LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 09 czerwca 2021

Pomoc dla rolników w ramach szkód

Minister Rolnictwa ogłosił nabór wniosków w ramach programu pomocy dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej w 2020 r., powstały szkody w wyniku suszy, gradu, deszczy nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny pod warunkiem, że oszacowane przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkody wykazały obniżenie dochodu w gospodarstwie powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej z trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wnioski o udzielenie pomocy należy składać w terminie od 07.06.2021 r. do 30.06.2021 r. do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do ww. wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu Komisji z oszacowania szkód. Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl).

Stawki pomocy będą wynosić:
1) 1200 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu

2) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wymienione w pkt 1, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 70% plonu;
3) 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy;
4) 600 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu;
5) 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wymienione w pkt 4, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 70% plonu.
Ponadto, kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych