LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Inicjatywa Lokalna

poniedziałek, 09 maja 2022

Inicjatywa Lokalna 2022 - masz pomysł na inicjatywę? Złóż wniosek!

W poniedziałek 25 kwietnia ruszy nabór wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej - Myślenice 2022. Mieszkańcy lub stowarzyszenia mogą składać wnioski do 9 maja tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora Witkac.pl, a pula środków w nim przewidziana wynosi 80 000 zł.

Masz pomysł, który chcesz zrealizować wspólnie z Gminą Myślenice? Napisz wniosek, zdobądź 20 podpisów poparcia i pozyskaj dofinansowanie, które pozwoli zrealizować projekt przy wspólnym działaniu ze społeczeństwem. Tak działa Inicjatywa Lokalna – czyli program współpracy Miasta i Gminy Myślenice z mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego zadania wynosi 10 000 zł. Realizacja projektu może się zacząć nie wcześniej niż 23 maja, a zakończyć do 24 grudnia bieżącego roku.

Na co można złożyć wniosek?

- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Działalność charytatywna
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
- Promocję i organizację wolontariatu
- Naukę, szkolnictwo wyższe, edukację, oświatę i wychowanie
- Turystykę i krajoznawstwo
- Ekologię, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Jak złożyć wniosek?

Wniosek  może złożyć grupa mieszkańców (min. dwie osoby) lub organizacja pozarządowa. Do wniosku należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez min. 20 mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice. Wszystkie formularze znajdują się w systemie Witkac.pl i tam należy złożyć wniosek. 

Wydrukowany z systemu Witkac.pl i podpisany wniosek musi zostać dostarczony do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na dziennik podawczy (sala obsługi klienta) lub przesyłką na adres Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2022.

Wzór wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami w systemie Witkac.pl

Jeden wnioskodawca może złożyć tytko jeden wniosek w danym naborze.

Następnie wnioski są weryfikowane pod względem formalnym oraz merytorycznym przez powołaną w tym celu komisję. Lista przedsięwzięć, które będą dofinansowane w ramach programu zostanie opublikowana po zakończeniu weryfikacji na stronie internetowej miasta www.myslenice.pl

Na jakich zasadach działa Inicjatywa Lokalna?

To forma współpracy Miasta i Gminy Myślenice z Mieszkańcami w celu wspólnego zrealizowania zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Składający wniosek muszą wykazać tzw. „wkład własny”, który rozumiany jest przez:

- pracę społeczną (np. organizacja imprezy)
- świadczenie pieniężne
- świadczenie rzeczowe (np. użyczenie sprzętu, pomieszczenia)

Wsparcie Gminy Myślenice w realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej może mieć charakter:

- rzeczowy (np. ufundowanie nagród, poczęstunku)
- organizacyjny (koordynacja projektu, przygotowanie umowy)
- finansowy

Po zrealizowaniu zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Myślenice 2022, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w określonym w umowie terminie sprawozdania z wykonanego przedsięwzięcia. Sprawozdanie również przygotowuje się za pomocą generatora Witkac.pl

ZAŁĄCZNIKI:

- Wzór wniosku w formularzu Witkac.pl (Załóż konto lub zaloguj się i znajdź Inicjatywę Lokalną)
Lista poparcia
Kryteria oceny wniosku
- Regulamin konkursu