Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 11 kwietnia 2018

"Słońce świeci, czas posprzątać swoje śmieci” Straż Miejska przypomina i radzi

Zaśmiecone, chodniki place i skwery to bez wątpienia niechlubne świadectwo nieszanowania przez niektóre osoby naszego wspólnego otoczenia i wizerunku Myślenic. Jak co roku Straż Miejska przypominamy o obowiązkach związanych z utrzymaniem czystości na częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego.

Strażnicy miejscy prowadzą działania w zakresie:

  • kontroli i obserwacji "dzikich" wysypisk śmieci
  • kontroli stanu sanitarno - higienicznego na posesjach i nieruchomościach
  • sprawdzanie nieruchomości pod kątem wyposażenia w pojemniki na odpady komunalne, umowy i dowody płacenia za usuwanie nieczystości ciekłych. Przypominamy: właściciele posesji, którzy pozbywają się z terenu posesji nieczystości ciekłych muszą mieć aktualną umowę na korzystanie z usług świadczonych przez firmę (gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę) posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu. Na żądanie strażnika miejskiego zarządca nieruchomości musi okazać umowę oraz dowody uiszczania opłat za usługi.
  • kontroli w zakresie spalania odpadów w domowych instalacjach grzewczych oraz ogródkach działkowych w tzw. ogniskach ogrodowych
  • przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wypalaniem traw i łąk, rowów
  • sprawdzania stanu czystości dróg, chodników
  • kontroli braków w infrastrukturze (oznakowanie, oświetlenie, ubytki w infrastrukturze parkowej i na placah zabaw itp)
  • sprawdzania prawidłowej gospodarki odpadami na terenie gminy Myślenice
  • nadzór nad wypełnianiem obowiązków przez właścicieli psów tj. sprzątanie po czworonogach, szczepienia oraz realizowanie nakazanych środki ostrożności

Przypominamy! Właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca oraz inny podmiot, który nią włada ma obowiązek uprzątania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości. W szczególności z chodników, przystanków, parkingów, po zimowym utrzymaniu.

Straż Miejska zwraca również uwagę na właściwe oznakowanie posesji, czyli umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Jeśli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym trzeba umieścić także na ogrodzeniu. 

Właścicelom sklepów lub innych punktów usługowych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zwłaszcza nowo powstałym lub wynajmowanym lokalom przypominamy o obowiązku w zakresie podpisanych umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych z tzw. nieruchomości niezamieszkałych.

W akcję wiosennych porządków zostały już zaangażowane osoby odrabiające orzeczone sądownie prace społeczno – użyteczne jak zapewnia Naczelnik Wydziału Mienia Marcin Słomka. Osoby te są zadysponowane do likwidacji dzikich wysypisk śmieci, sprzątania przydrożnych rowów lub innych miejsc, które wymagają uporządkowania i poprawy estetyki. 

Dodajmy, że osoby będące na bakier z ekologią tropią nie tylko strażnicy miejscy ale również urządzenia kamerowe i tzw. fotopułapki. Dla osób palących śmieci w przydomowych ogrodach czy też wyrzucających je w miejscu do tego nie przeznaczonym nie będzie taryfy ulgowej – jak zapowiadają funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Przypominamy, iż nieprawidłowości w utrzymywaniu terenów należacych do gminy należy zgłaszać bezpośrednio do Wydziału Mienia tel. 12 639 23 35 lub 12 639 23 37, natomiast tereny należące do powiatu do Zarządu Dróg Powiatowych pod tel. 12 272 17 33. Kontakt do myślenickiej Straży Miejskiej nr. tel. 12 639 23 23 lub 609 600 003.

Pamiętajmy, że stan czystości naszego miasta zależy głownie od nas samych i naszych codziennych nawyków. Zachęcamy do korzystania z tych numerów telefonów i informowania o każdych nieprawidłowościach w gospodarce sanitarno śmieciowej.