Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona powietrza - edukacja

poniedziałek, 08 kwietnia 2019

Straż Miejska podsumowuje kontrole pieców

Straż Miejska od początku sezonu grzewczego 2018/2019 przeprowadziła 488 kontroli pieców. Na 56 zgłoszeń przyjętych od mieszkańców tylko 9 okazały się zasadne gdzie dochodziło do spalania substancji zabronionych. Natomiast w 47 wszystkich ujawnionych nieprawidłowościach dotyczących termicznego przekształcania substancji zabronionych ukarano 45 osób stosując postępowanie mandatowe na kwotę 8200 zł. W jednym przypadku złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia  przestępstwa na zasadach art. 255 kk dot. udaremnienia przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska.

Faktem jest, że niektóre posesje były kontrolowane kilkakrotnie tylko dlatego że przy rozpalaniu włączały się piecowe nadmuchy powodujące spore zadymienie, które przy bezwietrznej pogodzie lub inwersji dla naszych mieszkańców były bardzo uciążliwe. W większości przypadków gdzie nakładano grzywnę do pieca były wrzucane nie śmieci bytowe, lecz elementy drzewa polakierowanego: pocięta boazeria, płyty wiórowe, stara stolarka okienna, elementy płyt meblowych oraz roślinność ogrodowa i drzewo o wilgotności powyżej 20%.

W trakcie kontroli nie stwierdzono obecności w kotłowniach mułu węglowego czy flotu. Funkcjonariusze prowadzący kontrole zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie pobierania próbek popiołu przez przedstawicieli Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym sp.z.o.o w Jastrzębiu Zdroju. W sprawach spornych dla zebrania materiału dowodowego dwukrotnie korzystali z usług laboratorium, które wykluczyły termiczne przekształcanie odpadów. Do kontroli wykorzystywany był również certyfikowany wilgotnościomierz do badania wilgotności drzewa. W zadysponowaniu eko-patrolu wykorzystywana była i jest Małopolska Mapa Airly oraz rejony gdzie dochodziło do uciążliwego zadymiania z kominów przy porannym czy wieczornym rozpalaniu kotłów. Jak wskazują wyniki kontroli w większości przypadków w kotłowniach znajdowały się piece spełniające wymogi 1 lub 3, których ważność jest zachowana do końca 2022 roku lub 2026, rzadziej można było spotkać kotły 5 klasy emisyjności. 95% kontrolowanych urządzeń grzewczych było przystosowanych do spalania tradycyjnego paliwa tj : węgla, eko-groszku, drzewa, miału o ziarnie powyżej 3 mm.

Przypominamy, że mieszkańcy dokonujący zakupu węgla czy eko-groszku po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakości dla paliw stałych muszą w chwili kontroli legitymować się certyfikatem potwierdzającym odpowiednie parametry używanego do spalania paliwa, brak takich dokumentów może skutkować grzywną do 5000 zł w postępowaniu przed sądem. Uprawnionym organem do przeprowadzenia kontroli na składach węgla jest Inspekcja Handlowa. W trakcie kontroli okazywało się, że właściciele kotłów zaczynają stosować metodę górnego rozpalania rekomendowaną przez zakłady kominiarskie, skarżyli się natomiast na słabą jakość węgla w lokalnych składach. Pokłosiem tych skarg będzie złożenie w przyszłości wniosku przez burmistrza Myślenic do Inspekcji Handlowej o skontrolowanie składów węgla w Gminie Myślenice tak aby w przyszłym sezonie grzewczym nasi mieszkańcy mieli pewność zakupu dobrej jakości węgla.

Przypominamy, że w świetle nowych przepisów za nieprzekazanie kupującemu wymaganej kopii dokumentu (a także rozbieżność między parametrami w świadectwie a stanem faktycznym) grozi kara grzywny od 10 tys. do 100 tys. złotych. Za sprzedaż węgla niespełniającego obowiązujących norm grozi natomiast od 50 tys. do 500 tys. złotych grzywny, a nawet pozbawienie wolności do lat 3.

Kontrole to nie tylko weryfikacja legalności stosowanych paliw ale także informacja i edukacja mieszkańców.  Funkcjonariusze w ramach kampanii „Kochasz dzieci nie pal śmieci”  dokonali dystrybucji dla mieszkańców ok. 5 tys. informacyjnych ulotek, mówiących o szkodliwości i konsekwencjach spalania śmieci i obowiązujących przepisach. Po wejściu w życie uchwały „antysmogowej” Sejmiku Województwa Małopolskiego prowadzono w lokalnych mediach kampanie informacyjna mówiących o ochronie czystego powietrza. W przypadku starych kotłów które należy wymienić w trakcie kontroli patrole będą umieszczać naklejki na piecach informujące o zbliżającym się terminie wymiany.
Dzisiaj mieszkańcy mają więc dostęp do informacji na temat tego, jakie zachowania są właściwe, a jakie należy napiętnować. Wśród mieszkańców rośnie świadomość i poczucie odpowiedzialności za to czym palimy w okresie grzewczym i poza nim.

- Jasno też trzeba sobie wyjaśnić, że walki ze „smogiem” nie wygra się przez same kontrole, a Straż Miejska nie może być w niej osamotniona. Poprawa jakości powietrza jest procesem, na który składa się wiele elementów, które nierozerwalnie związane są z jakością życia mieszkańców - tych mniej i bardziej zamożnych. Tutaj na pierwszy plan wysuwa się wniosek jakości stosowanych paliw i pytanie czy jest prowadzony rygorystyczny nadzór Inspekcji Handlowej za nim te paliwa trafią do hurtowych czy detalicznych odbiorców? Kolejny temat to jakość stosowanych kotłów i realizacja programów ich wymiany, dalej wyeliminowanie spalania substancji należących do kategorii odpadów, czy wyeliminowanie zanieczyszczeń komunikacyjnych, pochodzących z silników spalinowych. Dopiero połączenie tych działań może doprowadzi do istotnej poprawy jakości powietrza bowiem na konfigurację terenu i mas powietrza sprzyjających przemieszczaniu się zanieczyszczonego powietrza niestety już nie mamy wpływu -  podsumowuje Tomasz Burkat Komendant Straży Miejskiej.