LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Deklaracja dostępności

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: www.myslenice.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Treści niedostępne

 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. 
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. nie posiadają szczegółowego opisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-08
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janusz Szczeciński
 • E-mail: janusz.szczecinski@myslenice.pl
 • Telefon: 12 63 92 314

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek przy ul. Rynek 8/9 w których mieszczą się poszczególne komórki organizacyjne UMiG Myślenice nie jest w pełni przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obsługa wszystkich petentów została zlokalizowana na poziomie „0” przy wejściu od strony ul. Jordana. Znajduje się tam Urząd Stanu Cywilnego oraz Sala Obsługi Klienta ze stanowiskami wszystkich Wydziałów oraz kasami. Wstęp na salę odbywa się przez automatycznie rozsuwane drzwi. Dodatkowo stanowisko Dziennika Podawczego zostało wyposażone w mobilną pętle indukcyjną. Dostęp do pozostałych pomieszczeń urzędu jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów. Komunikacja między poziomami odbywa się tylko klatkami schodowymi. W budynku brak toalet dostosowanych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W najbliższym sąsiedztwie wejścia do budynku od ul. Jordana zostały wyznaczone odpowiednio oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Na teren urzędu można wejść z psem asystującym.