LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 05 listopada 2020

Czyste powietrze - podwyższone dofinansowanie

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „Czyste Powietrze”, w ramach „dofinansowania podwyższonego” przygotowanego dla Polaków o niższych dochodach. Maksymalna kwota dofinansowania na wymianę kopciucha i termomodernizację domu to aż 37 000 zł.

Teraz również uboższe osoby mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza na terenie Myślenic oraz okolicznych sołectw, co jest szczególnie ważne w sytuacji rosnącego zagrożenia, wynikającego z rozprzestrzeniania się koronawirusa atakującego układ oddechowy.

O „podwyższone dofinansowanie” mogą ubiegać się osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby, o której mowa powyżej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekracza trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych


Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie „podwyższonego poziomu dofinansowania” do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Zaświadczenia o dochodach w Gminie Myślenice są  wydawane przez Centrum Usług Społecznych (CUS - wcześniej Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) na podstawie wniosków składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Wnioski można złożyć w CUS osobiście, przesłać pocztą lub w wersji elektronicznej przez portal GOV.pl (konieczny podpis elektroniczny lub profil zaufany).

Pozostali beneficjenci „Czystego Powietrza”, z rocznym dochodem do 100 tys. zł (wnioskodawca), są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV).

Ponadto dla wszystkich w rozliczeniu PIT dostępna jest ulga termomodernizacyjna (do 53 tys. zł).

Przydatna pomoc

    • Kalkulator dotacji to narzędzie dostępne na stronie www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji  
    Ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na planowane przedsięwzięcie w zależności od wybranych zadań kwalifikujących się do dofinansowania.

    • Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie "Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl
    Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wyborze kwalifikujących się do dofinansowania      
    urządzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzeń wykorzystujących OZE        
    (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i     
    stolarki okiennej i drzwiowej.

    • UMiG pod nr tel. (12) 639 23 38, kom. 693 832 221, e-mail: wojciech.blak@myslenice.pl; dariusz.zborowski@myslenice.pl;

Wnioski można składać:

    • poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie  dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami)
    • poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym) – https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze