Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w mieście Myślenice pn. „Myślenice Wschód” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbywa się w dniach od 30.10.2019r. do 19.11.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;
2. Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku pla­nu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzyg­nięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z
dnia 02 lipca 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze ponownego wyłożenia do publicznego wglądu oraz wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 18.10.2019r.
3. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.11.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Złożenia uwag do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko do dnia 03.12.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Tekst planu
Rysunek planu
Prognoza oddziaływania na środowisko
Rysunek prognozy