LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 12 lutego 2024

Licencje TAXI – weryfikacja

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1123), przedsiębiorcy posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkę, wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice przed  17 września 2023 r. są zobowiązani w terminie do 31 marca 2024 r. przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i    art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 2201).

W zestaw dokumentów, które należy złożyć w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, wchodzą:

  1. zaświadczenie o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy  w oryginale,
  2. prawo jazdy (prawo jazdy  wydane  w  języku innym niż polski powinno  zostać złożone  wraz  z tłumaczeniem przysięgłym na język polski), w oryginale do wglądu,
  3. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu,
  4. orzeczenie  psychologiczne  o  braku  przeciwskazań  zdrowotnych  do  wykonywania  pracy  na stanowisku kierowcy, w oryginale do wglądu.

W przypadku braku przedłożenia dokumentów do 31 marca 2024 r. licencja i wypisy do licencji zachowują ważność do 30 czerwca 2024 r. Po tym terminie z urzędu będą wygaszane licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Myślenice.

Obsługę weryfikacji dokumentów prowadzi Wydział Mienia ul. Rynek 8/9 w Myślenicach. Kontakt telefoniczny: 12 639 23 33 lub 12 639 23 32

Wniosek o weryfikację spełnienia wymagań do pobrania na stronie www.myslenice.pl.