małopolski nr WS-VII.7532.1.353.2016.KM z dnia 10.11.2016r. na nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 2 oznaczoną jako działka nr 850/2 o pow. 0,0010 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/0007463/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 8.03.2017r. do 29.03.2017r. (21 dni).ZARZĄDZENIE NR OA.0050.39.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 1 marca 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami); zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 3 miasta Myślenice przy ulicy Mostowej, działkę 1139/8 o pow. 0,1886 ha oraz cześć działki 1139/7 o pow. ok. 0,0520 ha, zabudowaną kortami tenisowymi, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni oraz zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do zarządzeniaMI.GNR.6840.14.2015

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: III publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 900 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji,
o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.MI.GNR.6840.3.2016

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 22.02.2017r. na godz. 1000 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 lutego 2017r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 80 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że II publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.Myślenice, 13.02.2017 r.
MI.GNR.6845.2.2017.IB

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.26.2017
Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
z dnia 1 lutego 2017 r.

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, jednolity tekst ze zmianami), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, jednolity tekst ze zmianami) oraz Uchwały Nr 263/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas nieoznaczony, po uprzedniej umowie zawartej na 1 rok, części działki 628/10 stanowiącej nieruchomość położoną w obr. 4 miasta Myślenice; zarządzam  co następuje:

§1

Przeznacza się do wydzierżawienia nieruchomość położoną w obrębie 4 miasta Myślenice, część działki ewidencyjnej nr 628/10 pow. ok. 15 m2, wymienioną w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz nieruchomości, o której mowa w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach na okres 21 dni, a ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie umieszczona  w Gazecie Myślenickiej oraz na stronie internetowej Urzędu.

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wydziałowi Mienia.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzeniaMyślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6845.90.3.2016.O2

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.01.2017 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat; działka ewidencyjna nr 1243/10 o pow. 0,0001 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00055774/7; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej -sprzedaż obwarzanków.Myślenice, 16.01.2017 r.
MI.GNR.6840.14.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice

Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ul. Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 22.06.2016r., drugi przetarg 15.12.2016r. z wynikami negatywnymi.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działka znajduje się w terenie - 10MN1, teren z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na działce nr 533 realizowana jest inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Jest to obiekt murowany, piętrowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką ceramiczną. Powierzchnia zabudowy 196 m2, powierzchnia użytkowa 353,92 m2. Budowa realizowana jest w oparciu o pozwolenie na budowę. Budynek znajduje się w stanie surowym otwartym. Stopień zaawansowania prac budowlanych na dzień wyceny szacuje się na poziomie 34,25%.
Realizowany budynek ma odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego widoczne m.in. na elewacjach budynku. Konieczność wykonania projektu zamiennego, zgodnie z decyzjami odpowiednich organów.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT)
Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetargu


Myślenice, 16.01.2017r.
MI.GNR.6840.9.2016


Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 15 grudnia 2016r. z wynikiem negatywnym.
Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 1, przy ulicy Sienkiewicza, oznaczona jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w północnej części miasta Myślenice, osiedle Dolne Przedmieście, zatwierdzonym uchwałą nr 152/XX/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 29.03.2012r. (Dz.U.WM. poz. 1806 z 24.04.2012r. wraz z późniejszymi zmianami), położona jest na obszarze typu: "1MN" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, "ZR" - tereny zieleni nieurządzonej oraz "KDZ" - drogi zbiorcze.
Odległość ok. 2,5 km od centrum miasta, bezpośrednio przy granicy z miejscowością Polanka, poza terenem zabudowy miejskiej i podmiejskiej, w obszarze typowo wiejskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny zielone i rolne. Działka według rejestru gruntów stanowi w całości grunt orny klasy IIIa. Przedmiotowa nieruchomość posiada mocno wydłużony kształt - długość od 148m w części zachodniej do 173m w części wschodniej, szerokości ok. 9-10m. Teren częściowo ogrodzony - częściowo od strony wschodniej i zachodniej działka posiada wspólne ogrodzenie z nieruchomościami sąsiednimi. Teren niezagospodarowany, w całości porośnięty nieurządzoną zielenią trawiastą. Dostęp do infrastruktury technicznej przeciętny - przez teren działki przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa, sieć energetyczna w zasięgu do 50m.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 80 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium wynosi: 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT)

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 22 lutego 2017r. o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, sala 13.
Wadium należy wnieść najpóźniej do 15 lutego 2017r. włącznie. W formie przelewu bankowego na rachunek Gminy Myślenice: 89 86190006 0020 0000 0071 0003. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek.
Informacje o ogłoszeniu została zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu, w prasie: "Gazeta Myślenicka" oraz na stronie internetowej Urzędu: www.myslenice.pl.
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miasta i Gminy Myślenice pok. 21 lub 26, tel 639-23-29 lub 639-23-36.
Warunki przetargu, które są integralną częścią niniejszego ogłoszenia udostępnione są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu www.myslenice.pl lub można je odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, pok. 21 lub 26 w godzinach pracy Urzędu.

Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Oświadczenie - załącznik 1 do warunków przetargu
Oświadczenie - załącznik 2 do warunków przetarguMyślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.10.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.2.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do zamiany nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Myślenice położoną w Głogoczowie, oznaczoną jako działka nr 1928/1 o pow. 0,0192 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00016511/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych na nieruchomości gruntowe położone w Głogoczowie oznaczone jako działki nr 1927/2 o pow. 0,0015 ha i nr 1929/2 o pow. 0,0313 ha objęte księgą wieczystą. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


Myślenice, 11.01.2017r.
Nasz znak: MI.GNR.6840.7.2015

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr OA.0050.6.2017 z dnia 9.01.2017 roku przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową położoną w Myślenicach obręb 4, oznaczoną jako działka nr 693/3 o pow. 0,0172 ha objętą księgą wieczystą nr KR1Y/00048216/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych uznając, że jest ona zbędna dla realizacji zadań publicznych należących do kompetencji gminy. Powyższe zarządzenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu w dniach od 9.01.2017r. do 30.01.2017r. (21 dni).


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.12.2016r. na godz. 9:00 na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, stanowiącej własność Gminy Myślenice. Nieruchomość objęta przetargiem znajduje się w Myślenicach obręb 4, przy ulicy Spokojnej 10, oznaczona jako działka nr 533 o pow. 0,0840 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00034112/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 8 grudnia 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 55 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 533 o pow. 0,0840 ha położonej w Myślenicach obręb 4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, o cenie wywoławczej 400 000zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 533 położonej w Myślenicach obręb 4, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
Dotyczy: I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2016r. na godz. 11:00 na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, położonej w Myślenicach obręb 1, oznaczonej jako działka nr 164 o pow. 0,1589 ha objęta księgą wieczystą nr KR1Y/00053201/6 Wydziału IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach.
W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 15 czerwca 2016r. nie zostało wniesione wadium w wysokości 10 000 zł brutto (w tym podatek VAT) i nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na działkę nr 164 o pow. 0,1589 ha położonej w Myślenicach obręb 1 o cenie wywoławczej 98 400zł brutto (w tym podatek VAT). W tej sytuacji, na podstawie art.40 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stwierdza się, że I publiczny ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr 164 położonej w Myślenicach obręb 1, zakończył się wynikiem negatywnym.


15.12.2016

Informacja o wyniku przetargu:
W dniu 15 grudnia 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Myślenicach obręb 1 oznaczonej jako działka nr 1858/76 o pow. 0,1229 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1Y/00047163/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Myślenicach - Wydział Ksiąg Wieczystych.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono: 2 osoby, niedopuszczone: brak.
Cena wywoławcza ustalona została w wysokości: 173 000,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Najwyższą cenę w trakcie licytacji w wysokości 176 460,00 zł brutto zaproponował Pan Tomasz Górka reprezentujący firmę FHU GIPSON, zostając Nabywcą nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1858/76 w Myślenicach obręb 1.


02.12.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 01.12.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony trzech lat działka o nr ewidencyjnym 570/10, KR1Y/00052271/0, położona w Borzęcie, o powierzchni 0,0566 ha,
z przeznaczeniem na uprawy rolne.


24.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej własność Gminy Myślenice.

czytaj całość
warunki I przetargu ustnego ograniczonego
załącznik nr 1
załącznik nr 2


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat: działka ewidencyjna nr 434/2  o pow. 0,0042 ha, KR1Y/00046780/6, położona w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cel prowadzenia działalności gastronomiczno-handlowej.


21.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 16.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 1436, KR1Y/00047162/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,1583 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/4, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


14.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że w dniu 10.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony: działka o nr ewidencyjnym 709/2, KR1Y/00018351/5, położona w obrębie 3 miasta Myślenice, o powierzchni 0,0300 ha, z przeznaczeniem na uprawy rolne.


07.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, że został podany do publicznej wiadomości w dniach od 7.11.2016r. do 28.11.2016r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy,  stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OA.0050.217.2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Myślenicach z dnia 7.11.2016r. Wykaz obejmuje samodzielny lokal mieszkaniowy nr 7 w budynku nr 2 na osiedlu 1000-lecia w Myślenicach wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w działce  nr 659/8 obręb 3 miasta Myślenice.

Załącznik nr 1


02.11.2016

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 02.11.2016 r. został podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 1 roku; działka ewidencyjne nr 846/2 o pow. 0,0186 ha, objęta Księgą Wieczystą KW KR1Y/00031233/9; położona w obr. 2 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na umożliwienie wykonania prac remonowo-budowlanych budynku znajdującego się w granicy działki, dojazdu oraz składowania materiałów budowlanych.


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 164 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Myślenice, działki nr 1858/76 Myślenice obręb 1.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


25.10.2016 r.

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w trakcie realizacji, działki nr 533 Myślenice obręb 4.

Przetarg
Warunki przetargu ustnego nieograniczonego
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


12.10.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice informuje, iż w dniu 12.10.2016 r. zostały podane do publicznej wiadomości na okres 21 dni, w formie wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres 10 lat; działki ewidencyjne nr: 1610/2 o pow. 0,0106 ha, KW KR1Y/00043601/7 i 1612/2 o pow. 0,0374 ha, KWKR1Y/00043638/5; położone w obr. 4 miasta Myślenice, z przeznaczeniem na cele techniczne związane z funkcjonowaniem sieci telekomunikacyjnej telefonii komórkowej, równocześnie obiekt pełni rolę wieży widokowej.