LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 10 stycznia 2022

Konsultacje społeczne projektu "Z myślą o potrzebach" - Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku

ZARZĄDZENIE NR 3/2022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE z dnia 7 stycznia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1057 z późn. zm.), w związku z § 1 i § 6 Uchwały nr 369/XL/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 września 2021  roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Myślenice (Dz.Urz.Woj.Małop. z dnia 6 października 2021 r. poz. 5507) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku.

2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Gminy Myślenice na temat projektu „Z myślą o potrzebach” – Program Usług Społecznych w Gminie Myślenice w 2022 roku. Dokumentacja dostępna będzie na stronie cusmyslenice.pl oraz w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej, Rynek 27, 32-400 Myślenice.

3. Ustala się termin określonych w ust. 1 konsultacji w dniach od 10 do 24 stycznia 2022r..

4. Konsultacje określone w ust. 1 będą przeprowadzone w formie pisemnej – poprzez składanie opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: sekretariat@cusmyslenice.pl  lub poprzez składanie wniosków i uwag w formie pisemnej na adres: Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

2)  podlegającej protokołowaniu lub zapisie audio/video – otwartego spotkania on-line z uczestnikami konsultacji, w czasie których zostanie sformułowana i odpowiednio udokumentowana opinia uczestników.

5. Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Myślenice.

6. Za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice.

§ 2

1. Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Myślenice, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice.

2. Raport z przeprowadzonych konsultacji zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej lub na stronie internetowej Gminy Myślenice.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.