LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 29 listopada 2021

Transmisja z XLIV-tej sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się w poniedziałek 29 listopada o godz. 15:00 w trybie on-line w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. Mieszkańcy mogą obejrzeć obrady radnych za pomocą załączonej transmisji na stronie internetowej www.myslenice.pl.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj 

 


Klauzula RODO - obrady sesji Rady Miejskiej w Myślenicach


Porządek obrad XLIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 29 listopada 2021 roku, godz. 15.00

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XL-tej, XLI-szej, XLII-giej i XLIII-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki o podjętych działaniach w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany  Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2021 – Uchwała Nr 270/XXXII/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 stycznia 2021 roku.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet dla radnych Gminy Myślenice.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Myślenice na rok 2022.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Myślenice na rok 2022.
13. P r z e r w a
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025”.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Myślenice do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej”.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Myślenice na lata 2021-2024”.
17. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 231/XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przekształcenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Zespół Ekonomiki Oświaty” oraz nadania jej statutu zmienionej Uchwałą Nr 330/XXXIX/2017 oraz Uchwałą Nr 308/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Myślenicach.
18. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ponownej skargi na działalność Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
19. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym w sprawie przeprowadzenia przez Urząd Miasta i Gminy Myślenice procedury readaptacji boiska sportowego w Sołectwie Chełm.
20. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie petycji wniesionej w interesie publicznym o zobowiązanie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice do zabezpieczenia punktów zbornych dla dzieci dowożonych do szkoły z Sołectwa Chełm.
21. Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
22. Komunikaty.
23. Wolne wnioski.
24. Zakończenie.