LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 13 maja 2022

Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wakacje 2022 z osobami niepełnosprawnymi

Na podstawie art. 11, ust. 1, pkt) 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 461/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: „Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice:

ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „WAKACJE 2022 z osobami niepełnosprawnymi”

I. Rodzaj zadania:                                                                                                                        

1. Niniejszy konkurs obejmuje zadania mające na celu organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w okresie wakacji 2022 roku, w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025, zgodnie z priorytetem zapisanym w Programie współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

2. Zlecanie realizacji w/w zadania następuje w formie wspierania. Wymagany udział finansowy organizacji pozarządowej składającej ofertę wynosi minimum 10% całkowitych kosztów realizacji zadania.

3. Uczestnikami wypoczynku jest dzieci i młodzież niepełnosprawna w wieku do 25 roku życia zamieszkała na stałe na terenie Gminy Myślenice oraz opiekunowie: dzieci i młodzież szkolna do 19 roku życia zamieszkała na stałe na terenie Gminy Myślenice.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania:

1. Wysokość przewidywanej dotacji na realizację zadania w roku 2022 wynosi 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

2. Maksymalna wysokość dotacji dla jednego podmiotu organizującego wypoczynek – kolonie, obóz w formie „wyjazdowej” nie może być wyższa niż 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),                                                                                                         

a) uczestnik musi pokryć koszty pobytu w kwocie nie mniejszej niż 300 zł (słownie: trzysta złotych 00/100).

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, których celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, oświaty i wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury i sztuki, upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ratownictwa i ochrony ludności, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

2. Złożona oferta musi spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z  2020 r. poz. 1057) oraz być zgodna ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), opatrzona pieczęciami im podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu. 

3. Wzór oferty i sprawozdania, a także dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Edukacji i Zdrowia UMiG w Myślenicach, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice oraz na stronach internetowych Gminy Myślenice: www.myslenice.pl. oraz BIP Urząd Miasta i Gminy Myślenice.

4. Do oferty podmioty zobowiązane są dołączyć kopie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji.

5. Oferty sporządzone wadliwie, nieprawidłowo podpisane lub złożone bez wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. Uwaga: Oferty, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych będą odrzucone bez uprzedniego wezwania do uzupełnienia.

6. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów (Rozdział VI pkt. 2).

7. Zarekomendowaną przez Komisję Konkursową ofertę zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. Pozytywna decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice jest podstawą do przekazania wybranemu podmiotowi dotacji w drodze umowy, której wzór stanowi załącznik do cytowanego Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

8. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty). Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takiej sytuacji oferent zobowiązany jest dokonać aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania jeśli dotyczy. Oferent może także zrezygnować z dokonania aktualizacji kosztorysu i/lub aktualizacji harmonogramu realizacji zadania i tym samym wycofać ofertę z konkursu.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Celem otwartego konkursu jest dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzin ubogich z terenu Miasta i Gminy Myślenice w okresie wakacji 2022 roku.

2. Zgodnie z treścią Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach  Nr 461/XLIX/2022 z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie: „Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025”, oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej ustalono, że uprawnionymi do uzyskania dotacji są dzieci i młodzież: dotknięte sieroctwem (półsieroctwem) lub przebywające w rodzinach zastępczych, z rodzin niepełnych, wielodzietnych, z rodzin w których występuje alkoholizm lub narkomania, przemoc, z rodzin dotkniętych zdarzeniami losowymi czy sytuacją kryzysową, z rodzin ofiar klęsk żywiołowych, z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz organizowane zajęcia powinny zawierać elementy profilaktyki uzależnień.

2. Dofinansowanie dotyczące organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” - tj. kilkudniowej kolonii lub obozu maksymalne dla jednego uczestnika nie może być wyższe niż 90% całkowitych kosztów jednostkowych pobytu uczestnika (w ofercie należy podać koszt jednostkowy pobytu).

