LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 17 marca 2022

Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Mieszkańcy, którzy przyjęli obywateli Ukrainy pod swój dach mogą starać się o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Ustawa o pomocy ukraińskim uchodźcom określa zasady legalizacji pobytu oraz pakiet świadczeń i ulg dla obywateli Ukrainy. Świadczenia mają również otrzymać Polacy, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Poniżej przedstawiamy zasady, na podstawie których podmioty, w tym fizyczne, mogą uzyskać świadczenia.

Świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie

Podmioty, w tym osoby fizyczne, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne z tego tytułu. Świadczenie to przysługuje nie dłużej, niż za okres 60 dni. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

  • Komu przysługuje?

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewnił zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

  • Kiedy nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

- za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia,
- za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem,
- warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;
- we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę.

  • Na jaki okres?

Świadczenie przyznawane jest za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą wojewody.

  • Weryfikacja danych przez Gminę Myślenice

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacja ta będzie prowadzona przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach (Straż Miejska).

  • W jakiej kwocie?

Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

  • Sposób wypłaty

Świadczenie wypłacane jest z dołu.

  • Gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie pieniężne można składać:

- na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta i Gminy Myślenice (wejście od ul. Jordana) – urna wrzutowa na dokumenty w godzinach pracy myślenickiego urzędu;
- elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej – e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego;
- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice

Realizacją obsługi świadczenia zajmuje się Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Informacja telefoniczna: 12 639 23 75 lub 691 832 227

Ubiegający się o świadczenie pieniężne składa oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

ZAŁĄCZNIKI:

- NOWY WZÓR WNIOSKU (PDF) 
- NOWY WZÓR WNIOSKU (WORD)
- KLAUZULA RODO