LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

Trzemeśnia


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzemeśnia w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 409/XLV/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Miejskiej: Nr 443/LI/2014 z dnia 29 września 2014r. oraz Nr 342/XL/2017 z dnia 30 października 2017r., zwanego dalej Planem.

Równocześnie informuję, że procedowana zmiana Planu uzyskała zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem RDOŚ Nr OO.410.8.20.2021.MZi z dnia 30.11.2021r. oraz pismem PPIS w Myślenicach Nr NZ.90831.36.21 z dnia 12.11.2021r.

Wyłożenie będzie odbywać się w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie. Projekt zmiany Planu wraz z informacją o odstąpieniu od wymogu sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko udostępniony będzie na stronie internetowej https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan-zagospodarowania-przestrzennego oraz na stronie podmiotowej BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Sali Ślubów – wejście od strony Rynku.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej info@myslenice.pl oraz ePUAP oraz formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice jest Burmistrz Miasta i Gminy, z siedzibą: Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://myslenice.pl/samorzad/urzad/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

Załączniki:
-Rysunek planu 
-Tekst planu
-Prognoza Oddziaływania na Środowisko
-Prognoza Skutków Finansowych Uchwalenia

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu

Osieczany


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Osieczany w Gminie Myślenice w jej granicach administracyjnych, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 120/XVIII/2019 z dnia 25 listopada 2019r., zwanego dalej Planem.

Równocześnie informuję, że procedowana zmiana Planu uzyskała zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko pismem RDOŚ Nr OO.410.8.19.2021.MZi z dnia 30 listopada 2021r. oraz pismem PPIS w Myślenicach Nr NZ.90831.35.21 z dnia 12 listopada 2021r.

Wyłożenie będzie odbywać się w dniach od 31 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie. Projekt zmiany Planu wraz z informacją o odstąpieniu od wymogu sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko udostępniony będzie na stronie internetowej https://myslenice.pl/samorzad/przydatne-dokumenty/plan-zagospodarowania-przestrzennego oraz na stronie podmiotowej BIP.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2022 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, w Sali Ślubów – wejście od strony Rynku.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Planu zgodnie z art. 18 ust. 1, 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2022.503 ze zm.). Uwagi do projektu zmiany Planu mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2022 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej info@myslenice.pl oraz ePUAP oraz formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi/wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 (UE) 2016/679 dalej zwane RODO informuję, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice jest Burmistrz Miasta i Gminy, z siedzibą: Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie; pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest pod adresem: https://myslenice.pl/samorzad/urzad/informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych.

Załączniki:
-Tekst planu
-Prognoza Oddziaływania na Środowisko
-Prognoza Skutków Finansowych Uchwalenia