3. Do złożonej oferty dotyczącej organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej” podmiot ubiegający się o zlecenie i dotację musi dołączyć:

- listę uczestników według poniższego wzoru, zaopiniowaną przez pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły (jeśli w placówce nie ma pedagoga) do której uczęszczają uczestnicy, ewentualnie przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach::

lp

imię i nazwisko

uczestnika

wiek

uczestnika

adres

zamieszkania

szkoła,

do której uczęszcza

wpłata uczestnika

wysokość

dotacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Każda organizacja pozarządowa może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie jednego zadania, tj. może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

5. Termin realizacji zdania ustala się od dnia 25 czerwca 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku. 

6. Wyodrębniona dokumentacja finansowo - księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego winna być prowadzona zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

7. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją zadania, dotycząca zarówno dotacji jak i innych środków finansowych winna być opisana  zgodnie z wymogami określonymi w art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

8. Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatku mogą być wyłącznie faktury lub inne dowody księgowe opisane w następujący sposób:

1) opatrzone na odwrocie pieczątką z adresem siedziby beneficjenta dotacji,

2) sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje:

a) nazwę zadania i numer umowy,

b) w jakiej wysokości i z jakich środków została pokryta wydatkowana kwota,

c) jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usługi lub innego rodzaju opłacone należności,

informacje te winny być podpisane przez osobę odpowiedzialną za rozliczenia finansowo – księgowe beneficjenta. 

9. Jeżeli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20 %.

10. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

11. Organizacja pozarządowa realizująca zadanie zobowiązana jest do stosowania ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

12. Mając na uwadze ograniczenia związane z epidemią przygotowanie i podpisanie umów oraz realizacja zadania będzie możliwa po ustaniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19.

13. W przypadku organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej”, preferowane będą wjazdy organizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

14. W przypadku organizacji wypoczynku w formie „wyjazdowej”, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie możliwości finansowania z dotacji kosztów wykonania testów w kierunku COVID-19.

V. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez aplikację tzw. generator wniosków Witkac.pl. oraz ofertę należy złożyć w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2022 r. do godz. 17.00.

Uwaga: Oferta złożona tylko w formie papierowej zostanie odrzucona.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

1. Oferty zostaną otwarte i rozpatrzone w terminie do 14 dni.

2. Złożone oferty rozpatruje powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Komisja Konkursowa według określonych kryteriów:

1) Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

            a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

            b) oferent złożył ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

            c) zadanie mieści się w działalności statutowej oferenta i jest zgodne z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu o konkursie,

            d) termin realizacji zadania wpisany do oferty jest zgodny z terminem określonym  w ogłoszeniu o konkursie,

            e) oferta została złożona na obowiązującym wzorze oferty,

            f) oferta jest podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli zgodnie z odpisem z właściwego rejestru lub statutu,

            g) oferta zawiera wymagane załączniki,

           h) w ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy (kosztorys)  zadania, spójny z rzeczowym harmonogramem) kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno – rachunkowym,

           i) oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania wkładu własnego – opłaty od adresatów zadania, pomimo, że organizacja (wg stanu, odpisu z KRS-u, innego równoważnego dokumentu) nie prowadzi działalności odpłatnej.

2) W sytuacji niespełnienia w/w wymogów oferta zostanie odrzucona za względów formalnych.

3) Kryteria merytoryczne stosowane przy wyborze ofert:

            a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

            b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

            c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizowała zadanie,

            d) planowany udział środków własnych podmiotu lub pozyskanych przez organizację z innych źródeł na realizację zadania,

            e) planowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

        f) doświadczenie w realizacji zadań tego typu lub innych we współpracy z administracją publiczną, biorąc pod uwagę m.in. rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4) Kryteria merytoryczne oceniane są w skali od 1 do 5 pkt.

3. Średnia arytmetyczna punktów przyznanych ofercie przez wszystkich członków zespołu opiniującego stanowi „ocenę oferty”.

4. Oferty, które otrzymały kolejno najwyższą liczbę punktów będą zarekomendowane do udzielenia dotacji, przy czym wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca oferenta do otrzymania dotacji wynosi 50% maksymalnej sumy punktów możliwych do uzyskania.

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice w sprawie wyboru ofert i udzieleniu dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.

7. Wyniki konkursu podaje się do publicznej wiadomości w BIP Gminy Myślenice, na stronie internetowej Gminy Myślenice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz w Gazecie Myślenickiej.

8.  Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice z siedzibą w Myślenicach przy ul. Rynek 8/9, e-mail: info@myslenice.pl zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach.

Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach realizujący powierzone zadania. Dane mogą być przekazywane innych organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (t.j. Dz. U z 2011 r., Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

VII. Informacja o wysokości środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach dotacji na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju:

1. W roku 2021 przekazano środki w wysokości 30.000,00 zł.
2. W roku 2020 przekazano środki w wysokości 0,00 zł.

ZAŁĄCZNIKI:
- Oświadczenie o zapewnieniu dostępności
- Lista uczestników wyjazdu