LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 24 stycznia 2020

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami i terminy płatności

Z dniem 1 stycznia 2020 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Miasta i Gminy Myślenice i wynosi 14,90 zł od osoby miesięcznie. W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, zostanie określona wysokość opłaty w drodze decyzji według stawki podwyższonej, stanowiącej dwukrotność stawki podstawowej.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 2,00 zł miesięcznie od nieruchomości. Warunkiem uzyskania tego zwolnienia jest złożenie nowej deklaracji.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku należy uiszczać w terminach do 16 marca, 15 maja, 15 września i 16 listopada.

W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązuje ryczałtowa roczna stawka opłaty, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości, wynosząca 160,00 zł. W tym przypadku terminem płatności jest 15 maja.

O rocznej wysokości opłaty, obliczonej zgodnie ze złożoną deklaracją oraz terminach płatności mieszkańcy zostaną poinformowani w odrębnym zawiadomieniu. Podane w nim zostaną również nowe indywidualne numery rachunków bankowych. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  można również uiszczać w kasie Urzędu.